Myndighetens diarium SFR-2

Till skillnad från diariet på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida kan du här direkt ladda ner de diarieförda handlingarna du är intresserad av. 

I högermenyn hittar du:

SSM 2019-10133 Informationsutbyte med SKB efter yttrande över ansökan

- SSM 2014-5966 Ansökan om utbyggnad och fortsatt drift för SFR

SSM 2015-725 Begäran av kompletteringar och svar

SSM 2015/4192 - Beredning av ansökan om utbyggnad och fortsatt drift för SFR

- SSM2017-5439 Synpunkter från allmänheten efter kungörelsen >>


Andra ärenden

Andra ärenden rörande SFR 2-prövningen hos Strålsäkerhetsmyndigheten som inte finns för nedladdning på MKG:s hemsida listas nedan. Du kan se deras respektive innehållsförteckning i och begära ut dokumenten där: Strålsäkerhetsmyndighetens E-diarium >>


- SSM2015-656 Förfrågan angående komplettering av SKBs ansökan om utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) m.m. i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

SSM2015-756 - Kommunikation med SKB i samband med ansökan om utökad verksamhet vid slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SSM2015-1640 - Remiss - Begäran om yttrande angående SKB:s SFR-ansökan

SSM2016-1734 - Kontakt i säkerhetsfrågor beträffande kärnanläggningar vid gränserna mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

SSM2016-3477 - Nacka tingsrätt - Svensk kärnbränslehantering AB angående utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring av låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark, Östhammars kommun, Uppsala län

Logga in