6 oktober 2008 |

MKG deltog på samrådsmöte på Arlanda

Den 6 oktober höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda Flygplats. Mötet var öppet för allmänheten och miljöorganisationer som observatörer. Observatörerna fick möjligheten att ställa frågor vid två tillfällen under mötet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställde bland annat frågor kring kopparkorrosion och redovisning av alternativ i kärnkraftsindustrins kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle.

Uppdatering: Protokoll för mötet finns på industrins hemsida >>

MKG har skickat in de frågor föreningen ställde på mötet till industrin som för protokoll. Frågorna finns i ett pdf-dokument nedan.

På mötet ställde MKG en fråga om kopparkorrosion. MKG hade inför mötet fått ta del av resultat från ett långtidsförsök med kopparkorrosion i syrefritt vatten som KTH-forskarna Gunnar Hultquist och Peter Szakálos skulle publicera inom kort. MKG ställde frågan till kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB och Strålsäkerhetsmyndigheten om hur de planerar att gå vidare i att reda ut de nya rönen om kopparkorrosion och hur de kan påverka ett slutförvar med kopparkapslar. Industrin uppgav att de inte är övertygade om att forskarrönen är sanna och även om de skulle visa sig vara det så har det ingen negativ påverkan på säkerheten för det slutförvar av KBS-typ som de vill bygga. Strålsäkerhetsmyndigheten meddelade att myndigheten låtit en expertgrupp titta på frågan. Expertgruppen har kommit fram till en del slutsatser och en del frågor som skulle behöva studeras vidare. Det har myndigheten framfört till industrin. Myndigheten sa även att bollen i första hand ligger hos industrin, att myndigheten inte har resurser att själva kunna utröna den här frågan vidare och det ansvaret inte heller ligger på myndigheten utan på industrin.

Torsten Carlsson, som är ordförande i Kärnavfallsrådet, kommenterade också frågan om kopparkorrosion och betonade att Kärnavfallsrådet vill att frågan tas seriöst och att aktörerna kommer fram till en gemensam ståndpunkt i frågan. Han lyfte också att en motion om kopparkorrosion i syrefritt vatten har lämnats in i Riksdagen. I motionen sägs bland annat att försiktighetsprincipen bör råda till dess att frågan är utredd. En länk till en nyhet om riksdagsmotioner som rör kärnavfallsfrågan finns nedan.

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB presenterade på mötet två rapporter som bolaget tagit fram. En handlade om att föra information om förvaret in i framtiden och en om psykosociala effekter av ett slutförvar. Dessutom gjorde bolaget en presentation ov sin nuvarande syn på hur återförslutningen av deponeringshål och deponeringstunnlar med bentonitlera är tänkt att ske. En nyhet var här att industrin beslutat sig för att återgå till tanken att använda ren bentonitlera i deponeringstunnlarna. Tidigare tankar om att använda en blandning av lera och bergkross eller an annan typ av lera (friedlandlera) har övergetts eftersom det finns stora svårigheter med att garantera att lera, oberoende av vilken sort, inte kommer att erodera i tunnlarna. Presentationer från de tre dragningarna och de två rapporterna som presenterades kan laddas ner nedan.

När de gäller de psykosociala effekterna gjordes en reflektion på mötet som handlade om stigmatisering. Det visades en bild som beskrev hur invånarna i Östhammar respektive Oskarshamn inte tror att det kommer att uppstå någon stigmatisering på grund av slutförvaret. På samma fråga så hade det övriga riket i mycket högre utsträckning svarat att de trodde att ett slutförvar i en kommun skulle medföra stigmatisering av den kommunen. Det här skulle kunna visa på att det är möjligt att inte de egna kommuninvånarna tycker att deras kommun förändras vid byggandet av ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle men däremot skulle inflyttning och turism från resten av Sverige kunna minska.

MKG ställde även en fråga om hur industrin tänker sig göra med säkerhetsredovisning för den plats de tänker välja kring halvårsskiftet 2009 och den plats som inte väljs. MKG tycker det är viktigt att båda platserna får en ingående säkerhetsredovisning så att myndigheter och andra kan bedöma om de har gjort ett riktigt val mellan de två platserna i Oskarshamn och Östhammar. Även Strålsäkerhetsmyndigheten ansåg på mötet att det är viktigt att båda platserna är väl beskrivna så att valet blir väl motiverat. Industrin sa på mötet att exakt hur ansökan och redovisningen kommer att se ut är dock ännu inte klart. Industrin sa även att de inte ser två säkerhetsredovisningar framför sig utan endast en för den plats som väljs men att de på olika sätt kommer att beskriva och motivera sitt platsval.

Industrin har också aviserat att de vill göra en tillräckligt bred ansökan så att de kan ändra sig från vertikal deponering av kapslarna till horisontell deponering i långa borrhål utan att göra en ny ansökan. MKG frågade Strålsäkerhetsmyndigheten om hur de såg på denna fråga. Industrin ansåg på mötet att det var viktigt att de inte låses fast för hårt hur de ska genomföra projektet eftersom det spänner över lång tid och förändringar i kunskap och annat kan uppkomma. Strålsäkerhetsmyndigheten meddelade att de just uppfattat denna önskan från industrin och inte ännu tagit ställning till vad de förväntar sig. MKG anser att med den tidsplan som industrin har för att lämna in ansökan och med den avsaknad av kunskap om horisontell förvaring som kommer att finnas vid ansökningstillfället så är det orimligt att industrin skulle kunna få tillstånd för ett alternativt sätt att deponera avfallet.

Vid mötet gjorde även Strålsäkerhetsmyndigheten, Östhammars kommun, Oskarshamns kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län lägesrapporter som även de finns nedan.

Föreningen Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, har gjort en egen rapport från mötet som även den finns nedan.

MKG:s frågor under mötet på Arlanda 081006 >>

Dagordning för samrådsmöte på Arlanda 081006 >>

SKB Föredrag om informationsbevarande samråd 081006 >>

SKB:s rapport om informationsbevarande P-07-220 >>

SKB Föredrag om buffert och återfyllnad samråd 081006 >>

SKB Föredrag om psykosociala effekter samråd 081006 >>

SKB:s rapport om psykosociala effekter SKB P-08-26 >>

SKB lägesrapport om MKB och samråd >>

SKB lägesrapport från platsundersökningen i Oskarshamn 081006 >>

Presentation av Strålsäkerhetsmyndigheten framförd på samrådsmöte 081006 >>

Östhammars kommuns lägesrapport på samrådsmöte 081006 >>

Oskarshamns kommuns lägesrapport på samrådsmöte 081006 >>

Länsstyrelsen i Uppsala läns lägesrapport på samrådsmöte 081006 >>

Milkas rapport från samrådsmötet – Kärnavfallsnytt >>

Logga in