18 februari 2013 |

MKG:s synpunkter efter SSM:s andra samrådsmöte om regeringsuppdrag om kärnavfallsfinansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i uppdrag att i samråd med Riksgälden och Kärnavfallsfonden se över ett antal frågeställningar som regleras i finansieringslagen och finansieringsförordningen. SSM har bjudit in till informationsmöten för att i samband med dem samla in synpunkter från externa intressenter. Den 5 februari hölls det andra mötet och MKG har den 18 februari skickat in sina synpunkter. 

Regeringsuppdraget handlar bland annat om kärnavfallsavgifter och säkerheter för finansiering av slutföring av kärnavfall och rivning av kärnkraftsreaktorer. Inför varje samrådsmöte skickas en eller flera underlagspromemoria/or ut av SSM och efter varje möte kan intressenterna skicka in sina skriftliga synpunkter. En sammanställning av synpunkterna kommer att ingå i den slutgiltiga rapporteringen SSM skickar till regeringen innan den 31 maj 2013.

På myndighetens andra samrådsmöte samt i två underlagspromemorior som skickades ut innan mötet diskuterades ”Förändrad förvaltning av Kärnavfallsfonden” och ”Balansräkning för finansieringssystemet”. Du kan ladda ner promemoriorna nedan samt den presentation som visades under mötet.

I sin skrivelse med synpunkter tar Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, upp att statens risk kan påverkas av att de föreslagna beräkningarna av avgiften på länger sikt grundar sig på en reell evig tillväxt på 2 %. Det har under många år förts diskussioner, både på vetenskaplig och politisk nivå, om det är möjligt att bygga ett hållbart samhällssystem på evig tillväxt. MKG föreslår diskonteringsnivån efter den tidpunkt framåt då det inte går att ta fram marknadsmässiga siffror sätts till den nivå som då kan erhållas längst fram i tiden och att inflationen sätts till halva detta värde. Utvärderingar och omprövningar av avgiftsnivån anser MKG bör göras oftare än myndighetens föreslagna tidsintervall på tio år.

MKG önskar också att myndigheten tar fram tydliga scenarier om snabba minskningar av reaktorer i konsekvensanalysen av framtida kostnader. Idag utgår myndigheten från industrins beräknade driftstider för reaktorerna. 

Förutom att kommentera myndighetens underlag för mötet kommenterar också MKG den inlaga som kärnkraftsindustrin skickade in efter första samrådsmötet. Kärnkraftsindustrin menar att det inte bör införas någon detaljreglering av beräkningen av kärnavfallsavgiften pga att det är regeringen som beslutar avgifterna och att det måste finnas politiska överväganden. MKG däremot menar att det måste finnas ett objektivt sätt att bestämma vad kärnavfallsavgiften bör vara för att minimera statens risk. Detta bör regleras i finansieringsförordningen.

Läs alla MKG:s kommentarer i dokumentet som du hittar nedan bland länkarna. Där hittar du också underlaget till mötet, andra kommentarer som inkommit efter andra mötet samt länkar till tidigare nyheter på MKG:s hemsida.

Det tredje samrådsmötet skulle hållits den 5 mars, men har flyttats till den 27 mars.

 

Länkar:

MKG:s kommentarer efter det andra samrådsmötet, 130218 >>


Underlagspromemoria 2A ”Förändrad förvaltning av Kärnavfallsfonden” >>

Underlagspromemoria 2B ”Balansräkning för finansieringssystemet” >>

Presentation om diskonteringsräntor av Göran Schubert, SSM, som visades under mötet >>

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s synpunkter efter det första samrådsmötet, 121123 >>

Kalendernyhet för nästa samrådsmöte den 5 mars [flyttat till den 27 mars] >>

Kommentarer från andra deltagare i samrådet:

SKB:s yttrande över underlagspromemoria 2A och 2B daterade 2013-01-22 >>

Logga in