18 november 2005 |

MKG får rätt att delta på kärnavfallsmöten på länsnivå

MKB-forum i Oskarshamn har beslutat alla möten i fortsättningen ska vara öppna. Samråds- och MKB-grupp Forsmark har beslutat att miljöorganisationer som erhåller medel ur Kärnavfallsfonden ska kunna delta som observatörer vid framtida möten.


MKG begärde i våras att få delta i de kärnavfallsmöten som sker på länsnivå, MKB-forum i Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark. Den 17 november respektive den 18 november hölls öppna möten för dessa fora. MKG deltog på mötet med MKB-forum i Oskarshamn den 17 november och höll en kort presentation om organisationen. MKG deltog även på mötet med Samråds- och MKB-grupp Forsmark den 18 november. Båda mötena var denna gång öppna möten. MKB-forum i Oskarshamn beslutade på mötet att deras möten skall vara öppna även i fortsättningen. Samråds- och MKB-grupp Forsmark beslutade på mötet att låta miljöorganisationer som erhåller medel ur Kärnavfallsfonden får skicka en observatör till framtida möten.

MKG ser mycket positivt på att önskan om ökad insyn i denna del av kärnkraftavfallsprocessen nu uppfylls. MKG väntar nu på att även få insyn i de särskilda samrådsmöten som äger rum mellan myndigheterna och kärnavfallsbolaget och där kärnavfallskommunerna har observatörsstatus. Kärnavfallsbolaget och Statens kärnkraftsinspektion har inledningsvis motsatt sig att MKG får observatörsstatus vid dessa möten och vid de expertrådsmöten som sker mellan myndigheterna och kärnavfallsbolaget. Statens strålskyddsinstitut har inget att invända mot att MKG erhåller observatörsstatus. MKG har lyft frågan till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.

Mer om detta här >>

MKG:s presentation vid MKB-forum i Oskarshamn den 17 november som Pdf >>

MKG:s begäran om observatörsstatus i MKB-forum i Oskarshamn som Pdf >>

Inledande besked från Länsstyrelsen i Kalmar som Pdf >>

Andra besked från Länsstyrelsen i Kalmar som Pdf >>

Det kommer inte komma något separat beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län utan beslutet om att hålla MKB-forum i Oskarshamns möten öppna i fortsättningen kan läsas i protokollet från det senaste mötet den 17 november.

MKG:s begäran om observatörsstatus i Samråds och MKB-grupp Forsmark som Pdf >>

Inledande negativt beslut från Uppsala län som Pdf >>

Andra beslutet från Uppsala län som Pdf >>

Logga in