Nyheter

Slutförvaret behöver övervakas efter tillslutning

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i ett brev till myndigheterna påpekat att ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle måste övervakas under mycket lång tid. Kärnkraftsindustrin hävdar på olika möten motsatsen.

Informationsmöte för kommuner och miljöorganisationer

Statens kärnkraftsinspektions, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har startat en serie möten för att informera kommuner och miljöorganisationer om deras granskningsarbete.

MKG ställde frågor på samrådsmöte med kärnavfallskommunerna

Den 6 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda.

KASAM startar genomlysningsprojekt

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har påbörjat ett projekt för att genomföra en genomlysning av kärnavfallsfrågan.

Yttrande om kärnavfallsavgifter för 2007

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat två yttranden angående kärnavfallsfinansiering under hösten. Båda yttranden gäller nivåer på kärnavfallsavgifter som Statens kärnkraftsinspektion, SKI, föreslår för 2007. I båda fallen höjs avgiften, vilket MKG menar är bra, men MKG menar att det finns ytterligare skäl att höja avgifterna och att detta bör göras.

SKI och Länsstyrelsen i Uppsala län markerar om alternativredovisning

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, meddelade innan sommaren att industrins strategi för alternativredovisningar har ändrats. Under hösten har både Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Länsstyrelsen i Uppsala län markerat kraftfullt mot detta.

KASAM-seminarium om beslutsprocessen

Den 15 november höll Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om beslutsprocessen när det gäller ett slutförvar för radioaktivt avfall. På seminariet presenterade landets främsta miljöjurister sin syn på läget.

Oriktig ansökan om kapselfabrik för kärnavfall

– Kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för radioaktivt kärnkraftsavfall är ett försöka att kortsluta svensk miljölagstiftning. Man vill ge sken av att slutförvarsmetoden är säker och i det närmaste godkänd. Inget kunde vara mer felaktigt, säger Catharina Lihnell Järnhester, ordförande i Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

MKG har lämnat ett yttrande över SKI:s förslag till avgifter enligt "Studsvikslagen" (1988:1537)

MKG har lämnat ett yttrande över Statens kärnkraftsinspektions, SKI:s, förslag till avgift för 2007 enligt lagen om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall mm (”Studsvikslagen” 1988:1537). MKG anser att avgifterna är för låga och att kunskapen om hur mycket pengar som kommer att behövas är bristfällig.

MKG kritiskt till kärnkraftindustrins säkerhetsrapport

Idag presenterar kärnkraftsindustrin en rapport som skulle visa att ett slutförvar för långlivat högaktivt kärnavfall ska vara säkert i 100 000 år. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att rapporten inte svarar på säkerhetsavgörande frågeställningar. Det är ännu inte visat att ett slutförvar klarar en istid.

Logga in