5 december 2007 |

De regionala samrådsmötenas status förtydligas

Den 5 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda. På mötet gjorde Länsstyrelsen i Uppsala län genom Mats Lindman ett förberett inlägg där han sa att de bägge l länsstyrelserna (Kalmar och Uppland) var överens om att status och framtida verksamhet för de bägge forumen måste ändras. Detta för att undvika att oklarheter kan uppstå om rolltydligheter. Förändringen som föreslogs är främst formell men Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG tycker att det är viktigt att den sker och har senast vid mötet med MKB-Forum Oskarshamn 070912 lyft frågan. Länsstyrelserna är en av de granskande parterna och ska inte vara uppbunden av att samrådsprotokoll skrivs på papper med deras logga på.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har tidigare påpekat för de regionala mötena MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark att statusen på mötena blir otydlig när det är Kärnavfallsbolaget, SKB AB som kallar till mötena men att protokollet förs på papper med länsstyrelsens brevhuvud. Det är inte bara mötets status som på så vis blir oklart utan också vilken roll länsstyrelserna faktiskt har i processen. Länsstyrelsens roll är att vara granskare av projektet och måste se till att ha en så fristående roll som möjligt från övriga aktörer.

Nu har länsstyrelserna äntligen agerat i frågan! Den 5 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda. På mötet gjorde Länsstyrelsen i Uppsala län genom Mats Lindman ett förberett inlägg där han sa att de bägge l länsstyrelserna (Kalmar och Uppland) var överens om att status och framtida verksamhet för de bägge forumen måste ändras. Detta för att undvika att oklarheter kan uppstå om rolltydligheter.I det utlämnade PM:et som länsstyrelsen i Uppsala län författat står det bland annat:

”Länsstyrelsernas slutsats av detta resonemang är följande:

  • De två syftena med det nuvarande samrådet bör hållas isär för att tydliggöra SKB:s och Länsstyrelsens ansvar som verksamhetsutövare/sökande respektive granskande/tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.
  • SKB bör ensamt ha huvudansvaret för samrådsmöten enligt 6 kap miljöbalken med parterna som ingår i Samråds- och MKB-grupp Forsmark och MKB-forum Oskarshamn. – Det innebär bland annat att SKB avgör formerna för samrådet.

Mot den bakgrunden föreslår länsstyrelserna att SKB initierar och kallar till nästa möte med parterna i Samråds- och MKB-grupp Forsmark respektive MKB-forum Oskarshamn. Ett sådant möte kan då ses som ett uppstartmöte för den nya samrådsformen, renodlad med utgångspunkt i 6 kap miljöbalken. Med sådana ändrade former för samråd ser länsstyrelserna inget hinder mot länsstyrelsernas medverkan med utgångspunkt i bestämmelserna i 6 kap 5 § 1 st miljöbalken, enligt vilken bestämmelse länsstyrelsen ska verka för att den miljökonsekvensbeskrivning som SKB ska upprätta får den inriktning och omfattning som behövs för prövningen.”

Mötet den 5 december på Arlanda beslutade att utreda frågan tills nästa möte med MKB-forum Oskarshamn respektive Samråd- och MKB-grupp Forsmark.

Länsstyrelsen i Uppsala läns PM om de regionala samrådsmötenas status >>

Nyhet på MKG:s hemsida om större öppenhet och tillgänglighet vid de regionala mötena >>

Logga in