15 november 2012 |

Frågor om kriticitet på SSM:s tredje sakavstämningsmöte med SKB

Den 13 november höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det tredje avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet handlade om den begäran om komplettering om kriticitet som myndigheten gjort.

Den 3 oktober skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, en begäran om komplettering till kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB med frågor om kriticitet. Kortfattat handlar begärandet om:

1. Utökad redovisning för användning av utbränningskreditering.
2. Systematisk identifiering av händelser och scenarier med avseende på risk för kriticitet.
3. Beskrivning av konsekvenserna vid kriticitet i slutförvaret.
4. Uppdatering av kriticitetssäkerhetsanalys SKBdoc 1193244.
5. Kriticitetssäkerhetsberäkning för bränsle från Ågesta och Studsvik.

På avstämningsmötet gick SSM igenom varje punkt och svarade på SKB:s frågor. Vad gäller uppdatering av MKB:n avseende kriticitet hänvisade SSM till kompletteringsbegärandet från delprojektet Slutförvarssystemet, ”Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – Miljökonsekvensbeskrivningen”. Se länk nedan.

Tidigare har två avstämningsmöten om sakfrågor ägt rum, om granskningsprocessen och om kopparkorrosion i syrgasfri miljö. Länkar till nyheter om dessa finns nedan.

Dessutom hålls det övergripande avstämningsmöten mellan SSM och kärnavfallsbolaget två gånger per år.

 

Länkar:

Protokoll från det tredje sakavstämningsmötet om kriticitet, 121115 >>

SSM:s begäran om komplettering skickad till SKB med frågor om kriticitet, 121003 >>

SSM:s begäran om komplettering skickad till SKB om Miljökonsekvensbeskrivningen, 121029 >> 

På MKG:s hemsida kan du följa diarienumret SSM2011-2426, där du kan ladda ner SSM:s begäranden om kompletteringar samt SKB:s svar >>

Tidigare avstämningsmöten

Första mötet - Om Granskningsprocessen >>

Andra mötet - Om Kopparkorrosion >> 

Tidigare övergripande avstämningsmöten

Nyhet på MKG:s hemsida om det första övergripande avstämningsmötet, 120312 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >>

Logga in