23 oktober 2007 |

MKG skriver brev till SSI om industrins bristande hantering av slutförvaret SFR

Som tidigare meddelats i en separat nyhet 2007-10-10 lämnade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, i slutet av september in en ny ansökan om strålskyddsvillkor för att driva slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall, SFR, i Forsmark vidare. Statens strålskyddsinstitut, SSI, beslutade i slutet av maj att stoppa deponering i slutförvaret eftersom industrins tidigare redovisningar sedan lång tid tillbaka visat på allvarliga brister. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har granskat ansökan och konstaterar att industrin medger att aktivitetsnivåerna för vissa isotoper överskridit tidigare tillstånd men att detta inte gör något eftersom den totala miljölångsiktiga risken med slutförvaret inte blir större. Industrin begär helt enkelt att strålskyddsvillkoret anpassas efter den verkliga deponeringen. MKG menar att industrins agerande i detta avseende är helt oacceptabelt och har i ett brev frågat SSI om inte ett förnyat tillstånd även kräver utsläppsmodelleringar och om det inte bör göras en helt ny tillståndsprövning enligt Miljöbalken, Strålskyddslagen och Kärntekniklagen.

Uppdatering 071924: SSI svarar MKG, se längst ner och ny fil

I samband med att drifttillstånd för slutförvaret för låg och medelaktivt avfall i Forsmark, SFR, utfärdades 1988 ansåg myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, att säkerhetsredovisningen för slutförvaret successivt borde förbättras. Som villkor till driftmedgivandena angavs därför att kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, minst var tionde år så länge som slutförvaret ej var förslutet skulle inlämna en uppdaterad analys av säkerheten och strålskyddet för anläggningen. Industrin lämnade vid halvårsskiftet 2001 in en första sådan säkerhetsanalys. Myndigheterna granskade materialet och fann flera brister i det och beslöt 2003 att industrins säkerhetsredovisning borde kompletteras i ett antal avseenden. Ett viktigt kompletteringskrav var en mer fullständig känslighets- och osäkerhetsanalys, för att ge en bättre bild av de säkerhetsmarginaler som industrin åberopade i sin bedömning av säkerheten för anläggningen. Dessutom behövdes en förbättrad uppskattning av inventariet av vissa långlivade radionuklider.

Trots upprepade påpekanden har industrin dröjt med att lämna de inkrävda redovisningarna eller så har den lämnat in otillräckligt utredningsmaterial. De redovisningar som ändå har gjorts har visat på brister i strålskyddet. Bland annat överskrids gällande strålskyddsbegränsningar och de metoder som används för att bestämma sammansättningen av radioaktiva ämnen i avfallet anser SSI vara bristfälliga. SSI stoppade därför all deponering av driftavfall vid SFR från och med den 21 juni 2007.

I samband med att deponeringen stoppades krävde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att regeringen skulle ingripa och se över hur regelverket för ansvaret för kärnavfallshanteringen fungerar. MKG ansåg att det är ytterst allvarligt att industrin uppenbarligen inte har tagit sin uppgift på allvar när det gäller den långsiktiga miljösäkerheten av vid slutförvaringen av låg- och medelaktivt kärnavfall i SFR. Kärnkraftsindustrin förbereder nu en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle – för det högaktiva kärnkraftsavfallet. MKG menar att även i den processen tar inte industrin lagstiftningen och myndigheternas synpunkter på allvar vad gäller användning av bästa möjliga teknik och lokalisering.

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tagit del av ansökan 2007-09-28 om nytt strålskyddsvillkor för slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall, SFR med tillhörande underlag som industrin lämnat in för att få deponeringsstoppet hävt. MKG konstaterar att industrin i ansökan medger att aktivitetsnivåerna för vissa isotoper överskridit tillståndet men att industrin menar att detta inte gör något eftersom den totala miljölångsiktiga risken med slutförvaret inte blir större. Industrin begär helt enkelt att strålskyddsvillkoret anpassas efter den verkliga deponeringen.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att industrins agerande i detta avseende är helt oacceptabelt. Att låta deponeringen i SFR ske på ett sätt så att det bröt mot strålskyddsvillkoren och sedan i efterhand kräva att villkoren anpassas efter den tidigare deponeringen ger intrycket att industrin inte tar sin uppgift på allvar. MKG deltar i samrådet för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle och har även här kunnat konstatera att industrin inte sällan ändrar sin syn på vad som är krav och önskemål för till exempel berggrunden när inte den berggrund som undersöks verkar uppfylla tidigare uppsatta krav. Detta har även uppmärksammats av myndigheterna, senast i granskningen av den preliminära säkerhetsanalysen för platsundersökningarna i december 2006. MKG menar att det agerande som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, uppvisar i hanteringen av säkerhetsarbetet för SFR har en hög relevans för hur industrin agerar och kan förväntas agera även i tillståndsärendet för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle och har lyft denna fråga i samrådet för ett sådant slutförvar.

Eftersom industrins agerande i detta fall har en bäring på hur industrin agerar i andra slutförvarsfrågor menar MKG att det är viktigt att få utrett vilka krav som kan ställas på industrin i tillståndsärenden för slutförvaring av kärnavfall. MKG konstaterar att i den analys av den långsiktiga miljösäkerheten för slutförvaret SFR som industrin presenterar används endast jämförelser mellan s k Integrated Toxic Potentials (ITP) för nuklidinventariet i slutförvaret. Industrin menar att metoden visar avfallets faktiska farlighet över en viss tid. Industrin säger själv att dessa ITP:n måste kombineras med utsläppsmodelleringar för att beskriva ett förvars långsiktiga säkerhet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill med anledning av detta konstaterande ställa följande frågor till Statens strålskyddsinstitut, SSI:

1. Med tanke på det förändrade nuklidinventariet i slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall måste det inte även göras utsläppsmodelleringar för olika scenarier (landhöjning, klimatförändringar etc) för att ge en tillräckligt god kunskap om den långsiktiga miljösäkerheten för slutförvaret? Bör inte en sådan analys göras innan nya strålskyddsvillkor sätts?

2. Med tanke på att strålskyddsvillkoren kopplar till ett driftstillstånd för anläggningen och det kan vara fråga om mer omfattande analyser som ska göras, är det inte möjligtvis så att det bör göras en helt ny tillståndsprövning enligt Miljöbalken, Strålskyddslagen och Kärntekniklagen?

Uppdatering 071024: SSI har i ett e-postmeddelande svarat MKG om sin
granskning av SFR. Svaret finns som en fil nedan. Myndigheten säger att SSI
kan acceptera vissa justeringar av de nuklidspecifika begränsningar som
fastläggs genom SSI:s strålskyddsvillkor beslutade den 8 december 2003 (SSI
dnr 6222/3744/03). Om det är fråga om mindre ändringar i begränsningarna är
det inte självklart att det behövs göras utsläppsmodelleringar. Myndigheten
har nu att ta ställning till är om den justering och de argument för den
justering som SKB önskar att göra kan godtas från strålskyddssynpunkt. Vad
det gäller frågan om omfattningen av det befintliga tillståndet för SFR-1 är
det SSI:s bedömning att en mer omfattande justering kan kräva ett nytt
regeringstillstånd för anläggningen. Myndigheten avslutar med att nämna att
industrin avser att inkomma med en uppdaterad säkerhetsanalys för SFR till
årsskiftet. Med tanke på att granskningen kan dra ut på tiden och med hänsyn
till den rimlighetsbedömning som SSI måste göra anser SSI att det kan vara
acceptabelt att ta ett interimistiskt beslut angående driften fram till hela
granskningen är avslutad (t.ex. ytterligare begränsningar men OK att köra
vidare för andra förvarsdelar).

MKG:s brev till SSI 071023 om tillståndet för SFR >>

Uppdatering 071024: SSI till MKG om SFR 071024 >>

MKG:s nyhet om att industrin lämnat in en ansökan om förnyat strålskyddsvillkor för SFR >>

Industrins ansökan om förnyat strålskyddsvillkor för SFR och redovisning av inkrävda uppgifter till SSI >>

MKG:s nyhet i juni om stängningen av SFR >>

MKG:s nyhet i december 2006 om myndigheternas kritik av industrins preliminära säkerhetsanalys för platsundersökningarna för ett slutförvar av använt kärnkraftsbränsle >>

Logga in