8 september 2008 |

Industrins synpunkter på SKI:s och Kärnavfallsrådets yttranden över Fud-program 2007

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB har gett sina synpunkter på Statens kärnkraftinspektions, SKI, och Kärnavfallsrådets yttranden över industrins forskningsprogram Fud-07 till Miljödepartementet. Det genomgående i industrins synpunkter är att de anser att de inte ska behöva göra den komplettering av Fud-07 som SKI, numera Strålsäkerhetsmyndigheten, vill ha. Industrin vill i stället att frågorna som de anser är otillräckligt redovisade ska tas upp i de samråd som hålls mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, och industrin.

Statens kärnkraftinspektion, SKI och Kärnavfallsrådet lämnade i juni sina yttranden över Fud-07 till Miljödepartementet. Industrin har nu kommenterat de förslag till beslut som myndigheterna har gett till regeringen.

Bland annat när det gällde det s k Loma-programmet för slutförvaring av medelaktivt avfall och rivning av kärnkraftverk så föreslog Statens strålsskyddsinstitut, SSI och Statens kärnkraftinspektion, SKI, att regeringen skulle be om en komplettering av Fud-programmet från industrin. Industrin anser att ”merparten av de önskade kompletteringarna syftar till att säkerställa att Fud-program 2010 blir av tillräcklig omfattning och detaljeringsgrad. SKB ser fram emot en dialog med Strålsäkerhetsmyndigheten om Loma-programmet men anser inte att en formell komplettering av Fud-program 2007 är det mest ändamålsenliga arbetssättet. SKB föreslår istället att regeringen ställer som krav att SKB ska samråda med Strålsäkerhetsmyndigheten om Loma-programmet så att programmet blir bra beskrivet i Fud-program 2010.”

Kärnavfallsrådet framförde i sin granskning av Fud-07 att platsvalet ”måste utgå från två omfattande säkerhetsanalyser – en för Forsmark och en för Laxemar.”, något som kan tolkas som ett behov av två SR-Site. Kärnavfallsindustrin skriver i sina synpunkter att SR-Site endast kommer att avse den valda platsen, men bedömer samtidigt att det kommer att finnas underlag till att jämföra de två platserna.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har liksom andra aktörer, t ex Statens strålskyddsinstitut, SSI, vid olika tillfällen påpekat behovet att redovisa alternativa metoder. Detta var också något som lyftes av flera miljöjurister på Kärnavfallsrådets seminarium om alternativa redovisningar som hölls i mars 2006. Kärnavfallsindustrin skriver i sina synpunkter att de kommer att ha KBS-3 vertikal deponering som utgångspunkt i ansökan. Industrin tänker sig att ansökan ska ha en sådan bredd att det ska vara möjligt att övergå till horisontell deponering utan ny prövning enligt miljöbalken och regeringen utan endast genom prövning av Strålsäkerhetsmyndigheten. Samtidigt säger de att exempelvis djupa borrhål inte är ett realistiskt alternativ. Därmed är det osäkert hur alternativredovisningen kommer att se ut, något som MKG anser är viktigt att reda ut innan ansökan lämnas in.

Vad det gäller andra metoder så avser industrin öka insatserna något för forskning om separation och transmutation under de närmsta åren. Kärnavfallsrådet och SKI anser att industrin bör förstärka underlaget om djupa borrhål så att en bättre jämförelse kan göras samtidigt som de anser att det inte är ett realistiskt alternativ i nuläget. Industrin anger att de i nuläget håller på att ta fram ett mer fördjupat underlag om djupa borrhål.

MKG menar att industrins arbete med djupa borrhål de senaste åren endast har varit omförpackningar av gammal kunskap skapade endast för att argumentera mot metoden. Det förnyade underlaget blir förmodligen en ny tillrättalagd redovisning av industrins särintresse i frågan. Den nya kunskap som behövs för att kunna göra rättvisande jämförelser mellan metoden djupa borrhål och industrins KBS-metod är industrin inte intresserad av att ta fram. Detta gör det angeläget att finna finansiering att ta fram av industrin oberoende kunskap om alternativ till industrins KBS-metod.

Kärnavfallsindustrins synpunkter på SKI:s och Kärnavfallsrådets yttranden 080908 >>

Miljödepartementets inbjudan till industrin att framföra sina synpunkter 080630 >>

SKI:s yttrande över Fud-07 080625 >>

Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-07 080630 >>

MKG:s yttrande över Fud-07 >>

Länk till nyhet om MKG:s yttrande 080425 >>

Länk till nyhet om SKI:s yttrande 080625 >>

Länk till nyhet om Kärnavfallsrådets yttrande 080630 >>

Länk till nyhet om Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, yttrande 080515 >>

Logga in