31 oktober 2008 |

MKG vill ha höjda kärnavfallsavgifter för att ta hand om det historiska kärnavfallet

MKG har lämnat ett remissyttrande till Miljödepartementet över Strålsäkerhetsmyndighetens skrivelse om behov av höjning av kärnavfallsavgiften för 2009 enligt Studsvikslagen. MKG anser att avgiften är för låg eftersom kunskapen om hur mycket pengar som kommer att behövas för att hantera det historiska kärnavfallet är bristfällig.

Det finns en speciell lag som heter lagen om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall mm (1988:1537). Lagen kallas även ”Studsvikslagen” och den ska se till det finns nog med medel i Kärnavfallsfonden för att ta hand om kostnaderna rivning av försöks- och forskningsreaktorer och för att ta hand om "historiskt" kärnavfall från den tidiga svenska civila och militära kärntekniska verksamheten. Lagen är under avveckling och tanken är att innan den tas bort ska det finnas nog med medel i fonden för framtida behov. Medlen tas in till fonden genom en särskild avgift på den producerade kärnkraftselen. Denna avgift finns utöver den kärnavfallsavgift till fonden för att ta hand om kärnkraftsverkens avfall.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, inleder sitt yttrande med att påminna om att föreningen yttrat sig över kärnavfallsavgifterna hösten 2006. Då ansåg föreningen att kärnavfallsavgifterna var för låga med tanke på den osäkerhet kring vilka kostnader som kan komma att uppstå. Dessutom tyckte föreningen att lagen inte borde tidsbegränsas till 2009. MKG ansåg att den borde ha varit det dubbla, dvs 0,6 öre/kWh jämfört med de 0,3 öre/kWh som myndigheten föreslog och som regeringen senare beslutade. Resultatet av det felaktiga regeringsbeslutet syns nu.

MKG skriver i sitt nya yttrande:
”Den osäkerhet om framtida kostnader som fanns hösten 2006 finns fortfarande. Det saknas fortfarande saknas en kartläggning över innehållet i de tusentals behållare som finns i tält och bergrum på Studsviksområdet. Innan detta är gjort finns det ingen möjlighet att uppskatta de framtida kostnaderna. Denna situation lyfte även Statens stråskyddsinstitut, SSI, i sitt senaste yttrande över medlen enligt Studsvikslagen och Strålsäkerhetsmyndigheten tar upp denna osäkerhet och andra osäkerheter i sitt yttrande. Dessutom tillkommer nu osäkerheter om kostnader för återställningen av områdena kring Ranstad och att den allmänna finansoron gör det osäkert att kunna räkna med den tillväxt av medlen i Kärnavfallsfonden som anges i myndighetens kalkyler."

Kärnavfallsbolagets internationella konsultbolag, SKB IC, har gjort beräkningar kring återställningen av Ranstad, rapporten finns nedan.

MKG skriver vidare:

"Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att avgiften för 2009 höjs till 0,9 öre/kWh för 2009 och att lagen sedan avskaffas enligt ursprunglig plan. Regeringskansliet ser möjligheten att inte höja avgiften och i stället förlänga giltighetstiden för lagen till utgången av 2011.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att ett system måste finnas som garanterar att kommande kostnadsökningar beslutar belastar kärnkraftsindustrin och inte det allmänna. MKG anser att de osäkerheter som finns om framtida kostnader enligt Studsvikslagen innebär att avgiften måste höjas, förslagsvis till de 0,6 öre/kWh som föreningen föreslog hösten 2006.

Dessutom bör Studsvikslagen inte avskaffas förrän en betydligt större säkerhet finns om de framtida kostnaderna. Om regeringen vill förlänga giltigheten av lagen till 2011 anser MKG att lagen inte bör tidsbegränsas. Studsvikslagen bör i stället ändras så att beslut om avgifter tas vartannat år enligt den modell som finns i Finansieringsförordningen (SFS 2008:715) för avgifter för avfallshanteringen för kärnkraftverken."

MKG:s yttrande, en länk till nyheten om MKG:s yttrande 2006 och Miljödepartementets remiss med underlag finns nedan.

Läs MKG:s yttrande till miljödepartementet 081030 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kärnavfallsavgifter 2007-2009 061106 >>

Miljödepartementets remiss om avgifter enligt Studsvikslagen för 2009 080924 >>

SKB IC:s kostnadsberäkning >>

Logga in