23 maj 2008 |

MKG deltog på möte med Samråds och MKB-grupp Forsmark

Den 23 maj höll Samråds och MKB-grupp Forsmark ett möte på Östhammars kommunkontor. På mötets dagordning fanns rapporter från Östhammars kommun, länsstyrelsen i Uppsala län, myndigheterna SSI och SKI samt från industrins kärnavfallsbolag SKB. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor till mötet.

På mötet framkom att industrin nu har skjutit fram tiden för ansökan något och att de nu beräknar att en ansökan för ett slutförvar kommer att vara färdig vid halvårsskiftet 2010. Platsvalet mellan Oskarshamn och Östhammar planerar nu industrin att presentera under senvåren 2009.

Östhammars kommun informerade mötet om det samarbetsavtal som den ingått med Oskarshamns kommun. I avtalet säger de att den kommun som inte får slutförvaret ska kompenseras på annat sätt genom "mervärden". Länk till MKG:s nyhet om samarbetsavtalet finns nedan. Kommunen informerade också mötet om det arbete som de genomför med att bevaka de lokala miljöfrågorna som exempelvis buller. Kommunstyrelsens ordförande, Jacob Spangenberg, poängterade också att det är viktigt att sådana här stora projekt som kommunen måste lägga ner mycket resurser i kommer till ett avslut.

Länsstyrelsen i Uppsala län presenterade sitt yttrande över miljödepartementets förslag att ändra i miljöbalken så att industrin kan välja var ansökan för ett slutförvar ska prövas och så att en prövning bli sammanhållen i en miljödomstol även om slutförvaret ligger på en plats och inkapslingsanläggningen på en annan. Länsstyrelsen ifrågasatte om kravet på samordning mellan domstolar var nödvändig eftersom det redan sker idag samt om det är lämpligt att lägga över på sökanden att välja domstol. Denna syn delas av MKG som även frågor till mötet om detta förslag.

Även myndigheterna gjorde presentationer på mötet. Statens kärnkraftinspektion, SKI, gjorde en gemensam lägesrapport för de bägge myndigheterna inför sammanslagningen till Strålsäkerhetsmyndigheten den 1 juli. Statens strålskyddsinstitut, SSI, presenterade myndigheternas gemensamma granskning an industrins senaste säkerhetsanalys SR-Can och sitt eget yttrande över industrins forskningsplan Fud-07. SSI tycker inte att industrin följer tidigare regeringsbeslutet över forskningsprogrammet vad gäller redovisning av omhändertagande av annat kärnavfall än använt kärnkraftsbränsle. När det gäller SR-Can så nämnde SSI bland annat att de inte tycker att industrins, SKB:s, kvalitetssäkring är tillräcklig samt att de tycker att de behöver bättre visa att initialtillståndet för kapslar och lera kommer att infinna sig. SSI anser även att industrin behöver göra utförligare utredningar av den alternativa metoden djupa borrhål.

På mötet presenterade industrin sin nuvarande syn på vad miljökonsekvensutredningen till ansökan om ett slutförvar ska innehålla. Den senaste innehållsförteckning, som industrin presenterat i samband med det internationella samrådet enligt Esbo-konventionen, men inte i det svenska samrådet finns för nedladdning nedan.¨

MKG ställde frågor och gav kommentarer till mötet. Föreningen frågade varför industrin har valt att kalla det som normalt i miljömålssammanhang benämns som alternativa metoder för andra metoder i sitt MKB:arbete.. Dessutom undrade föreningen om industrin avser att satsa 100 miljoner på att utreda möjligheten att deponera kapslarna horisontellt. MKG frågade SKI om myndigheten kommer att framföra Statens strålskyddsinstituts förslag på villkor i ett kommande regeringsbeslut över Fud-07 till regeringen. Dessutom ställde föreningen frågor som rörde de höga bergsspänningarna i Forsmarklinsen och som rörde den mikrobiologiska miljön i borrhålen. Alla MKG:s frågor finns nedan.

Dagordning för Samråds- och MKB-grupp Forsmark 080523 >>

MKG:s frågor till samrådsmötet 080523 >>

Erik Setzman, SKB, presentation om läget inom MKB och samråd >>

Östhammars kommun, Peter Andersson, presentation om lokal miljöpåverkan >>

Östhammars kommun, Virpi Lindfors, presentation om lokal miljöpåverkan >>

Erik Setzman, SKB, presentation om planerad MKB-struktur >>

Industrins översiktliga struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet dec 2007 >>

Erik Setzman, SKB, presentation om förslag för nästa möte >>

Platsbeskrivande modellering Forsmark, Kristina Skagius, Kemakta >>

Myndigheternas lägesrapport >>

Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, presentation av SR-Can-granskning och Fud-yttrande >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om kommunernas samarbetsavtal >>

Miljörörelsens kärnavfallssekretariats, Milkas, rapport från mötet >>

Rapport från motsvarande möte i Oskarshamn 080528 >>

Logga in