5 december 2007 |

MKG deltog på samrådsmöte på Arlanda

Den 5 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda i Stockholm. Mötet var öppet för allmänhet och miljöorganisationer som observatörer. Observatörerna fick möjligheten att ställa frågor vid två tillfällen under mötet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställde bland annat frågor kring kopparkorrosion och grundvattenströmning. I övrigt var de mest intressanta händelserna på samrådsmötet länsstyrelsernas utspel om att mötesformerna måste ändras, myndigheternas redovisning av sin syn på rollen av storregional grundvattenströmning för långsiktig säkerhet, myndigheternas redovisning av sina förberedelser för att arbeta med frågan om risken för kopparkorrosion i syrefritt vatten samt industrins annonsering att de anser sig redo att bestämma bästa plats för ett slutförvar redan i slutet av 2008.

MKG har skickat in de frågor föreningen ställde på mötet till industrin som för protoko0ll. Inför mötet hade MKG skickat ut ett pressmeddelande. MKG:s frågor samt länk till pressmeddelandet finns nedan.

Angående riskerna för kopparkorrosion i syrefritt vatten som MKG uppmärksammat i tidigare nyheter frågade MKG Statens kärnkraftinspektion, SKI, hur de kommer att hantera frågan. På mötet presenterade Jinsong Liu från Statens strålskyddsinstitut, SSI, myndigheternas gemensamma planering för att hantera frågan. Bland annat berättade han att myndigheterna kommer att ha ett seminarium om i maj 2008. Presentation finns nedan. MKG ställde en liknande fråga till Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Industrin svarade att de först vill se KTH-forskarnas rapporter och resultat innan de kan ta ställning till de nya rönen. MKG konstaterade att frågan inte fanns med i industrins presentation på mötet om deras planerade arbete med kopparkorrosion (presentationen finns nedan).

MKG ställde även en fråga till industrin kring bentonitbufferten. ”Kan industrin bekräfta eller dementera problemen med bentonitleran och när kommer industrin att släppa de rapporter från forskningsprojekten som var planerade att komma under våren 2007 så att myndigheterna och andra kan granska forskningsresultaten?” Industrin svarade att de inte anser att det finns några oväntade problem med bentonitleran men att publiceringen av de rapporter som ska visa detta kan dröja ytterligare ett bra tag.

På mötet presenterade myndigheterna sin tidigare publicerade redovisning av vikten av storregional grundvattenströmning för den långsiktiga miljösäkerheten för ett slutförvar (presentationen finns nedan, liksom industrins "motpresentation"). MKG ställde frågan om inte myndigheterna i sin bedömning inte måste jämföra resultaten av modelleringarna med de faktiska genombrottstiderna vid de kustlokaliseringar industrin valt. Skillnaden i genombrottstid blir vid en sådan jämförelse mycket stor. Myndigheterna svarade att den nuvarande analysen bygger på industrins modellering samt de modelleringar deras egna experter gjort.

Av intresse är även att länsstyrelserna i Kalmar och Uppsala län under mötet gjorde ett utspel där de sa att de var överens om att status och framtida verksamhet för de bägge forumen måste ändras. Detta för att undvika att oklarheter kan uppstå om rolltydligheter. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har tidigare påpekat för de regionala mötena MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark att statusen på mötena blir otydlig när det är Kärnavfallsbolaget, SKB AB som kallar till mötena men att protokollet förs på papper med länsstyrelsens brevhuvud. mer information om utspelet samt det PM som innehåller texten finns på en separat nyhet på MKG:s hemsida (länk nedan).

En annan nyhet vid samrådsmötet var att industrin nu tror att den kommer att kunna välja plats för sitt slutförvarsförslag redan i slutet av 2008 då resultaten från platsundersökningarna i Laxemar ska vara färdiganalyserade. Även denna nyhat har MKG rapporterat om separat (se länk nedan).

På mötet ställde även MKG frågor om SKI:s arbete med att kontrollera kvaliteten av industrins slutförvarsforskning och om hur mycket pengar ur Kärnavfallsfonden som industrin använder för information i sina egna syften.

De presentationer som visades på mötet finns nedan. Dessutom finns det länkar till MKG:s tidigare nyheter inom olika frågor.

Dagordningen för samrådsmötet >>

Protokollet från mötet på industrins hemsida >>

MKG:s frågor till mötet som pdf >>

MKG:s pressmeddelande inför samrådsmötet 071205 >>

Kopparkorrosion:

Myndigheternas presentation om kopparkorrosion i syrefritt vatten >>

Industrins presentation om eras arbete med kopparkorrosion >>

MKG:s tidigare nyheter om kopparkorrosion i syrefritt vatten >>

Storregional grundvattenströmning:

Myndigheternas presentation om storregional grundvattenströmning >>

Industrins presentation om storregional grundvattenströmning >>

MKG:s tidigare nyhet om myndigheternas rapport om storregional grundvattenströmning >>

Statusen på mötena:

MKG:s nyhet om länsstyrelsernas utspel om behovet av att ändra på samrådsmötena >>

Val av plats för slutförvaret:

MKG:s nyhet om att industrin kan tänka sig att välja plats för ett slutförvar redan i slutet av 2008 >>

Övriga presentationer:

Industrins presentation om läget inom samrådet >>

Industrins presentation om läget för platsundersökningarna >>

Lägesrapport från myndigheterna >>

Arbetsgruppernas förslag till verksamhetsplanering för 2008 >>

SKI:s presentation om myndighetens plan för att granska kärnavfallsbolagets tillståndsansökningar >>

Industrins presentation om återfyllnad och förslutning >>

Länk till MKG:s kalender och information om mötet >>

Logga in