22 maj 2007 |

MKG:s yttrande om friklassning av radioaktivt skrot

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har yttrat sig över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, förslag till föreskrifter och allmänna råd om friklassning av material, lokaler och byggnader vid verksamhet med joniserande strålning. Yttrandet rör en remiss från våren 2006 men vid den tidpunkten lämnade inte MKG något yttrande. Med tanke på att friklassning av radioaktivt skrot blivit aktuellt genom Studsviks planer på att friklassa skrot från Sellafield i England lämnar MKG nu synpunkter på friklassningsförslaget. Frågan är under beredning hos SSI.

Statens strålskyddsinstitut, SSI, arbetar för att ta fram regler för hur material som endast är lit radioaktivt ska kunna "friklassas" och därmed föras ut i samhället. Detta kan till exempel gälla metaller så att radioaktivt skrot kan hamna i de svenska stålverken som använder skrot som råvara. Om skrotet har radioaktivitet under vissa gränsvärden ska skrotet behandlas som vilket skrot som helst.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar i sitt yttrande att om försiktighetsprincipen strikt ska tillämpas ska inga material som kommer från kärnteknisk eller annan verksamhet och som därfört har förhöjda aktivitetsnivåer av radioaktivitet få föras ut i samhället genom friklassning. Detta på grund av att det är för dålig kännedom om hur joniserande strålning påverkar människa och miljö och att de gränsvärden som finns idag därför inte är relevanta i framtiden.

MKG betonar att om material ändå ska friklassas att det är viktigt att ha kontroll över materialet. Därför ska friklassat material inte importeras eller exporteras och det bör instiftas någon typ av märkning så att materialet går att spåra om det upptäcks att hårdare krav måste införas i framtiden.

I sitt yttrande framför MKG även att det saknas en genomgång av hur annan lagstiftning, tex miljöbalken, kan påverka förslaget på föreskrifter. MKG menar även att under inga omständigheter ska 3 § strålskyddsförordningen ändras så att Statens strålskyddsinstitut, SSI, får möjlighet att föreskriva om undantag från strålskyddslagen i dess helhet. Om de föreslagna föreskrifterna om friklassning förutsätter en sådan förändring måste förslaget revideras.

Även Jernkontoret, den svenska stålindustrins intresseorganisation, har lämnat in ett yttrande om friklassning. Stålindustrin säger i yttrande att den har en nolltolerans för radioaktiv strålning i sina produkter och produktionsflöden. Industrin menar att allmänhetens och kunders förtroende för stål som ett helt strålningsfritt material är en grundbult för stålets framtid som konsumentmaterial. Ur stålindustrin synpunkt finns inget intresse av friklassningsregler för material med låg strålning även om den ar ofarlig. Stålverken i Sverige kommer inte under några omständigheter att utnyttja detta material. Läs Jernkontorets yttrande nedan.

Nuclear Information and Resource Service, NIRS, gav den 14 maj, 2007, ut en rapport med en överblick över hur material hanteras vid markdeponering och friklassning i USA. Rapporten kan hittas nedan.

Statens strålskyddsinstitut, SSI, anordnar den 7 juni ett friklassningsseminarium. Läs mer om seminariet i MKG:s kalender. SSI-seminarium >>

 MKG:s yttrande över SSI:s förslag på föreskrifter och allmänna råd om friklassning >>

pdf Jernkontorets yttrande 070617 om friklassning av lätt radioaktivt material >>

 SSI:s remiss om förslag på föreskrifter och allmänna råd om friklassning >>

 SSI:s förslag på föreskrifter och allmänna råd om friklassning >>

 Bakgrund till SSI:s förslag på föreskrifter och allmänna råd om friklassning >>

NIRS-rapporten "Out of Control – On Purpose: DOE’s Dispersal of Radioactive Waste into Landfills and Consumer Product" >>

Logga in