18 december 2011 |

Naturskyddsföreningen och MKG ansöker åter om förlängd remisstid till domstolen

Den 18 december inkom Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, åter med en ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om förlängd tid att svara på remissen angående kompletteringsbehovet hos kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Efter att tidigare fått avslag med en ansökan om anstånd till den 1 november söker nu föreningarna anstånd till den 1 juni.

När Naturskyddsföreningen och MKG tidigare i höst ansökte hos domstolen om att få förlängd remisstid till den 1 november 2012, efter att både Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och Kärnavfallsrådet beviljats detta, avslog domstolen ansökan efter att sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB, motsatt sig ett anstånd. Föreningarna har nu lämnat in en ny ansökan om anstånd att inkomma med sitt yttrande till den 1 juni 2012. Föreningarna menar att ett anstånd skulle underlätta för Naturskyddsföreningen och MKG att samordna sitt arbete kring kärnallsavfallsbolagets bägge ansökningar.

Tidigare har Östhammar och Oskarshams kommuner fått anstånd till den 1 juni. I dagarna har även Länsstyrelsen i Uppsala län ansökt om anstånd till den 1 juni.

 

Länkar:

pdf-ny-bildNaturskyddsföreningens och MKG:s skrivelse till domstolen med förfrågan om förlängd remisstid >>

pdf-ny-bildMiljödomstolens skrivelse till kärnavfallsbolaget med förfrågan om synpunkter på föreningarnas ansökan >>

pdf-ny-bildLänsstyrelsen i Uppsala läns skrivelse till domstolen med förfrågan om förlängd remisstid >>

pdf-ny-bildMiljödomstolens skrivelse till kärnavfallsbolaget med förfrågan om synpunkter på Länsstyrelsens ansökan >>

Nyhet om att Oskarshamn och Östhammar ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov, 111213 >>

Nyhet om att domstolen nekar MKG och Naturskyddsföreningen anstånd med yttrande angående slutförvarsansökan, 111117 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet beviljats förlängd remimsstid hos domstolen, 110919 >>

Nyhet om att Strålsäkerhetsmyndigheten ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov, 110906 >>

Logga in