4 juli 2017 |

Domstolen kungör huvudförhandling om slutförvar – Start den 5:e september i Stockholm

Den 4 juli kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Huvudförhandlingen startar den 5 september 2017 på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor med två uppehåll och avslutas i slutet av oktober. En vecka var kommer att vara i Oskarshamn och Östhammar.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt kungjorde den 4 juli huvudförhandlingen om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ansökan, som lämnades in i mars 2011, kungjordes den 29 januari 2016. Sedan dess har ansökan granskats i sak och kärnavfallsbolagets senaste yttrande över inkomna remissynpunkter i sak skickades till domstolen den 30 juni 2017 (länk till nyhet finns nedan). Remissinstanserna har getts tillfälle att senast den 30 augusti eller vid huvudförhandlingen yttra sig över bolagets senaste yttrande med bilagor.

Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor med start tisdagen den 5 september 2017 på Quality Hotel Nacka i Stockholm. De två första veckorna kommer att genomföras i Stockholm. Därefter blir det två veckors uppehåll. Den tredje veckan genomförs på Forum i Oskarshamn med start den 2 oktober. Den fjärde veckan äger rum på Ladan i Gimo i Östhammar veckan därpå med start den 9 oktober. Avslutningsvis slutförs huvudförhandlingen, efter en veckas uppehåll, med en vecka i Stockholm igen med början 23 oktober. Vid huvudförhandlingen kommer både målet om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle (M1333-11) och målet om dispens från art- och habitatdirektivet (M4617-13) att behandlas.

En detaljerad förhandlingsordning kan laddas ner nedan.

Naturskyddsföreningen och MKG kommer delta och arbeta tillsammans under huvudförhandlingen. Viktiga frågor för föreningarna är strålsäkerhetsfrågor (kopparkorrosion m.m), intrångsproblematik, platsvalet, metodvalet (alternativet djupa borrhål) och frågor som rör artskyddsdispensmålet. Redovisningen av föreningarnas synpunkter kommer inledas under fredagen den första förhandlingsveckan.

Efter huvudförhandlingen kommer både domstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att lämna varsitt yttrande till regeringen. Regeringen kommer att höra vad Östhammars och Oskarshamns kommuner tycker innan ett beslut tas om tillåtlighet till slutförvaret. Östhammars kommun kommer att hålla en folkomröstning i frågan den 4 mars nästa år.

 

Länkar:

Kungörelse huvudförhandling, 170704 >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

SKB yttrar sig över inkomna synpunkter i sak, 170630 >>

Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig över utkastet till förhandlingsordning och kompletterar om kopparkorrosion, 170517 >>

Huvudförhandling om slutförvar börjar den 5:e september - Domstolen ger tillfälle att lämna synpunkter på förhandlingsordningen, 170503 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Logga in