29 juni 2007 |

MKG har lämnat yttrande över myndigheternas rapport om statens långsiktiga ansvar för kärnavfallet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat ett yttrande över Statens strålskyddsinstituts, SSI, och Sveriges kärnkraftsinspektions, SKI, rapport kring ”Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle” (SKI rapport 2007:1, SSI rapport 2007:1).

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har getts tillfälle att yttra sig över rapporten ”Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle”. MKG menar att rapporten är en ambitiös och grundlig genomgång av det nuvarande juridiska läget för ansvaret för att ta fram ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Rapporten/skrivelsen är därför rekommenderad läsning för den som vill få en överblick av ansvarsförhållande inom kärnavfallsområdet. MKG yttrar sig om följande i rapporten:

 • Det finns fortsatta juridiska oklarheter kring regeringens långsiktiga sistahandsansvar för ett slutförvar av kärnkraftsavfall.
 • Den i rapporten föreslagna ändringen av kärntekniklagen bör inte genomföras.
 • För att förhindra kärnvapenspridning måste ett slutförvar enligt kärnkraftsindustrins KBS-metod övervakas i flera hundra tusen år.
 • Det behövs ett långsiktigt miljöövervakningsprogram efter det att slutförvaret är förslutet
 • Frågan om hur kärnkraftsindustrin ska kunna ta ett ekonomiskt ansvar för tiden efter tillslutning av ett förvar bör utredas.
 • Staten måste äga avfallet efter tillslutning och ägandet av marken ovanför måste vara långsiktigt stabil.
 • Möjligheten till medborgarövervakning (social verification) som en del av övervakningsbehovet för att långsiktigt förhindra kärnvapenspridning från ett slutförvar enligt kärnkraftsindustrins KBS-metod.
 • Flexibiliteten för landanvändning efter tillslutning får inte begränsas av kortsiktiga intressen.
 • Långsiktigt ägande och landanvändning av ytan ovanför slutförvaret måste utredas.
 • Ytan ovanför ett slutförvar enligt KBS-metoden måste märkas ut för att varna framtida generationer för innehållet och göra det möjligt för dem att övervaka förvaret för att förhindra kärnvapenspridning.
 • Behov av medel för statens kostnader för kompletterande forsknings- och utvecklingsverksamhet och kopplingen till behovet av en beroende förstudie av den alternativa metoden djupa borrhål.
 • Behov av ett samhälleligt mål och av beslutsprocesser som garanterar att samhällsintresset tillgodoses.

MKG, har sett behovet av att få svar på ett antal frågor som gäller statens sistahandsansvar och långsiktiga ansvar för kärnkraftsavfall. MKG föreslår därför att en ny utredning tillsätts för att se över viktiga ansvarsfrågor inom kärnavfallsområdet. En sådan utredning skulle enligt ovanstående kommentarer kunna innehålla:

 • ett nytt uppdrag att föreslå lagstiftningsändringar som förtydligar statens långsiktiga ansvaret för ett slutförvar efter tillslutning
 • ett uppdrag att föreslå ändringar i finansieringslagen så att ansvaret för kostnader för slutförvar av kärnavfall efter tillslutning (övervakning för att hindra kärnvapenspridning, miljöövervakning, skötsel av natur- och 9(9) kulturmiljö, skötsel av märkning med information till framtiden m m) läggs på kärnkraftsindustrin
 • ett uppdrag att utreda frågan om ägande och användning av mark ovan jord efter tillslutningen av ett kärnavfallsslutförvar. Utredningen bör även få uppdraget att föreslå åtgärder för att förhindra att kultur- och naturvärden förstörs innan beslut tas långsiktig landanvändning av marken ovanför slutförvaret
 • ett uppdrag att utreda frågan om märkning av ytan ovanför slutförvaret med information till framtiden.

Dessutom bör en sådan utredning få i uppdrag att utreda om det behövs ändringar av lagstiftningen så att statens kostnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet enklare kan tas ur kärnavfallsfonden för att se till att oberoende kunskap tas fram så att underlag för att jämföra industrins metodutvecklingsarbete med alternativa kärnavfallshanteringsmetoder. På ett liknande sätt kan det finnas ett behov av statliga forsknings- och utvecklingsresurser för att utreda alternativa lokaliseringsalternativ.


MKG:s yttrande kring rapporten om statens ansvar för kärnavfallet >>

SSI:s och SKI:s rapport om statens ansvar för kärnavfallet >>

Logga in