12 mars 2008 |

MKG deltog på samråd i Oskarshamn

Den 12 mars var det ett möte med MKB-forum Oskarshamn i Forum i Oskarshamn. På mötets dagordning fanns rapporter från Oskarshamns kommun, länsstyrelsen i Kalmar län, myndigheterna SSI och SKI samt från industrins kärnavfallsbolag SKB. Dessutom redogjordes för en transportutredning som industrin har tagit fram. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor till mötet.

Mötet den 12 mars med MKB-forum Oskarshamn var det första mötet sedan länsstyrelsen i Uppsala län i december signalerat att de tyckte det var olämpligt leda och protokollföra ett möte som industrin kallar till och anser vara ett samrådsmöte enligt miljöbalken. Från och med nu är mötet helt ”ägt” av kärnavfallsbolaget, SKB, som kallar till mötena, sätter dagordning, håller i mötena samt skriver protokollet. Industrin hade anlitat det tidigare länsrådet Ulf Färnhök som mötesordförande. Samma förändring har gjorts i motsvarande mötesforum i Östhammars, Samråds- och MKB-grupp Forsmark. En rapport från det senaste möte i Östhammar finns nedan bland länkarna. Nedan finns även dagordning och de presentationer som gjordes på mötet i Oskarshamn.

På mötet framkom att SKB inte kommer att ha samråd för allmänheten i maj som tidigare annonserats, utan nästa samrådsmöte med allmänheten blir i oktober.

Oskarshamns kommun presenterade en lägesrapport från kommunen. De presenterade även sin granskning av ansökan för inkapslingsanläggningen och vad de förväntar sig av den kommande miljökonsekvensbeskrivningen för hela slutförvarssystemet. De poängterade bland annat att det är viktigt att det är en samlad MKB och att den sträcker sig till att beskriva konsekvenser och inte bara effekter. Kommunen presenterade även sin 14:e så kallade MKB-fråga som handlar om kopparkorrosionsproblematiken och att det är viktigt att den frågan är utredd innan eventuella beslut ska tas.

På mötet meddelade myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, att deras rapport om granskningen av säkerhetsanalysen SR-Can, som ursprungligen skulle kommit i december men nu varit utlovad till den 10 mars, har blivit försenad ytterligare. SKI meddelade också hur de arbetar med kopparkorrosionsfrågor. SKI har en expertgrupp som hanterar frågor kring tekniska barriärer i slutförvaret. Gruppen har bland annat kompetens inom korrosionsområdet. Gruppen kallas Brite och det står för ”Barrier Review Integration, Tracking and Evaluation”. Bo Strömberg på SKI meddelade genom Holmfridur Bjarnadottir, också på SKI, att ”Brite har fått i uppgift att granska frågan kring eventuell korrosion av koppar i syrefritt vatten under väteutveckling (andra korrosionsmekanismer i syrefritt vatten som korrosion med sulfit osv. hanteras i andra forskningsprojekt).”

Forskningsgruppen Brite arbetar med tre olika frågor:

  • "Analys av publicerat material om försöken som genomförts vid KTH av Szakalos m.fl.
  • Genomgång av vad publicerat material som förekomster av naturlig rent koppar och vilka slutsatser som kan dras för slutförvarsfrågan
  • Hur säkerhet vid slutförvaring skulle påverkas om den föreslagna korrosionsmekanismen inte kan uteslutas."

SSI anslöt sig till SKI:s redogörelse för frågan om kopparkorrosion och poängterade att det är för tidigt att avfärda frågan som ointressant för säkerheten för ett KBS-förvar, något som industrin hävdade att de kunde göra.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställde två frågor på samrådsmötet. En fråga handlade om mikroorganismer och biogeokemin och en om bentonitens egenskaper i ett tidigt skede i slutförvarsprocessen. MKG kommenterade också transportfrågornas relevans samt diskussionerna kring vetenskapligheten i korrosionsforskarnas nya rön. MKG upplyste även om sitt brev till myndigheterna om problematiken kring att granskningen av SR-Can i princip inte kommer att vara färdig innan yttrandet över FUD-2007 måste vara inne hos SKI. Frågorna och kommentarerna kan läsas i MKG:s samrådsdokument som finns nedan.

Föreningen MILKAS som parallellt med MKG bevakar kärnavfallsfrågan har gjort en rapport från mötet (länk nedan).

Dagordning till mötet >>

MKG:s samrådsfrågor som pdf >>

Länk till MKG:s nyhet om motsvarande möte i Forsmark 030227 >>

Länk till Milkas rapport om samrådsmötet >>

Presentation Erik Setzman SKB – former för samråd >>

Presentation Johan Molin SKB – Transportutredning >>

Presentation Rolf Persson Oskarshamns kommun – granskning av Inkapslingsansökan >>

Presentation Bo Carlsson Oskarshamns kommun – Synpunkter på ansökan för inkapslingsanläggning >>

Presentation Bo Carlsson Oskarshamns kommun – Förväntningar på MKB >>

Presentation Peter Wretlund Oskarshamns kommun – Lägesrapport >>

MKB-fråga nr 14 Oskarshamns kommun om utredning av kopparkorrosion >>

Presentation Erik Setzman SKB – Lägesrapport Oskarshamn >>

Presentation Olle Olsson SKB – Lägesrapport Forsmark >>

Presentation Erik Setzman SKB – MKB-fråga 13 >>

SKB:s svar på Oskarshamns kommuns MKB-fråga 13 om transporter >>

SKB:s svar på Misterhultsgruppens detaljerade frågor om transporter >>

Presentation Holmfridur Bjarnadottir SKI – Lägesrapport SSI och SKI >>

Miljörörelsens kärnavfallssekretariats, Milkas, rapport från mötet >>

Logga in