22 oktober 2007 |

Myndigheterna skriver till industrin om regional grundvattenströmning

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har skickat ett gemensamt brev till Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, Svensk kärnbränslehantering AB, SKB. I brevet säger myndigheterna att de tycker att industrins modelleringar av de regionala grundvattenflödena är väl utförda, men saknar dragna slutsatser från industrin. Det vill säga vad innebär det som de kommit fram till i modelleringen? Går det att hitta inströmningsplatser och vad betyder det i så fall för säkerhetsanalysen?

Myndigheterna skriver i sitt brev att det är viktigt att kärnavfallsbolaget motiverar sitt platsval i den ansökan som de avser att lämna under 2009. Bland annat bör då redovisas hur platsen är vald ur Bästa möjliga teknik och optimeringshänsyn. Myndigheterna nämner också i sitt brev att i miljöbalksprövningen av ansökan så tillkommer tillämpning av lokaliseringsprincipen.

Myndigheterna tar även upp salthalten i grundvattnet vid en inlandslokalisering jämfört med en kustlokalisering och säger att kärnavfallsbolaget behöver göra vidare studier på hur buffertmaterialet i slutförvaret (bentonitleran) påverkas av salthalten i grundvattnet. Enligt myndigheternas uppfattning befinner sig
SKB:s hantering av bufferterosion på ett mycket preliminärt stadium.

Myndigheterna tycker att det räcker med att de önskade kompletteringarna görs i ansökan för slutförvaret 2009.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är viktigt att industrin går till botten med utvärderingen av de resultat de fick i sin modellering (R-06-64) av de regionala grundvattenflödena. Om det finns miljömässiga fördelar med en inlandslokalisering är det en oerhörd svaghet för slutförvarsprojektet att industrin nu letar plats enbart vid kusten.

Myndigheternas brev till industrin 071022 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSI:s granskningsrapport 071015 >>

Nyhet om att MKG skriver till myndigheterna om grundvattenströmning 061219 >>

SKI:s granskningsrapport om regional grundvattenströmning SKI INSITE TRD.06-04 >>

Om grundvattenströmning på MKG:s hemsida >> (Här finns flera
rapporter etc om grundvattenströmning, bland annat kärnavfallsbolagets
rapport SKB R-06-64)

Logga in