30 oktober 2008 |

MKG lämnar synpunkter inför regeringens beslut över kärnkraftsindustrins forskningsprogram för kärnavfall, Fud-07

Var tredje år ska kärnkraftsindustrin enligt kärntekniklagen redovisa ett forskningsprogram för kärnavfall som sedan ska godkännas av regeringen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under våren 2008 yttrat sig över forskningsprogrammet, som benämns Fud-07. Inför att regeringen snart förväntas ta sitt beslut över forskningsprogrammet har MKG författat ytterligare ett yttrande som vänder sig till regeringen och Miljödepartementet. I sitt yttrande kommenterar MKG de yttranden som industrin, Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet gjort under sommaren och hösten samt lyfter viktiga och aktuella frågeställningar som regeringen bör beakta i sitt beslut. MKG menar att främsta problemet för slutförvarsprogrammet i dagsläget är att det finns svagheter och problem med de konstgjorda barriärer av koppar och lera som ska garantera säkerhet i hundratusentals år. I sitt yttrande anser MKG att det är viktigt att regeringen tar ett beslut om Fud-07 som medför att oklarheter och osäkerheter kan klaras upp så att långsiktig säkerhet och hållbar utveckling kan uppnås.

MKG anser att regeringen bör ta hänsyn till ett antal viktiga frågeställningar i sitt kommande beslut över Fud-07. Inför sitt kommande beslut om kärnkraftsindustrins forskningsprogram, Fud-07, uppmanar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, regeringen att:

• samråda med myndigheten och rådet om den senaste kunskapsutvecklingen som rör de konstgjorda barriärerna av koppar och lera innan beslut tas om industrins forskningsprogram.

• rådgöra med Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet och sedan överväga om kärnkraftsindustrins forskningsprogram för kärnavfall, Fud-07, kan godkännas innan konsekvenserna av rönen att koppar kan korrodera i syrefritt vatten har utretts ytterligare.

• rådgöra med Strålsäkerhetsmyndigheten och överväga om det kan behövas villkor i ett kommande regeringsbeslut över kärnkraftsindustrins forskningsprogram för kärnavfall, Fud-07, som rör industrins och andra aktörers arbete med lerbarriären och återfyllnad med lera.

• att tillsätta en utredning för att undersöka hur av industrin oberoende forskning inom kärnavfallsområdet med medel ur Kärnavfallsfonden ska kunna organiseras.

• anbefalla att miljöorganisationer som erhåller stöd ur kärnavfallsfonden ska ha rätt till tillträde till nationella samrådsmöten och de informationsmöten för kärnavfallsaktörerna som industrin anordnar.

• samråda med Strålsäkerhetsmyndigheten för att få till stånd skärpt kvalitetskontroll av kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsarbete och ökad möjlighet till insyn i industrins forsknings- och utvecklingsarbete.

• markera vikten av att Strålsäkerhetsmyndigheten i tillräcklig utsträckning tar fram egna underlag för att bedöma industrins kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle, av att myndigheten kvalitetskontrollerar industrins arbete, och att myndigheten för detta får resurser ur Kärnavfallsfonden.

• markera vikten av att fullständiga säkerhetsanalyser tas fram för de två platserna ska finnas tillgängliga som ett fullgott underlag inför myndighetens och miljödomstolens hantering av en ansökan.

• markera att ett byte från vertikal till horisontell deponering inom KBS-projektet bör innebära att en ny tillståndsprövning är nödvändig. Denna syn stöds även av Kärnavfallsrådet i sitt yttrande till Miljödepartementet i september.

• markera vikten av att Strålsäkerhetsmyndigheten utvecklar sitt eget arbete inom området storregional grundvattenströmning för att kunna bedöma om industrin presenterar ett fullgott underlag i ansökan.

• markera vikten av att det i miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan finns ett fullgott beslutsunderlag för att kunna bedöma den långsiktiga miljösäkerheten för alternativa platser, inte bara den andra platsundersökningen, och metoder, inte bara horisontell deponering, jämfört med industrins KBS-metod på den valda platsen.

• markera vikten av att Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram ett eget kunskapsunderlag för att kunna bedöma industrins arbete med att rättvist bedöma den alternativa metoden djupa borrhål. Denna fråga har även en koppling till behovet av från industrin oberoende forskning som diskuterats ovan.

• överväga att tillsätta en utredning för att se över hur industrins användning av medel ur Kärnavfallsfonden bättre ska kunna kontrolleras och begränsas för att bli mer effektiv eller ge Strålsäkerhetsmyndigheten direktiv för att ge myndigheten stöd i sitt arbete att utveckla förbättrade kontrollmekanismer.

• markera vikten av att Strålsäkerhetsmyndigheten tar fram ett eget kunskapsunderlag för att kunna bedöma riskerna från avsiktliga och spekulativa intrång i ett slutförvar, speciellt de långsiktiga riskerna för kärnvapenspridning.

MKG:s nya yttrande över Fud-07 081030 >>

MKG:s yttrande över Fud-07 från 080425 >>

Om Fud-processen på MKG:s hemsida (här finns alla yttranden och dokument för Fud-07) >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Strålsäkerhetsmyndighetens och Kärnavfallsrådets yttranden över industrins synpunkter 080919 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om industrins synpunkter över myndighetens och Kärnavfallsrådets yttranden 080908 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-07 080630 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, yttrande över Fud-07 080625 >>

Logga in