20 december 2011 |

Naturskyddsföreningen och MKG får förlängd remisstid av domstolen

Naturskyddsföreningen och MKG har fått förlängd tid av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt från den 16 april till den 1 juni 2012 att svara på remissen angående kompletteringsbehovet hos kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även Länsstyrelsen i Uppsala län har sökt och fått beviljat samma slutdatum.

Den 16 december skickade Naturskyddsföreningen och MKG in en ansökan om att få anstånd för att lämna in deras yttrande till domstolen till den 1 juni 2012. Föreningarna har nu beviljats anstånd efter det att sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB inte motsatt sig detta. Samtidigt fick Länsstyrelsen i UPpsala län anstånd till samma datum.

Den 16 mars 2011 skickade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ut ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken med en förfrågan om synpunkter på kompletteringar. Remissinstanserna fick som slutdatum för inlämnade av yttranden den16 april 2012. Under hösten har dock Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet ansökt och fått beviljat en förlängning av remisstiden till 1 november 2012. När Naturskyddsföreningen och MKG ansökte om en förlängning till samma datum motsatte sig sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, och domstolen avslog ansökan.

I början av december ansökte Östhammar och Oskarshamns kommuner om att få anstånd till den 1 juni. SKB motsatte sig inte ansökan och domstolen beviljade den. Nu har alltså även Länsstyrelsen i Uppsala län, Naturskyddsföreningen och MKG fått anstånd till samma datum.

Miljödomstolen har skickat ut en ny tidsplan där det tillkommit att MKG m fl har anstånd med yttranden om kompletteringar till den 1 juni 2012.


Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s skrivelse till domstolen med förfrågan om förlängd remisstid – med domstolens beslut stämplat >>

Miljödomstolens skrivelse till SKB med förfrågan om synpunkter på föreningarnas ansökan >>

SKB:s yttrande till domstolen angående Naturskyddsföreningen, MKG och Länsstyrelsen i Uppsala läns ansökningar >>

Länsstyrelsen i Uppsala läns skrivelse till domstolen med förfrågan om förlängd remisstid – med domstolens beslut stämplat >>

Miljödomstolens skrivelse till SKB med förfrågan på Länsstyrelsen ansökan >>

Domstolens uppdaterade tidsplan, 111220 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Naturskyddsföreningen och MKG ansöker om förlängd remisstid till domstolen, 111218 >>

Nyhet om att Oskarshamn och Östhammar ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov, 111213 >>

Nyhet om att domstolen nekar MKG och Naturskyddsföreningen anstånd med yttrande angående slutförvarsansökan, 111117 >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet beviljats förlängd remimsstid hos domstolen, 110919 >>

Nyhet om att Strålsäkerhetsmyndigheten ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov, 110906 >>

Logga in