24 augusti 2007 |

MKG har lämnat synpunkter på SR-Can till SKI och SSI

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat synpunkter på SR-Can till myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI. SR-Can är en rapport från kärnkraftsindustrin som behandlar den långsiktiga säkerheten för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Kärnavfallskommunerna och miljöorganisationer har av myndigheterna erbjudits att komma med synpunkter på rapporten, men den har inte gått ut på någon formell remiss. Synpunkterna kommer att behandlas på samma sätt som synpunkter från de externa experter och konsulter som myndigheterna anlitar för sin egen granskning. Detta innebär att myndigheterna kommer att lyfta upp de frågor som enligt myndighetens bedömning tillför något till den egna granskningen.

I november 2006 presenterade kärnkraftsindustrin via sitt kärnavfallsbolag, SKB AB, den senaste säkerhetsrapporten för den långsiktiga säkerheten av ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle, SR-Can (SKB TR-06-09). Myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har inbjudit berörda kommuner och intresseorganisationer som erhåller stöd ur kärnavfallsfonden till att ge synpunkter på säkerhetsrapporten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in en mängd synpunkter på rapporten för att förhoppningsvis inspirera myndigheterna i deras granskningsarbete. Följande är några exempel på frågor och kommentarer som MKG skickat till myndigheterna. Varje punkt förklaras utförligt i dokumentet med MKG:s synpunkter som kan laddas ner längst ner på sidan. Där finns även många fler synpunkter.

 • 1. Kärnkraftsindustrin prioriterar sin tidsplan för ansökan istället för att se till att ett tillräckligt underlag finns tillgänglig för säkerhetsanalyser av hög kvalitet.
 • 2. Kärnkraftsindustrin måste slutföra för säkerheten viktiga delar av metodutvecklingsarbetet innan ansökan lämnas in.

 • 3. Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram är en fortsatt strategi för att låsa in myndigheter, miljödomstolar och myndigheter i val av metod och plats.
 • 4. Kärnkraftsindustrin använder inte försiktighetsprincipen vid val av vilka faktorer av betydelse eller scenarier för framtida mänskliga handlingar som tas med i säkerhetsanalysen.
 • --

 • 6. Kärnkraftsindustrin ger en missvisande bild av den långsiktiga säkerheten av sin slutförvarsmetod genom att bara använda Forsmarksberget i de presenterade resultaten.

  --

 • 8. Hur stor är påverkan av tektoniska spänningar på ett eventuellt slutförvar i Forsmark? Kan linsen som slutförvaret placeras i spricka?

  --

 • 11. Kärnkraftsindustrin lägger för mycket vikt på kemi i säkerhetsanalysen. Mer fokus behöver läggas på mikrobiologiska processer och biokemiska hot mot industrins slutförvarssystem.

  --

 • 14. Det behövs göras fullskaleförsök med återfyllning av deponeringstunnlar och accesstunnlar innan ansökan lämnas in.

  --

 • 21. Det finns långsiktiga risker för kärnvapenspridning från plutonium i ett tillslutet slutförvar och dessa måste analyseras mycket noggrannare i säkerhetsanalysen.

  --

 • 23. Det finns ett behov att ha med en utförlig redovisning av kemiska miljörisker från avfallet i säkerhetsanalysen.

  --

 • 26. Säkerhetsmässiga fördelar och möjligheten att lägga ett slutförvar på större djup (1000 m) behöver utredas ytterligare.

  --

 • 28. Deponerings- och återtagsexperiment med kopparkapslar måste göras om så att det är klart att deponering och återtagning kommer att fungera i en strålmiljö som liknar situationen i det förslagna deponeringssystemet.

  --

 • 30. Vilka slutsatser för industrins förmåga att framgångsrikt slutförvara använt kärnbränsle kan dras av kärnkraftsindustrins misslyckande med kvalitetskontrollen i slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR?

  --

 • 33. Det finns ett fortsatt behov av att undersöka alternativa metoder och alternativa lokaliseringar.

Myndigheterna har sagt att synpunkterna kommer att behandlas på samma sätt som synpunkter från de externa experter och konsulter som myndigheterna anlitar för sin egen granskning. Detta innebär att myndigheterna kommer att lyfta upp de frågor som enligt myndighetens bedömning tillför något till den egna granskningen.

Läs Mer om MKG:s synpunkter i dokumentet nedan. Även de andra "remissinstansernas" synpunkter finns nedan.

MKG:s synpunkter på SR-Can till SKI och SSI >>

Myndighetererna inbjudan att ge synpunkter på SR-Can >>

Östhammars kommuns synpunkter på SR-Can >>

Milkas synpunkter på SR-Can >>

Logga in