21 september 2011 |

Nyhetsbrev 1-2/2011

21 september 2011

Nyhetsbrev 1-2/2011 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 1-2/2011 >> 

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Vid varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 

Innehållsförteckning

* Prövningen av SKB:s ansökan har startat
* Om slutförvarsansökan ­– allt om prövningen på MKG:s nya portal
* Olösta frågor om koppar och lera
* MKG:s senaste publikationer
* Alternativet djupa borrhål blir mer intressant
* Nu saknas bara regeringens beslut om Fud-10
* Fler nyheter


Prövningen av SKB:s ansökan har startat

Det blev en händelserik vår 2011. Samtidigt som tidningarna rapporterade om kärnkraftsolyckan i Fukushima lämnade den svenska kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB in sin ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Förvaret vill bolaget placera i berget strax söder om Forsmarks kärnkraftverk och en inkapslingsanläggning vid Oskarshamns kärnkraftverk. Är bolagets planer tillräckligt säkra? Granskningen har startat men kommer under de första kommande åren att inriktas på kompletteringsbehoven. Beroende på omfattning på de kompletteringar som krävs kan en kungörelse och djupare sakgranskning komma på fråga tidigast 2014. Frågan om tillstånd eller ej kan hamna på regeringens bord tidigast i mitten av nästa mandatperiod. Men innan dess kan mycket hända.

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB skickade den 16 mars in sina ansökningar om ett slutförvar enligt kärntekniklagen och miljöbalken till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, respektive Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Bolaget söker om att få slutförvara det använda kärnbränslet i kopparkapslar och lera, 500 meter ner i berget i Forsmark. Trots att ansökningarna har trettio år av forskning bakom sig innehåller de stora brister. Miljöorganisationernas kärn-avfallsgranskning, MKG, är kritisk till både valet av plats och metod. Dessutom saknas ett fullgott samrådsunderlag om den långsiktiga säkerheten av slutförvaret, den viktigaste frågan för ett förvar som ska vara säkert i 100 000 år. Ansökan har lämnats in alldeles för tidigt – mer forskning är nödvändigt. 

Mark- och miljödomstolen
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har fått SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem enligt miljöbalken. Domstolens första steg har varit att skicka ut ansökan på remiss. Fram till och med den 16 april 2012 kan synpunkter om vilka kompletteringar som bör göras skickas till domstolen. För Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och övriga remissinstanser som begär det, är slutdatumet förlängt till 1 november 2012. Domstolen kommer därefter eventuellt att hålla en förhandling och sedan förelägga om kompletteringar. Vid ett mindre antal kompletteringar kommer ansökan att kungöras tidigast i början av 2014. Blir det fråga om större kompletteringar, vilket inte alls skulle förvåna, kan en kungörelse ligga betydligt länger fram i tiden. Innan kungörelsen kan inte den djupare sakgranskningen börja. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
SSM har fått två ansökningar av SKB. Den ena behandlar en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och den andra ett slutförvar i Forsmark. Båda ansökningarna har lämnats in enligt kärntekniklagen. Efter en inledande bedömning skickade även SSM ut ansökan om ett slutförvar på remiss, med slutdatum satt till 1 juni 2012. Myndigheten önskar i remissen synpunkter på kvaliteten på ansökan och därmed vilka kompletteringar som krävs. Myndigheten genomför fram till november 2012 en inledande sakgranskning Till granskningen knyts ett antal externa experter som stöd för myndigheten som kommer att utmynna i ett yttrande om kompletteringsbehov till domstolen. Domstolen och myndigheten ställer därmed krav på de kompletteringar som kärnavfallsbolaget SKB måste göra innan ansökan kan kungöras. Först efter kungörelse startar myndigheten en djupare sakgranskning.

Internationell expertgrupp
Efter önskemål från regeringen har en oberoende internationell expertgrupp bildats. Gruppen är ihopsatt av OECDs kärnenergibyrå NEA för att granska ansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten är ansvarig från svensk sida. Gruppens redovisning planeras ske sommaren 2012.

Kärnavfallsrådet
Kärnavfallsrådet, regeringens rådgivande organ, tydliggjorde sin roll i den kommande tillståndsprocessen innan SKB skickade in sin ansökan om ett slutförvar. Rådet har uppdraget att komplettera myndighetens granskning genom att diskutera okonventionella frågor, frågor av andra typer än vad myndigheten fokuserar på.

Sammanfattningsvis
Sammanfattningsvis kommer prövningsprocessen att ta många år. Om kompletteringsbehovet är för omfattande är det möjligt att ansökan avvisas. Om SKB lyckas att komplettera så kommer även den fortsatta granskningen att ta flera år. Ytterligare en komplikation är att strålsäkerhetslagstiftningen kan komma att läggas in i miljöbalken under processen (se notis på sidan 7). Spännande år väntas framöver.

Vårt granskningsarbete
Naturskyddsföreningen, som är Miljö-organisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, största medlemsförening, kommer tillsammans med MKG att samarbeta i prövningsprocessen för ett slutförvar. Detta görs i ett projekt som bedrivs i Naturskyddsföreningens regi. Projektet har bildat en grupp där Naturskyddsföreningens miljöjurister Joanna Cornelius och Oscar Alarik, samt energihandläggare Anna Wolf deltar. Från MKG deltar kanslichef och projektledare Johan Swahn, projektassistent Christine Anvegård och från Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, som också är en del av MKG, deltar Kenneth Gunnarsson.

Projektgruppen kommer inledningsvis att arbeta med de frågeställningar som behöver kompletteras i ansökningarna om ett slutförvar till myndigheten och domstolen. Viktiga frågor som gruppen kommer att belysa i granskningen är barriärsystemet med koppar och lera har för risker, hur väl den alternativa metoden djupa borrhål har redovisats och hur platsvalet gjorts. Gruppens arbete kommer att kunna följas på MKG:s hemsidas nya portal (se sida 3). Där kommer du också kunna ladda ner de skrivelser som allteftersom skickas från föreningarna.

 

Till nyhet om att Kärnavfallsrådet tydliggör sin roll inför granskningen av SKB:s ansökan >> 

Till nyhet om att utredning om ny strålsäkerhetslagstiftning är klar>> 

Till nyhet om presseminarium om SKB:s ansökan och Naturskyddsföreningens och MKG:s nya rapport "Haveri för kärnavfallet">> 

Till nyhet om att kraftbolagen har lämnat in sin ansökan om ett slutförvar>> 

Till nyhet om seminarium om prövningen av slutförvarsansökan>> 

Till nyhet om att SSM publicerar projektplan för tillståndsprövningen >> 

Till nyhet om att Miljödomstolen skickar ut förfrågan om kompletteringar>> 

Till nyhet om Miljödomstolens tidplan för handläggningen av SKB:s ansökan om ett slutförvar >> 

Till nyhet om att seminarium om tillståndsprövningen har hållits i Östhammar >> 

Till nyhet om att OECD:s kärnenergibyrå NEA granskar den svenska ansökan om ett slutförvar >> 

Till nyhet om att SKB skickar kompletteringar till myndigheten >> 

Till nyhet om att SSM har skickat ut ansökan på remiss >> 

Till nyhet om att SSM ges längre tid att svara på domstolens fråga om kompletteringsbehov >>

Till nyhet om att SR-site finns översatt till svenska och MKB till engelska>> 

Till innehållsförteckningen >> 

 

Om slutförvarsansökan – allt om prövningen på MKG:s nya portal

I september har Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG, lanserat en ny portal om prövnings-processen av ansökan om ett slutförvarssystem. Där kan du ladda ner de handlingar från domstolen och myndigheten som du är intresserad av. Du kan också prenumerera på aktuella händelser via RSS. 

På Miljöorganisationernas kärnavfalls-gransknings, MKG:s, hemsida får du en sammanfattande bild av prövnings-processen som startade när kraft-industrins kärnavfallsbolag SKB lämnade in sina ansökningar om ett slutförvarssystem. Där kan du parallellt följa ansökan enligt miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och ansökningarna enligt kärntekniklagen hos Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Egen nedladdning
På MKG:s nya portal kan du lätt ladda ner de rapporter, handlingar och aktbilagor som du är intresserad av:

- Rapporterna som ansökningarna enligt miljöbalken och kärntekniklagen består av kan du antingen ladda ned samlade eller var och en för sig, beroende på vad du vill ta del av.

- Strålsäkerhetsmyndighetens handlingar i fyra ärenden relaterade till till-ståndsansökan finns för nedladdning. Här hittar du bland annat remisser, inkomna yttranden och andra dokument, t.ex. rapporter från den internationella expertgruppens granskning. 

- Mark- och miljödomstolens dagbok över målet om ett slutförvarssystem finns för nedladdning liksom alla de aktbilagor som inkommer i målet.

- Yttranden och skrivelser från Natur-skyddsföreningen och MKG kommer att finnas för nedladdning allt eftersom de skickas in till domstol eller myndighet.

Nyhetsbrev och RSS-flöden
MKG:s hemsida har nu två nyhetsflöden. Det första är ”Nyheter”, där alla MKG:s nyheter hamnar. Dessa inne-håller bl.a. information från genomförda möten, aktuella sakfrågor och händelser som rör prövningsprocessen av slutförvarsansökningarna. Det andra nyhetsflödet är ”Aktuellt i prövningen”, där endast de nyheter som rör prövningsprocessen tas upp.

Om du inte aktivt besöker MKG:s hemsida för att läsa nyheter så finns det två sätt för dig att få nyheterna till dig. Antingen kan du få ett nyhetsbrev skickat till dig 3-4 gånger per år, med artiklar som samlar de senaste nyheterna. Eller så kan du via RSS få sammanfattade texter av de senaste nyheterna, med en länk till MKG:s hemsida för längre nyheter, i samma stund som de publiceras. Du kan själv välja om du vill ha alla nyheter, ”Nyheter”, eller endast de som handlar om slutförvarsansökan, ”Aktuellt i prövningen”. På MKG:s hemsida finns mer information om nyhetsbrev och RSS.

 

Till nyheten Följ granskningen av slutförvarsansökan på MKG:s nya portal! >> 

Till nyhet Prenumerera på våra RSS-flöden >> 

Till nyhet om att MKG:s broschyr om tillståndsprocessen är uppdaterad>> 

Till innehållsförteckningen >> 

 

Olösta frågor om koppar och lera

Frågan kvarstår och är avgörande: Kommer skyddet av kopparkapslar, lera och berg att fungera i det barriär-system som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB vill förvara det använda kärnbränslet i? Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att mer forskning är nödvändig innan metoden är redo för granskning.

Frågan om koppar korroderar eller inte är mycket viktigt i kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar. Bolaget ansöker nämligen om att få förvara det använda kärnbränslet i kopparkapslar, omslutna av lera, 500 meter ner i berget. Rönen om att koppar kan korrodera i den syrefria miljö som råder i ett slutförvar publicerades av KTH-forskare för första gången på 80-talet. Hösten 2007 kom nya försök av KTH och denna gång har kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, startat egna försök för att se om KTH-forskarna har rätt. Försöken kommer att redovisas under hösten. SSM har även anordnat en workshop för myndighetens externa experter inom områdena kopparkorrosion och lera i november 2010 och en rapport från mötet publicerades i våras. Allt eftersom har fler forskare kommit att ställa sig kritiska till att SKB vill förvara det använda kärnbränslet i kapslar gjorda av koppar.

Amerikansk forskning
I mars publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten forskarrapporten ”Is copper immune to corrosion when in contact with water and aqueous solutions?” av professorn Digby Macdonald från Pennsylvania State University i USA. Rapporten visar att KTH-forskarna har rätt i att det finns många korrosionsprocesser som kan ske även i en syrgasfri slutförvarsmiljö. Professor Macdonald betonar i sin rapport vikten av att leran måste vara absolut tät för att kopparkapslarna ska klara sig från angrepp. Men, eftersom Forsmarks berg är torrt kan det dröja tusentals år innan leran svällt och ger det skydd som krävs. I den heta miljö som råder i slutförvaret kan alla kemiska processer, även de som SKB inte har full kunskap om, bryta ner kopparkapseln innan leran hunnit bli tät. Leran kan också skadas så att den aldrig blir tät och i värsta fall kan kopparkapslarna börjar läcka radioaktiva ämnen redan inom ett antal hundratals år. Om miljökraven för ett slutförvar ska kunna uppfyllas krävs mer forskning och resultat som visar att metoden håller.

Kärnavfallsrådets agerande
Frågeställningar om koppar och lera fanns med i Kärnavfallsrådets kunskaps-lägesrapport till regeringen tidigt i år. Rådet skickade även ett separat utlåtande till regeringen i april efter att myndighetens forskningsrapport av Macdonald publicerats. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG ställer sig mycket kritiska till Kärnavfallsrådets slutsatser. Rådet avvisar helt de varningar som KTH-forskarna gett om korrosionsrisker. Rådet, som ska vara en oberoende rådgivare till regeringen, ger alltså sitt stöd till SKB innan de upprepade försöken av KTH-forskarnas arbete är klara och många frågeställningar fortfarande är oklara.

Senare under våren anordnade även Kärnavfallsrådet ett symposium i Oskarshamn dit lerexperter från SKB var inbjudna att tala i ämnet.  Miljöorganisationernas kärnavfalls-granskning, MKG, menade att symposiet tydligt visade att kärnavfallsbolaget SKB behöver forska mer på lerans beteende innan ett slutförvar med denna metod kan godkännas.

KTH-försök upprepas
KTH-forskare har tidigare varnat för att det använda kärnbränslet som SKB planerar att förvara i kopparkapslar kan komma att läcka redan under de första hundratals åren. Deras forskning har visat att kopparkorrosion kan ske även i syrgasfritt vatten, en egenskap som delas med det vatten som kommer att finnas i en slutförvarsmiljö. Strål-säkerhetsmyndigheten och SKB upprepar nu KTH-forskarnas försök i Studsvik och Finland respektive i Uppsala. MKG deltar, tillsammans med bland annat kommunerna och forskare från KTH, i en referensgrupp som SKB har bildat för att ge möjlighet att följa forskningsprojekt.

Risk för förlorad data
Referensgruppen har till och med augusti 2011 träffats åtta gånger. I våras föreslog MKG att referensgruppen även skulle få följa bolagets kommande upptag och analys av prototypförvaret i Äspölaboratoriet i Oskarshamn (experimentpaketen i MiniCan-försöket och brytningen av första delen av prototyp-förvarsförsöket). I försöken har ett antal kopparkapslar i full skala deponerats på ett sätt att de i viss mån liknar de förhållanden som kommer att finnas i det planerade slutförvaret. Kapslarna har varit deponerade i 8-10 år och under 2011 tas två av de totalt sex kapslarna upp. 

MKG reagerade i början på sommaren på att SKB inte utnyttjar möjligheten att ta fram resultat som kan visa om syrgasfrihet funnits kring kapslarna i samband med upptagen av kapslarna. Inte heller utnyttjar bolaget möjligheten att studera vilka korrosionsprocesser som förekommit. MKG skrev i juni en skrivelse till Strålsäkerhetsmyndigheten för att uppmärksammat dem om dessa försök och att viktig kunskap i den pågående prövningsprocessen om ett slutförvar kan gå förlorad.

MKG kräver öppenhet
Miljöorganisationernas kärnavfalls-granskning, MKG kräver mer och öppen forskning av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Idag gör SKB sina konsultrapporter i dessa frågor företagsinterna och plockar sedan själva ut vilka resultat som ska visas utåt. För att arbetet med ett slutförvar ska kunna bli demokratiskt och långsiktigt säkert behövs en lagstiftning som garanterar insyn för alla. I februari skrev MKG tillsammans med Naturskyddsföreningen debattartikeln ”Fram med alla dokument SKB” i tidningen Ny Teknik. Du hittar debattartikeln på MKG:s hemsida.

 

Till nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG lämnar yttrande över EU:s föreslagna kärnavfallsdirektiv 2010-12-13 >>

Till nyhet om att MKG tillsammans med Naturskyddsföreningen har skrivit en debattartikel i Ny Teknik: ”Fram med alla dokument SKB” >>

Till nyhet om att Kärnavfallsrådet publicerat sin kunskapslägesrapport för 2011 >> 

Till nyhet om att SSM publicerat en rapport om kopparkorrosion >>

Till nyhet om SSM publicerat en rapport från workshop om kopparkorrosion >> 

Till nyhet om att SKB misstolkar ny myndighetsrapport >>

Till nyhet om det femte referensgruppsmötet för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

Till nyhet om det sjätte referensgruppsmötet för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

Till nyhet om det sjunde referensgruppsmötet för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

Till nyhet om det åttonde referensgruppsmötet för SKB:s kopparkorrosionsforskning >>

Till nyhet om att exjobb har genomförts om strålnings påverkan på koppar>> 

Till nyhet om Kärnavfallsrådets symposium om buffert och återfyllning>>

Till nyhet om MKG:s varning till SSM: ”Viktiga korrosionsresultat kan gå förlorade!” >> 

Till innehållsförteckningen >> 

 

MKG:s senaste publikationer

”Risken med gamla tekniklösningar är att de kan rosta”
MKG tog i våras fram broschyren ”Risken med gamla tekniklösningar är att de kan rosta”. Broschyren tar upp de risker som finns i SKB:s föreslagna metod för att slutförvara det använda kärnbränslet, den så kallade KBS-metoden. Den tar också upp vikten av öppen forskning och att det inte är bråttom. Riskerna är idag för stora för att metoden ska kunna godkännas. Du hittar broschyren på MKG:s hemsida där du både kan ladda ner den eller beställa hem ett exemplar. På baksidan av nyhetsbrevet finns fler broschyrer av MKG listade. Där hittar du även information om var du hittar broschyrerna. 

“En beskrivning av tillståndsprocessen...”
I denna broschyr har MKG sammanfattat den prövningsprocess som kommer att tillämpas för ansökningarna om tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Här finns även alla aktörer presenterade som kommer delta i granskningsarbetet Nu finns broschyren i en uppdaterad version. 

Rapport 5 – MKG:s synpunkter i samrådet samlade i ny rapport
MKG:s nya Rapport 5 innehåller Naturskyddsföreningens och MKG:s ge-mensamma samrådsinlagor inskickade till kärnavfallsbolaget SKB under 2009-2010. Inlagorna tar upp de viktigaste frågorna som framförts i samrådet inför SKB:s ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. De berör platsvalet, den preliminära MKB:n, bristen på samrådsunderlag för den långsiktiga säkerhetsanalysen och riskerna i det konstgjorda barriärsystemet. Rapporten innehåller även de synpunkter som föreningarna har om SKB:s forskningsplan, Fud-10. Du kan ladda ner rapporten från MKG:s hemsida.

 

Nyhet på MKG:s hemsida om den nya broschyren om säkerheten i slutförvaret >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG:s broschyr om tillståndsprocessen är uppdaterad>> 

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s nya rapport med samrådsinlagor och Fud-yttrande>> 

Till innehållsförteckningen >>

 

Alternativet djupa borrhål blir mer intressant

Den alternativa slutförvarsmetoden djupa borrhål har fått ökat intresse. I USA studeras metoden som en alternativ lösning och tekniken att borra 5 km ner i berg för att slutförvara använt kärnbränsle är inte längre främmande. Nu finns en ny borr på Lunds universitet som klarar djup på 2,5 km, och som skulle kunna användas i forskning om djupa borrhål.

Kärnavfallsrådets rapport
Kärnavfallsrådet, regeringens råd-givande organ i kärnavfallsfrågor, har tagit fram en ny rapport om den mest omtalade alternativa metoden till ett slutförvar för använt kärnbränsle – metoden djupa borrhål. Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har ansökt om ett förvar på 500 meters djup, enligt den s.k. KBS-metoden. Djupa borrhål vill förvara det använda kärnbränslet 3-5 km ner i berget. Karl-Inge Åhäll, professor på Karlstads universitet och författare till rapporten skriver:

”För borrhålsdeponier på 3-5 km djup finns både naturliga och konstruerade skyddsbarriärer där flertalet fungerar oberoende av varandra medan man ännu inte har kunnat konstruera ett system av funktionsmässigt oberoende barriärer för grunda deponier av KBS-typ”

Enligt svensk lag ska bolaget redovisa alternativa metoder i sin ansökan. SKB har hittills hanterat redovisningar av alternativet djupa borrhål lättvindigt, trots påtryckningar från regering och myndighet. 

Superborr
Lunds universitet har beställt en borrmaskin som klarar djup på 2,5 km. ”Superborren”, som är den enda i Sverige, beräknas kunna tas i bruk i början av nästa år. Borren kommer användas till forskning om hur bergskedjor har bildats men kan användas till flera olika forskningsprojekt. Miljöorganisationernas kärnavfalls-granskning, MKG, ser borren som en möjlighet för ökad forskning om slutförvaring av använt kärnbränsle i djupa borrhål.

 

Till nyhet om ny rapport om djupa borrhål från Kärnavfallsrådet >> 

Till nyhet om att Lunds universitet planerar för djupborrning på 2,5 km>> 

Till innehållsförteckningen >> 

 

Nu saknas bara regeringens beslut om Fud-10

Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet har skickat sina yttranden om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s senaste forskningsprogram, Fud-10 till regeringen. Nu återstår det bara för regeringen att fatta beslut om den ska godkänna programmet eller ej och vilka eventuella kompletteringar som den anser måste göras.

Enligt kärntekniklagen ska kraft-industrins kärnavfallsbolag SKB lämna in ett forskningsprogram, av tradition benämnt Fud, till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, vart tredje år. Programmet är en förutsättning för att kraftindustrin ska kunna driva sina kärnkraftsreaktorer. Fud ska visa att kunskap och metoder utvecklas för hur radioaktivt avfall ska kunna tas om hand och slutförvaras på ett säkert sätt. Fud behandlar även rivning av reaktorer. Det senaste Fud-programmet, Fud-10, lämnades in till SSM i september 2010 och skickades under oktober ut på bred remiss. Remissinstanserna lämnade sina yttranden på remissen i slutet av 2010 och under våren 2011 skickade SSM och Kärnavfallsrådet in sina yttranden till regeringen. Du kan läsa alla yttranden på MKG:s hemsida. Ett regeringsbeslut om Fud-10 kommer sent hösten 2011. Det är sannolikt att regeringen godkänner programmet, men den kan komma att ställa krav på kompletteringar.

SSM om Fud-10
Tillsammans med sitt yttrande skickade SSM en granskningsrapport med syn-punkter på ett stort antal punkter rörande det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Synpunkter fanns både om alternativredovisningar och om barriärfunktionerna, dvs. kopparkapseln, bufferten och återfyllnaden. Bland annat menade myndigheten att mer forskning behövs om kopparkorrosion i syrefritt vatten eftersom ett sådant tillstånd är karaktäristiskt för slutförvarsmiljön. Likaså behövs mer kunskap om hur koppar kan korrodera innan den om-kringliggande bentonitleran utvecklat fullt skydd kring kopparkapseln. SSM uppmanar i sitt yttrande att de frågor som tagits upp i granskningsrapporten ska beaktas av SKB, och föreslår samtidigt att regeringen ställer sig bakom myndigheten i denna uppmaning.

Kärnavfallsrådet om Fud-10
Även Kärnavfallsrådet tog upp barriärfrågorna i sitt yttrande till regeringen och skriver att mer forskning är nödvändig. Kärnavfallsrådet upp-manar SKB att beskriva konsekvenserna som kan uppstå om leran runt koppar-kapslarna inte sväller och ger det skydd som krävs för att kopparen inte ska utsättas för påfrestningar. SKB behöver kartlägga lerans beteende i olika situationer ytterligare, till exempel vad som händer med leran vid upprepade frysnings- och upptiningsförsök. Rådet skriver också i sitt yttrande att SKB bör fortsätta sina korrosionsstudier inom flera olika områden eftersom den metod som ska användas i slutförvaret måste vara underbyggd av vetenskapligt säkerställda forskningsresultat. Dessutom uppmanas SKB att undersöka vilka fysiska möjlig-heter som finns inom Sverige för en alternativ slutförvaringsmetod i form av djupa borrhål.

 

Till nyhet om samtliga yttranden över SKB:s forskningsprogram Fud-10>> 

Till nyhet om att SSM har skickat sitt yttrande över Fud-10 till regeringen >> 

Till nyhet om att Kärnavfallsrådet har lämnat sitt yttrande över Fud-10 >> 

Till innehållsförteckningen >> 

 

Fler nyheter

-       Utredning om ny strålsäkerhetslagstiftning är klar
-       SSM föreslår ändringar i finansieringsförordningen
-       Riksdagen sa ja till ändringar i Studsvikslagen
-       MKG-seminarier i Östhammar
-       Forum on Stakeholder Confidence’s workshop
-       SSM föreslår höjd avgift till kärnavfallsfonden
-       Delrapport från kommission om USA:s kärnavfall

 

Utredning om ny strålsäkerhetslagstiftning är klar

Utredaren Ingvar Persson, tidigare chefsjurist vid Statens kärnkraftsinspektion, SKI, har sedan 2008 haft i uppdrag att se över lagstiftningen om strålskydd och kärnsäkerhet. I den färdiga utredningen presenteras ett förslag som går ut på att kärntekniklagen och strålskyddslagen integreras in i ett nytt kapitel i miljöbalken. Det föreslås även att det införs en lagreglering av statens sistahandsansvar för det använda kärnbränslet. Utredningen är nu ute på remiss från Miljödepartementet med sista svarsdatum satt till den 14 oktober 2011.

 

Till nyhet om att utredning om ny strålsäkerhetslagstiftning är klar >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

SSM föreslår ändringar i finansieringsförordning

Strålsäkerhetsmyndigheten har föreslagit två ändringar i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, den s k finansieringsförordningen. Myndigheten vill höja beloppsgränsen för det stöd som kommuner kan erhålla ur Kärnavfallsfonden från 5 miljoner kr till 7,5 miljoner kr och dessutom införa en separat bestämmelse som ger regionförbund en möjlighet att motta finansieringsstöd i storleken 2,5 miljoner per år. MKG stödjer bägge förslagen men anser att regionförbund endast bör få använda fondmedel till informationsprojekt eller granskning av ansökan om ett slutförvar, inte i första hand till regions- och företagsutveckling som är fallet idag.

 

Till nyhet om att SSM ger förslag på ändringar i finansieringsförordningen >> 

Till innehållsförteckningen >> 

 

Riksdagen sa ja till ändringar i Studsvikslagen

I en proposition till riksdagen föreslog regeringen att den avgift som kärnkraftsindustrin betalar för avvecklingen av vissa historiska kärntekniska verksamheter, i huvudsak vid Studsvik, ska tas ut till och med utgången av 2017. Enligt ett tidigare beslut skulle Studsvikslagen (1988:1597) upphöra att gälla den 1 januari 2012, men Strålsäkerhetsmyndigheten varnade under våren 2010 för att de avsatta medlen i Kärnavfallsfonden då inte skulle räcka till. Riksdagen röstade ja till förslaget om lagändring den 22 juni 2011. Studsviksavgiften är för närvarande 0,3 öre per producerad kWh i kärnkraftverken. SSM har i höst föreslagit att avgiften inte ändras för 2012.

 

Till nyhet om att riksdagen röstat ja till ändringar i Studsvikslagen >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG-seminarier i Östhammar

Under våren har MKG tillsammans med Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, och Naturskyddsföreningen i Uppsala län anordnat tre seminarier för allmänheten i Östhammar med anledning av SKB:s planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i kommunen. Frågor som diskuterades var huruvida skyddsbarriärerna som är tänkt att användas i slutförvaret fungerar eller inte, om plats- och metodval är de bästa samt om hur granskning och prövning av slutförvaret kommer att gå till. Naturskyddsföreningen och MKG presenterade även hur de kommer att arbeta med sin granskning av ansökan. Antalet deltagare under seminarierna var mellan 20-30 stycken per tillfälle.

 

Till Nyhet om MKG:s seminarium i Östhammar om den långsiktiga säkerheten i det planerade slutförvaret >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

Forum on Stakeholder Confidence’s workshop

Den 4-6 maj anordnade OECD:s kärnenergibyrå Nuclear Energy Agency, NEA, en workshop för nätverket Forum on Stakeholder Confidence, FSC, i Gimo i Östhammars kommun. Syftet med FSC är att möjliggöra en dialog mellan olika länder och deras slutförvarsprogram och workshopen fokuserade på det svenska slutförvarsprogrammets framtid.

 

Till nyhet om att MKG och Oss var på Forum on Stakeholder Confidence’s workshop i Gimo >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

SSM föreslår höjd avgift till kärnavfallsfonden

Strålsäkerhetsmyndigheten har i en remissversion av sitt kommande yttrande till regeringen föreslagit att avgiften till Kärnavfallsfonden ska höjas för åren 2012-2014, från ca 1 öre/kilowattimme till ca 3,7 öre. Avgiften är obligatorisk för kärnkraftsindustrin och kommer genom fonden stå för kostnaderna av industrins kärnavfallshantering. En höjning av avgiften minimerar risken för att staten ska tvingas står för sådana kostnader. MKG har länge krävt att avgiften ska höjas till minst 3 öre/kWh. Att nu även myndigheten föreslår en höjning talar för att regeringen bör fatta ett beslut i enlighet med detta. Förslaget har varit ute på remiss och det slutgiltiga förslaget kommer att lämnas till regeringen i början av oktober.


Till Nyhet om att SSM föreslår kraftiga höjningar av kärnavfallsavgiften >> 

Till innehållsförteckningen >>

 

Delrapport från kommission om USA:s kärnavfall

Den amerikanska Obama-administrationen har bildat en så kallad Blue Ribbon Commission med uppdrag att utreda långsiktiga lösningar för hur USA ska hantera sitt högaktiva kärnavfall. Kommissionen har efter sommaren delrapporterat sitt arbete med utkast av huvudrapporten och tre underrapporter. Slutrapporter kommer att publiceras i januari 2012.

 

Till Nyhet om Delrapportering från kommission om USA:s kärnavfall >>

Till innehållsförteckningen >> 

 

Till sidans topp >> 

Logga in