4 september 2007 |

KASAM svarar MKG om kunskapslägesrapporten 2007

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har svarat på Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, brev med kommentarer på KASAM:s rapport "Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007" (SOU 2007:38). Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar KASAM:s inbjudan till fortsatt dialog om innehållet i kunskapslägesrapporten. Föreningen uppmanar aktörer inom kärnavfallsområdet och den akademiska världen att bidra till en bred genomlysning av centrala värderingsfyllda frågeställningar inom kärnavfallsområdet.

Rådet meddelar i sitt brev att i stället för att skriftligen besvara MKG:s kommentarer avser KASAM att under hösten bjuda in MKG till en diskussion av de frågor MKG har tagit upp. Redan nu vill KASAM peka på att utvalda institutioner och bibliotek på högskolor och bibliotek har uppmärksammats på att rapporten finns. KASAM menar dessutom att rapporten inte är en rapport som lämpar sig för formellt remissförvarande men att rådet gärna diskuterar sina ställningstaganden med MKG och andra aktörer.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar KASAM:s inbjudan till fortsatt dialog om innehållet i kunskapslägesrapporten (KLR:en). KASAM kommer att har en viktig roll när det gäller genomlysningen av centrala, ofta värderingsfyllda, frågeställningar inför ett beslut om att bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Rådets egna värderingar, såsom de speglas i de rapporter och yttranden rådet tar fram, måste även de tåla en genomlysning. Rådet kommer att publicera nästa KLR våren 2010, nära den tidpunkt då kärnkraftsindustrin i sin nuvarande planering avser lämna in en slutförvarsansökan

Det är viktigt att det kommer till stånd en levande nationell diskussion om det samhälleliga mål som bör styra arbetet med att ta fram ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Föreningen uppmanar aktörer inom kärnavfallsområdet och den akademiska världen att bidra till en bred genomlysning av centrala värderingsfyllda frågeställningar inom kärnavfallsområdet.

KASAM:s brev till MKG 070904 angående MKG:s kommentarer till kunskapslägesrapporten 2007 >>

MKG:s brev till KASAM 070828 med kommentarer till kunskapslägesrapporten 2007 >>

Nyhet om MKG:s brev till KASAM 070828 med kommentarer till kunskapslägesrapporten 2007 >>

Logga in