30 december 2013 |

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-13

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13, till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Uppdatering: Nu finns samtliga instansers remissvar att ladda ner längst ner på sidan

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB ska enligt kärntekniklagstiftningen vart tredje år ta fram ett forskning- och utvecklingsprogram (Fud) för sitt arbete med hantering och slutförvaring av radioaktivt avfall och för rivningen av kärnkraftreaktorerna. Det senaste programmet, Fud-13, lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i slutet av september. SSM har skickat ut yttrandet på en bred remiss. Den 30 december skickade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in sitt yttrande över Fud-13 till SSM.

SSM kommer under våren att skicka ett yttrande över forskningsprogrammet till regeringen. Kärnavfallsrådet skickar in ett separat yttrande till regeringen. Under senhösten tar sedan regeringen ett beslut där det bestäms om forskningsprogrammet uppfyller de krav som ställs i 12 § i kärntekniklagen. Regeringen kan som tillägg ställa villkor för den fortsatta forsknings- och utvecklingsverksamheten.

Föreningarnas Fud-yttrande är uppdelat i ett huvuddokument och i en bilaga. I bilagan framförs synpunkter på forskningsprogrammet Fud-13 direkt kopplade till innehållet i kraftindustrins rapport. I huvudyttrandet framför föreningarna övergripande synpunkter på det svenska kärnavfallssystemet.

Föreningarna menar i yttrandet att det finns stora problem med den svenska modellen för genomförande, och finansiering av, slutförvaring av radioaktivt avfall och rivning av kärntekniska anläggningar. Problemen är så allvarliga att det finns en stor risk att radioaktivt avfall kommer att slutförvaras på ett sätt som kan skada kommande generationer. Dessutom finns en stor risk att staten, d.v.s. skattebetalarna, kommer att få stå för omfattande kostnader för att ta hand om det radioaktiva avfall som kraftindustrin har producerat och producerar.

Föreningarna ser att det finns ett antal övergripande problem med det svenska kärnavfallssystemet som regeringen bör hantera, och vi har också ett antal förslag på möjliga åtgärder.

De frågeställningar som föreningarna ser som centrala är:

  • Omöjligheten att via Fud-programmet i realiteten styra det svenska kärnavfallsprogrammet
  • Problemet med ansvarsprincipen och vem som ska verka för allmänintresset
  • Problemet med att kraftindustrin driver sin kärnavfallsverksamhet i bolagsform utan möjlighet till offentlig insyn
  • Problemet med betydande brister i slutförvarsansökan för använt kärnbränsle
  • Problemet med brister rörande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR
  • Bristerna med planeringen för rivningen av reaktorer
  • Bristerna i finansieringssystemet

Avsikten med detta upplägg på yttrandet är att ge den regering som tillträder efter valet i september 2014 en övergripande analys och helhetsbild av hur föreningarna uppfattar läget inom kärnavfallsområdet. Med yttrandet vill föreningarna lämna ett bidrag till beslutsunderlaget inför kommande regeringsbeslut.

Mer om problemställningar och förslag på möjliga åtgärder kan läsa i yttrandet som kan laddas ner nedan, med eller utan bilaga.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-13, med bilaga, 131230 >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-13, utan bilaga, 131230 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB har lämnat in forskningsprogrammet Fud-13 till SSM, 130930 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM skickat ut Fud-13 på remiss, 131004 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SMM håller ett informationsmöte om Fud-13 för remissinstanserna, 131023 >>

Mer om Fud-processen på MKG:s hemsida >>


Andra remissinstansers inlämnade yttranden (samtliga är pdf-filer):

Kommuner, länsstyrelser och regioner: 
Östhammars kommun >>
Sammanträdsprotokoll >>
Voteringslista >> 

Oskarshamns kommun >>

Kävlinge kommun >>

Länsstyrelsen Kalmar län >>

Regionförbundet Kalmar >>


Myndigheter och universitet: 
Boverket >>

Totalförsvarets forskningsinstitut >>

Sveriges geologiska undersökning>>

Sveriges lantbruksuniversitet >>

Statens geotekniska institut >>

Karlstad universitet >> 

Chalmers >>

Stockholms universitet >>

Umeå universitet >>

Uppsala universitet >>


Övriga:
Naturskyddsföreningen Uppsala län >>

Opinionsgruppen för säker slutförvaring >>

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS >>

Sveriges energiföreningars riksorganisation, SERO:
- följebrev >>
- remissvar >>
- bilaga >>
- följebrev till komplettering >>
- komplettering >> 

Kungliga vetenskapsakademin >> 

SP Sveriges tekniska forskningsinstitut >>

Miljövänner för kärnkraft >>


De organisationer som avstår att yttra sig: 

Akademiska sjukhuset >>

Arbetsmiljöverket >>

Blekinge tekniska högskola >>

Energimyndigheten >>

Göteborgs universitet >>
Protokollsutdrag >>

Högskolan Jönköping >>

Karolinska institutet >>

Kemikalieinspektionen >>

KTH >>

Länsstyrelsen Uppsala län >>

Linneuniversitetet >>

Luleå Tekniska universitet >>

Lunds Tekniska högskola >>

Mittuniversitetet >>

Örebro universitet >>

Regionförbundet Uppsala län >>

Riksantikvarieämbetet >>

Riksarkivet >>

Sveriges kommuner och landsting >>

Studsvik >>

Swedac >>

Vetenskapsrådet >> 

Logga in