20 December 2018 |

SKB kommenterar remissynpunkterna i sak om SFR-2

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, har den 19 december lämnat in sina kommentarer på de synpunkter som inkommit i sak från remissinstanser på ansökan för ett slutförvar för kortlivat rivningsavfall SFR-2. Kommentarerna har skickats in både till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Till mark- och miljödomstolen har bolaget även lämnat in en reviderad version av bolagets villkorsförslag. Den 20 december skickade mark- och miljödomstolen ut de inkomna handlingarna från SKB till remissinstanserna som har möjlighet att yttra sig över innehållet senast den 20 februari 2019. 

Den 11 december 2017 kungjorde Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om att få bygga en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. Naturskyddsföreningen och MKG lämnade in sitt yttrande den 31 oktober 2018 och SSM fick förlängd remisstid till den 21 januari 2019 att svara domstolen.

Några av de inställningar som Naturskyddsföreningen och MKG förde fram var bl.a. vikten av att en fullständig miljöprövning görs, att även domstolen prövar strålsäkerhetsfrågor samt att utspädning i Östersjön som säkerhetsprincip inte motsvarar bästa möjliga teknik, BAT. Föreningarna framförde även att det finns betydande risk att naturmiljön i havet ovanför slutförvaren (Öregrundsgrepen) påverkas negativt.

SKB svarar bl.a. på föreningarnas påstående om utspädning av radioaktiva ämnen i Östersjön, vilket de hävdar är felaktigt. Bolaget skriver att denna princip inte tillämpas, ”Däremot är det vedertaget att tillämpa fördröjning som en bärande princip i dessa sammanhang. Fördröjning innebär att utsläpp av radioaktiva ämnen förhindras medan radioaktiviteten minskar till ofarliga nivåer genom sönderfall”.

Dagen efter, den 20 december, skickade mark- och miljödomstolen ut SKB:s inlämnade handlingar vidare till remissinstanserna, som gavs möjlighet att yttra sig över innehållet senast den 20 februari 2019. 

 

Länkar:

SKB:s bemötande, 181219 >>

Bilaga SFR-U K:15 Förslag på villkor, ny version >>

Bilaga SFR-U K:16 Påverkan på vattenmiljö från utsläpp av kväve >>

Bilaga SFR-U K:17 Verksamhetsområde ovanjord >>

Underrättelse med aktbilagorna 112-115, skickad till remissinstanser med möjlighet att yttra sig, 181920 >>

Alla aktbilagor finner du på MKG:s hemsida >>

Om SFR-2-prövningen på MKG:s hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida: 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande i sak om SFR 2, 181031 >> 

SSM ger SKB möjlighet att kommentera remissynpunkterna på SFR-2, 180906 >> 

Domstolen och SSM kungör SFR-2-ansökan, 171211 >>

 

Logga in