6 december 2013 |

MKG skriver öppet brev till Uppsalaforskare

Kanslichefen för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. I brevet begärs klargöranden i ett antal frågeställningar som rör hur forskningsprojektet utförts och förslag ges på vad som kan behöva göras för att få slutlig klarhet i hur koppar reagerar med syrgasfritt vatten.

Johan Swahn, kanslichef för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 6:e december skrivit ett öppet brev till Mats Boman, forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB. Brevet har skrivits efter det att samtal förts med Johannes Johansson vid SKB under Kärnavfallsrådets internationella symposium om de konstgjorda barriärerna av koppar och lera den 20-21 november. 

I brevet ber Johan Swahn om ett antal klargöranden rörande den forskning som utförs vid Ångströmlaboratoriet. Dessutom ges förslag på vad som kan behöva göras för att få slutlig klarhet i hur koppar reagerar med syrgasfritt vatten.

På Kärnavfallsrådets symposium var det uppenbart att kärnavfallsbolaget SKB vill använda de än så länge redovisade resultaten från Uppsala för att troliggöra att den vätgasutveckling som kommer från koppar i syrgasfritt vatten bara är en ytreaktion. Stödet för detta är mycket svagt men det är viktigt att försöken i Uppsala samt ytterligare försök görs för att klargöra frågan. Trots allt har den enda forskningsgruppen som gjort långa experimentserier för att undersöka kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, d.v.s. Gunnar Hultquist, Peter Szakálos m.fl. vid KTH, klargjort att det inte är fråga om en ytreaktion utan när väl korrosionen kommer igång går den på djupet in i kopparytan och ger även gropfrätning. 

MKG var fram till hösten 2012 med i den referensgrupp för forskning om syrgasfri kopparkorrosion som kärnavfallsbolaget SKB bildat för att bl.a. följa Uppsalaförsöken. MKG lämnade gruppen eftersom Naturskyddsföreningen och MKG i prövningen av slutförvarsansökan för ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle som en komplettering begärt ännu mer öppenhet för Kärnavfallsbolaget SKB:s forskning. Nu har även de tre KTH-forskarna i gruppen, Christoffer Leygraf, Gunnar Hultquist, och Peter Szakálos, lämnat gruppen. Därmed har gruppen förlorat sin funktion och bör läggas ner eller ersättas av en referensgrupp för kvalitetssäkring av kärnavfallsbolagets forskning. Detta kan ske inom ramen för prövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle.

Det öppna brevet avslutas med en begäran att Uppsalaforskarna ska verka för att presentationerna från det senaste mötet för referensgruppen den 3:e oktober ska skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, Kärnavfallsrådet och MKG även om protokollet från mötet inte är klart än.

I det öppna brevet refereras dels till en delrapport från försöken i Uppsala från i april 2012, dels till ett utkast till slutrapporten "SKB R-13-31 Koppars korrosion i ultrarent vatten” från juni 2013. Bägge finns för nerladdning nedan.


Länkar:

Det öppna brevet från MKG till Uppsala universitet 131206 >>

Delrapporten från Uppsala försöken "Boman m.fl., Koppars korrosion i ultrarent vatten, SKB Delrapport, Uppsala universitet, 2012-04-10" >>

Utkastet till rapporten ”SKB R-13-31 Koppars korrosion i ultrarent vatten, Boman m.fl., 2013-06-05” >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets internationella symposium om de konstgjorda barriärerna, 131120 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att KTH-forskarna lämnar SKB:s referensgrupp, 131108 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det sjuttonde referensgruppsmöte, 131003 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG kräver kompletteringar av slutförvarsansökan i ett nytt yttrande 131015 >>

Logga in