7 april 2020 |

Mark- och miljödomstolen ger Ringhals rivningstillstånd

Under 2015 fattade Vattenfall beslutet att stänga av kärnkraftreaktorerna Ringhals 1 och 2. Därefter har arbete skett för att planera avställning och rivning. Ringhals 2 stängdes av den 30 december 2019 och Ringhals 1 planeras stängas av den 31 december 2020. Den 7 april 2020 gav Mark- och miljödomstolen i Vänersborg tillstånd nedmontering och rivning av reaktorerna.

I juni 2018 gav Mark- och miljödomstolen i Vänersborg tillstånd enligt miljöbalken till Ringhals AB att påbörja avställnings- och servicedriften för Ringhals 1 och 2. I december samma år höll Ringhals AB i ett samrådsmöte inför inlämnandet av ansökan om nedmontering och rivning. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog på samrådet, föreningarnas inlaga finns att ladda ner och läsa nedan.

Ringhals AB lämnade in sin ansökan om nedmontering och rivning av Ringhals 1 och 2 i oktober 2018. Efter remittering och huvudförhandling kom domstolens dom med tillstånd den 7 april 2020. Domen ger även tillstånd att lagra det avfall som uppstår under nedmontering och rivning. Förutom domstolens tillstånd behövs även en uppdaterad säkerhetsredovisning som godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, innan rivningsarbetet kan börja. Starten av rivningsarbetet planeras ske under slutet av 2022. Ringhals AB har kvar de kärntekniska tillstånden för Ringhals 1 och 2 och rivningsarbetet har ålagts Business Unit Nuclear Decommissioning, BUND, inom Vattenfall AB.

Ringhals 3 och 4 kommer att vara i drift under en tid framöver och en stor del av anläggningarna och verksamheterna vid Ringhals kärnkraftverk kommer därmed att vara oförändrade och bedrivas på samma sätt som tidigare. Den 5 maj 2017 sökte bolaget även tillstånd om tillstånd för ett markförvar för rivningsavfall som är mycket lågaktivt, vilket är tillståndspliktigt enligt miljöbalken och kärntekniklagen. MKG har yttrat sig i prövning av markförvaret; yttrande och nyhet finns länkad nedan.

Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt gav den 20 december 2019 även Barsebäck Kraft AB (BKAB) tillstånd att nedmontera och riva Barsebäcksverket i Kävlinge kommun. Se nyhet om tillståndet länkat nedan.

 

Länkar:

Mark- och miljödomstolens dom 200407 >>

Dagbok över målet, 200505 >>

Nyhet om MKG:s samrådsinlaga rörande nedmontering och rivning av Ringhals 1 och 2, 180131 >>

Nyhet om MKG:s yttrande över utökat markförvar i Ringhals, 170811 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Miljödomstolen ger tillstånd till rivningen av Barsebäck, 191220 >>

Logga in