24 april 2008 |

MKG medverkade på Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys

Den 24:e april anordnade Kärnavfallsrådet en hel dags utfrågning om systemanalys. Syftet med utfrågningen var att ge ökad kunskap och nå ökad klarhet hur kärnavfallsindustrin kan uppfylla krav på att genomföra systemanalyser som regering tillsynsmyndigheter och berörda kommuner har ställt. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, medverkade på utfrågningen. Föreningen vill ha med en nivå med samhälliga mål i systemanalyser som rör slutförvaring av kärnavfall.

Torsdagen den 24:april anordnade Kärnavfallsrådet en utfrågning om systemanalys inom kärnavfallsområdet. Utfrågningen var en i en rad utfrågningar som ska ge en större kunskap om olika frågor som aktörerna inom kärnavfallsområdet anser viktiga att lyfta inför en kommande ansökan från kärnkraftsindustrin och ett eventuellt beslut av regeringen om tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Tidigare utfrågningar har bl a handlat om juridiska frågor och om den alternativa metoden djupa borrhål

Syftet med utfrågningen var att ge ökad kunskap om systemanalysen roll inom kärnavfallsområdet och att klargöra hur kärnavfallsindustrin kan uppfylla de krav som regering tillsynsmyndigheter och berörda kommuner har ställt på en systemanalys. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, medverkade under utfrågningen. Föreningen lyfte problemet med att de systemanalyser som tidigare utförts inte har haft med en övergripande nivå som kopplar till samhällets mål. Frågor som rör återtagbarhet, risker för kärnvapenspridning, problem med långsiktig övervakning och kopplingar till utvecklingen av kärnkraft i världen måste få påverka val av metod och plats. Dessa faktorer har nu bara i begränsad omfattning kunnat påverka det svenska slutförvarsprojektet.

MKG menar att ett viktigt skäl till att de samhälleliga målen behandlats styvmoderligt vid utvecklingen av det svenska kärnavfallsprojektet är att en låsning gjordes till metodval redan för 30 år sedan. Eftersom metoden redan valts så har all diskussion av metodens koppling till de samhälleliga målen varit låst. Metoden skulle inte äventyras. Diskussionen om kärnavfallsfrågan i Sverige har varit mycket begränsad.

Ett annat skäl att en nivå med de samhälleliga målen inte funnits med i de systemanalyser som gjorts är att industrin och myndigheten Statens kärnkraftinspektion, SKI, har haft en begränsad syn på vad som är viktigt att diskutera och på vilka aktörer som ska få vara med och diskutera. Detta måste förändras i framtiden.

Information om Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys >>

Kärnavfallsrådets hemsida med information om genomförda seminarier >>


Johan Swahn från MKG ställer en fråga till panelen. Foto: Miles Goldstick


Torsten Carlsson, ordförande i Kärnavfallsrådet, avrundar seminariet. Foto: Miles Goldstick

Miljörörelsens kärnavfallssekretariats, Milkas, rapport från mötet >>

Logga in