Istid kan inverka på den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar

En istid skulle kunna inverka på den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar på flera sätt. MKG har identifierat följande problemområden:

  • grundvatten med en hög salthalt kan tränga in i slutförvaret och skada den skyddande leran kring kopparkapslarna som innehåller det radioaktiva använda kärnkraftsbränslet eller leran som används som fyllnadsmaterial i deponeringstunnlarna
  • när inlandsisen drar sig tillbaka kan smältvatten med hög syrehalt tränga ner i slutförvaret och göra att kopparkapslarna skadas genom korrosion (i vardagligt tal "rosta")
  • det kommer att bli många och stora jordbävningar när marken sjunker och reser sig igen under en istid. Dessa jordbävningar kan skada berget och kopparkapslarna.

MKG är oroliga för att det finns en risk för att påfrestningarna på ett slutförvar av KBS-typ blir så stora under en istid att utsläpp från förvaret kan orsaka skador eller olägenheter på människors hälsa eller miljön. Frågan om säkerheten av ett slutförvar under istid är mycket viktig att utreda för att kunna bedöma lämpligheten av att använda den nu planerade metoden för att slutförvara kärnbränsle.

Problematiken med den långsiktiga säkerheten under en istid har länge varit känt av myndigheterna SSI och SKI. Myndigheterna har dock inte agerat aktivt i frågan och därför har MKG nu vänt sig till myndigheterna i ett brev där föreningen undrar hur myndigheterna kommer att arbeta med frågan i framtiden.

  Läs MKG:s brev till myndigheterna SSI och SKI >>

Läs MKG:s nyhet om insänt brev till myndigheterna från 2006-04-19 >>

Logga in