3 December 2018 |

Kärnavfallsrådet ordnade möte om miljöorganisationernas deltagande i fortsatta prövningen av kärnbränsleslutförvaret

Den 3 december ordnade Kärnavfallsrådet ett rundabordssamtal med de miljöorganisationer som deltagit i miljöprövningen av slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Syftet med mötet var att diskutera öppenhet och transparens i den fortsätta prövningen av slutförvaret i Strålsäkerhetens s.k. stegvisa prövning vid ett ev. regeringstillstånd. Kärnavfallsrådet hänvisade till mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen den 23 januari 2018 där domstolen skriver att det behövs en diskussion om hur miljöorganisationer och enskilda kan ges en möjlighet till fortsatt information om och deltagande i miljöprövningsprocessen.  

Miljöorganisationer kunde mellan 2005-2017 erhålla medel ur kärnavfallsfonden för att kunna delta i samråd och prövning av kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Efter 2017 har miljöorganisationer finansierat sitt arbete med statliga budgetmedel som f.n fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Miljöprövningen av kärnbränsleförvarsansökan ligger nu hos regeringen. I mark- och miljödomstolens yttrande från den 23 januari 2018 till regeringen stod det: 

Under huvudförhandlingen har det blivit tydligt att närboende, allmänheten och miljöorganisationer även efter ett tillstånd enligt miljöbalken vill ha insyn i och möjlighet att diskutera arbetet med slutförvaret och eventuella kvarstående frågor […] Vid den fortsatta prövningen behövs en diskussion om hur miljöorganisationer och enskilda kan ges en möjlighet till fortsatt information om och deltagande i miljöprocessen.” (Yttrande i mål nr M 1333-11 Aktbilaga 842, se länk nedan)

För att få fram underlag till förslag på hur deltagande kan göras konstruktivt bjöd statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, in miljöorganisationerna till ett rundabordssamtal den 3 december. Inbjudna organisationer var Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG (inkl. de organisationer som ingår), Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas (inkl. de organisationer som ingår), Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, OSS, samt Sveriges Energiföreningars riksorganisation, SERO. Föreningarna fick inför mötet svara på en enkät med frågor om hur deltagandeprocesserna sett ut fram tills nu, vad vi kan lära av processen hittills, vad det är som är värt att bevara och vad som kan förbättras? 

Generellt anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG att det har varit lätt att framföra åsikter olika samrådssammanhang, men att det svåra har varit att få åsikterna tagna på allvar och få frågorna beaktade i beslutsprocesser. Undantaget har varit miljöprövningen i mark- och miljödomstolen. 

MKG ser miljöorganisationernas framtida deltagande i samrådsprocesser för alla beslutsprocesser rörande industrins slutförvarsprojekt som viktiga. Trots att en av Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, värdegrunder är öppenhet, saknar MKG informations- och samrådsprocesser hos myndigheten som inkluderar en bredd av externa aktörer. Det behövs en större öppenhet hos myndigheten i dess miljöprövningsprocesser.

 


Länkar:

Presentation från mötet med organisationernas svar på enkätfrågorna >> 

Kärnavfallsrådets presentation på mötet om den fortsatta miljöprövningsprocessen >>

Kärnavfallsrådets hemsida >> 

På MKG:s hemsida finns alla domstolens aktbilagor för nedladdning >>

 

 

Logga in