10 september 2008 |

Fortsatt diskussion om kopparkorrosion i syrefritt vatten (SKI och KTH)

En forskargrupp på KTH har uppmärksammat att koppar skulle kunna korrodera även i syrefritt vatten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har löpande rapporterat om den pågående vetenskapliga diskussionen om frågan. Strålsäkerhetsmyndigheten har nu publicerat en expertrapport om frågan och KTH-forskarna har kommenterat den. Samtidigt har KTH-forskarna släppt en ny vetenskaplig artikel om kopparkorrosion i syrefritt vatten.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har under våren 2008 bett dess expertgrupp BRITE, Barrier Review, Integration, Tracking and Evaluation, att titta på frågan om kopparkorrosion i syrefritt vatten. Gruppens slutsatser presenterades i en rapport daterad juni 2008 som nu släppts av Strålsäkerhetsmyndigheten som SKI uppgick i vid halvårsskiftet. Rapporten finns att ladda ner nedan. Forskarna i BRITE-gruppen menar att underlaget som Szakálos m. fl. presenterar är ofullständigt men att de i nuläget inte kan bortse från att det finns en möjlighet att koppar korroderar i syrefritt vatten.

Peter Szakálos och Gunnar Hultquist från KTH har kommenterat BRITE-rapporten i ett kort brev i september 2008. Forskarna finner det förvånande att rapporten endast hänvisar till en av deras publikationer och att inte hänsyn tagits till den information som de presenterat vid ett möte med expertgruppen i maj 2008. De avslutar med att poängtera att fler försök fortfarande behöver göras och att det också är viktigt att ta hänsyn till att kopparen kommer att vara varm och att en korrosion på så sätt kan påskyndas. KTH-forskarna hänvisar även till en ny artikel som de kommer att
presentera på konferensen International Corrosion Congress i oktober 2008. I
artikeln presenteras resultatet av en tidigare opublicerad 15-årsstudie som
otvetydigt ska visa att svår korrosion av koppar kan ske i syrefritt vatten.
Forskarnas svar till SKI kan laddas ned nedan och kontaktinformation finns
nedan för den som är intresserad av den nya forskningsrapporten.

I SKI:s rapport argumenteras också för att KBS-3-systemet är gjort för att klara utsläppsgränsvärden även om alla kapslar försvann i ett tidigt skede. De avslutar med att föreslå att några oberoende försök bör göras där en oberoende granskningskommitté tillsätts med exempelvis personer från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är mycket viktigt att kopparkorrosionsfrågan utreds nu eftersom kopparkapseln är en central komponent i KBS-systemet som industrin avser att inom en snar framtid ansöka om tillstånd för. MKG menar att det är förvånande att myndighetens expertgrupp för fram industrins argumentation att det egentligen inte spelar någon roll för den långsiktiga miljösäkerheten om kopparkapslarna skulle gå sönder i ett tidigt skede. Denna uppgift kommer endast ur en av industrins teoretiska modeller för säkerhetsanalys som förutsätter att berget i stort sett inte släpper igenom något grundvatten alls.

Den som är intresserad av den vetenskapliga rapporten "Detection of Hydrogen
in Corrosion of Copper in Pure Water" av G. Hultquist, P. Szakálos, M.J.
Graham, G.I. Sproule och G. Wikmark som kommer att presenteras vid konferensen
International Corrosion Congress i oktober 2008 kan kontakta Peter Szakalos
på e-postadressen szakalos [at] kth.se. Rapporten finns även hos Strålsäkerhetsmyndigheten under
diarienumret 2008:1177. Filen heter "ICC Hultquist revised and
accepted.pdf".

Strålsäkerhetsmyndigheten har bett KTH-forskarna förtydliga sitt svar på
BRITE-rapporten. Frågan gäller den stora skillnaden i bedömning av
korrosionshastigheten av koppar. KTH-gruppen har förklarat sin
argumentation. Svaret finns nedan.

Szakálos och Hultqvist svar på BRITE-rapporten 080926 >>

Länk till abstract på konferensens
hemsida >>

Strålsäkerhetsmyndighetens expertrapport om kopparkorrosion i syrefritt vatten >>

Szakálos och Hultquists kommentar till BRITE-rapporten >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida om kopparkorrosion i syrefritt vatten

Föredrag av Peter Szakalos, KTH, på konferensen Kärnkraft 2008 >>

Diskussion mellan Kärnavfallsrådet och KTH 2008-03-03 (från denna sida kan även den tidigare diskussionen följas) >>

Logga in