22 juni 2007 |

MKG deltog på samrådsmöten den 28 och 31 maj och har lämnat frågor och synpunkter till kärnavfallsbolaget, SKB AB

Kärnavfallsbolaget, SKB AB, höll den 28 maj i Oskarshamn och den 31 maj i Forsmark samrådsmöten inför ansökan av byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Temat på samråden var säkerhet och strålskydd. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog på båda samrådsmötena och kommenterade industrins kärnavfallsprojekt och ställde frågor. MKG har även skickat frågor till kärnavfallsbolaget som kommer att besvaras i samrådsprotokollet.

Samrådsmötena sker enligt §6 paragrafen i Miljöbalken och ska ge kärnkraftsindustrin underlag för framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram i samband med att en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränslebehandlades långsiktig säkerhet för den metod som kärnavfallsbolaget förespråkar. På samråden kan även andra frågor som är relevanta i samrådet än de som aktuella för kvällens tema tas upp

Kommentarerna och frågorna behandlar samråds- och beslutsprocessen och juridiska frågor, långsiktig miljösäkerhet, alternativa metoder och alternativa lokaliseringar och övriga frågor. Några exempel på frågeställningar:

  • Syn på miljörörelsen som aktör i samrådsprocessen
  • Behovet av ett samhälligt mål för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle
  • Frågan om existensen av ett kommunalt veto av ett slutförvar för kärnkraftsavfall
  • Risker med påverkan av tektoniska spänningar på ett slutförvar i den s k Forsmarkslinsen
  • De viktigaste faktorerna som hotar att förstöra lerbarriären
  • Tid för genombrott i kopparkapsel på grund av korrosion
  • Kopparkapseln som enda barriär – avsaknad av fungerande naturlig barriär
  • Långsiktiga risker för kärnvapenspridning från plutonium i ett tillslutet slutförvar
  • Kärnkraftsindustrins objektivitet vid framtagande av kunskap om den alternativa metoden djupa borrhål
  • Felaktiga beskrivningar av utredningsläget i avsikt att ge en bild av att kärnavfallsprojektet inte har några problem

Läs mer om MKG:s kommentarer och frågor i samrådsinlagan som finns nedan.

Döderhults Naturskyddsförening i Oskarshamn har lämnat in en frågeinlaga till samrådsmötet den 28 maj. Den lokala opinionsgruppen Oss i Östhammar har lämnat in en frågeinlaga till samrådsmötet den 31 maj. Även dessa båda finns nedan liksom en länk till industrins hemsida för detta samrådsmöte.

Läs Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, samrådsinlaga till samrådsmötena 28 och 31 maj 2007 >>

Läs Döderhults naturskyddsförenings, DNF:s, samrådsinlaga till samrådsmötet 28 maj 2007 >>

Läs Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammars, Oss, samrådsinlaga till samrådsmötet 31 maj 2007 >>

Läs mer om samrådsmötet 070528 i Laxemar utanför Oskarshamn, på kärnkraftsindustrins, SKB:s hemsida >>

Läs mer om samrådsmötet 070531 i Östhammar på kärnkraftsindustrins, SKB:s hemsida >>

Logga in