27 maj 2010 |

Nyhetsbrev 1/2010

27 maj 2010

Nyhetsbrev 1/2010 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 1/2010 >> 

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Vid varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 

Innehållsförteckning

 

Otillräcklig säkerhetsanalys i samrådet

Kärnavfallsbolaget SKB planerar att i år ansöka om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Under våren har bolaget velat avsluta samrådet med myndigheter, organisationer och allmänheten inför det slutliga arbetet med tillståndsansökan. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill ha ett fortsatt samråd med ett bättre underlag. Föreningarna vill samråda om preliminära versioner av säkerhetsanalysen SR-Site och de särskilda dokumenten om metod- och platsval som ska bifogas ansökan. Kärnavfallsbolaget SKB anser att det räcker att samråda om säkerhetsanalysen SR-Can från 2006 och de menar att synpunkter ändå kan lämnas under miljöprövningen.

 Kärnavfallsbolaget SKB planerar att mot slutet av 2010 skicka in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Detta extremt farliga högaktiva kärnavfall måste hållas isolerat från människa och miljö i hundratusentals år. Inför ansökan, som ska lämnas både till miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, krävs det att bolaget har haft samråd med myndigheter, organisationer och allmänheten. Samråd ska ske med ett underlag som beskriver miljökonsekvenser på kort och lång sikt. Dessutom ska samrådsunderlag visa att valet av plats är den miljömässigt bästa och att den metod som valts är den miljömässigt bästa för att lösa slutförvarsfrågan.

Gammalt underlag

Samrådet om slutförvaret har pågått i många år. Det har i samrådsprocessen varit uppenbart att det funnits väldigt många frågeställningar där kärnavfallsbolaget SKB hänvisat till att det inte finns ett klart underlag än. Avsaknaden av ett tillräckligt underlag blev väldigt tydligt när kärnavfallsbolaget i december 2009 presenterade en preliminär miljökonsekvensbeskrivning, MKB. I beskriv­ningen av den långsiktiga miljö­säkerheten – den viktigaste frågan i miljö­prövningen – hänvisades det endast till den gamla säkerhetsanalysen SR-Can från 2006.

SKB anordnade samrådsmöten om den preliminära MKB:n i februari och de­klarerade att med dessa av­slutade samrådet. Bolaget fick då kritik från Öst­hammars kommun och miljö­organisationerna för det bristande underlaget om de lång­siktiga miljökonsekvens­erna i samrådet. Även myndigheten och Kärnavfallsrådet hade synpunkter på att det inte fanns ett bättre samrådsunderlag om långsiktig miljösäkerhet.

Samrådet avslutas en gång till

På grund av kritiken anordnade kärn­avfallsbolaget ett extra samrådsmöte den 3:e maj i Östhammar. Mötet skulle enligt kallelsen be­handla den långsiktiga säkerhetsanalysens roll i miljö­konsekvensbeskrivningen. På mötet klargjorde bolaget för deltagarna att deras säkerhetsanalys SR-Can från 2006 visst räcker som samrådsunderlag och de konstaterade än en gång att samrådet var avslutat.

Deltagarna fick på samrådsmötet även en beskrivning av det pågående arbetet med den säkerhetsanalys SR-Site som bolaget ska lämna in med ansökan. Arbetet är fortfarande pågående och slutsatserna ännu inte klara. Preliminära resultat redovisades för de mer kontroversiella frågeställningarna kopparkorrosion, buffert­erosion och jordbävningsrisker. Bolaget ville inte lämna ut något underlag för slutsatserna. I stället ansåg SKB att det kommer att finns gott om möjligheter att komma med synpunkter på ansökan och de dokument som lämnas in under själva miljöprövningen i miljödomstolen och hos myndigheten.

Kritiska samrådsinlagor

Naturskyddsföreningen och Miljö­organisa­tionernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in två gemensamma samrådsinlagor efter vårens samrådsmöten. Föreningarna menar att det är rimligt att den som är verk­samhetsutövare redovisar frågor som rör långsiktig miljösäkerhet på ett öppet och fullgott sätt i samrådet. Med tanke på de allvarliga långsiktiga miljö­konsekvenser som ett slutförvar för använt kärnbränsle kan ge, anser föreningarna att verksamhetsutövaren ska ta fram en preliminär version av den säkerhetsanalys, SR-Site, som ska lämnas in med ansökan och genomföra ett samråd om denna. Föreningarna menar att om detta inte sker så kan inte samråds­processen anses vara genomförd på ett processriktigt och fullgott sätt.

Föreningarna anser att samma hantering även bör gälla för de två särskilda dokument om metod- och platsval som bolaget avser att lämna in med ansökan. Dessutom anser föreningarna att det ska finnas en jämförbar säkerhetsanalys även för Laxemar för att underlätta förståelsen för vilka frågor som har varit avgörande för platsvalet och hur olika faktorer allmänt påverkar säkerhetsanalysen.

SKB:s Saida Laârunchi Engström med Erik Setzman, Allan Hedin och Olle Olsson på ett av samrådsmötena där bolaget avslutar samrådet.

Till nyhet om Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga om samrådet om den långsiktiga säkerheten m.m. 2010-05-17 >>

Till nyhet om samrådsmötet om den långsiktiga säkerhetsanalysens roll, 2010-05-03 >>

Till nyhet om att SKB återupptar samråd om den långsiktiga säkerheten 2010-03-19 >>

Till nyhet om Naturskyddsföreningen och MKG:s samrådsinlaga om den preliminära MKB:n för ett slutförvar 2010-03-10 >>

Till nyhet om avslutande MKB-samråd om slutförvar i Oskarshamn, 2010-02-09 >>

Till nyhet om avslutande MKB-samråd om slutförvar i Östhammar, 2010-02-06 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

USA-satsning på djupa borrhål

USA:s planer på att slutförvara högaktivt kärnavfall i Yucca Mountain i öknen i Nevada har avbrutits. En kommission är tillsatt för att utreda USA:s framtida kärnavfallshantering. Samtidigt har ett amerikanskt projekt startat för att undersöka alternativet att slutförvara kärnavfall i djupa borrhål. Denna metod har även studerats i Sverige av kärnavfallsbolaget SKB. Bolaget har valt att bortprioritera metoden trots att den skulle kunna erbjuda en högre långsiktig miljösäkerhet och minska kärnvapenspridningsriskerna.

Det amerikanska slutförvarsprojektet i Yucca Mountain, Nevada, har lagts ned. Nu söker USA efter alternativa slutförvarslösningar och en kommission är tillsatt för att utreda olika möjligheter för att hantera USA:s använda kärnbränsle och annat högaktivt kärnavfall. Kommissionen ska vara klar med sitt arbete i början av 2012.

Djupa borrhål är en metod för slutförvaring av högaktivt kärnavfall som även i Sverige har undersökts som ett alternativ till kärnavfallsbolaget SKB:s KBS-metod. Metoden innebär att kärnavfall slutförvaras på 3-5 km djup i borrhål. Även om inget land idag använder metoden visar utredningar att den skulle kunna ge en bättre långsiktig miljösäkerhet än KBS-metoden som är beroende av konstgjorda barriärer av koppar och lera. Dessutom ger den ett bättre skydd mot kärnvapenspridningsrisker vilket innebär mindre problem med långsiktig övervakning. Trots det har kärnavfallsbolaget SKB bortprioriterat att undersöka metoden trots att regering och myndigheter påpekat vikten av att undersöka alternativa metoder.

Forskningsprojekt om djupa borrhål

I USA har metoden djupa borrhål på 1990-talet undersökts som en möjlighet för slutförvaring för plutonium från skrotade kärnvapen. Sedan några år tillbaka har det statliga forsknings­laboratoriet Sandia National Laboratory och en av de mest välrenommerade tekniska högskolorna i USA, Massachusetts Institute of Technology, MIT, förberett ett nytt större forsknings- och utvecklingsprojekt för slutförvaring i djupa borrhål. Resultatet av det förberedande arbetet var en rapport som publicerades av Sandialaboratoriet hösten 2009.

Seminarium i Washington

I mars i år följdes rapporten upp med ett seminarium om djupa borrhål i Washington DC arrangerat av Sandia och MIT och med finansiering från det amerikanska energidepartementet. På mötet deltog ett 30-tal experter. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef Johan Swahn deltog som en av två utländska deltagare på seminariet. Diskussionerna var öppna, givande och resulterade i en lång lista med förslag till fortsatt arbete. Baserat på detta resultat fortsätter arran­görerna framtagandet av ett forsknings- och utvecklingsprogram för att kunna möjliggöra att djupa borrhål kan användas i USA som en slutförvarsmetod för kärnavfall. Sandia National Laboratories är som statligt forskningsorganisation redan nu ledande i den amerikanska forskningen om kärnavfall och möjligheterna verkar goda för att forsknings- och utvecklingsprogrammet ska kunna finansieras.

Till nyhet om att USA intresserat av slutförvaring i djupa borrhål, 2010-03-15 >> 

Till nyhet om ny amerikansk kommission för Amerikas slutförvarsfråga >>

Till nyhet om Sandia-rapport om den alternativa metoden djupa borrhål >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Kopparkorrosion fortsatt het fråga

Sedan drygt två år har en forskningsgrupp vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, redovisat forskningsresultat som visar att koppar korroderar även i en syrefri slutförvarsmiljö. I värsta fall kan de kopparkapslar som är grundläggande den långsiktiga miljösäkerheten för kärnavfallsbolaget SKB:s KBS-metod förstöras inom 1 000 år. SKB bestrider aktivt KTH-forskarnas resultat och hävdar att även om de har rätt så påverkas inte den långsiktiga miljösäkerheten för KBS-metoden. I februari lyfte Kärnavfallsrådet kopparkorrosionsfrågan i en rapport och ville ha mer studier genomförda. Detta har lett till att SKB tvingats påbörja ett nytt speciellt forskningsprojekt om frågan. Men Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vill också ha långtidsförsök och en mer seriös hantering av pågående forskning i Äspö-laboratoriet.

Hösten 2007 publicerade forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, forskningsresultat som visade att koppar­kapslar i den föreslagna slutförvars­miljön skulle kunna korrodera vilket skulle kunna leda till läckage av radioaktiva ämnen, kanske redan inom 1 000 år. Sedan dess har kärnavfallsbolaget SKB och forskare som jobbar åt bolaget försökt visa att detta är fel. Samtidigt har KTH-forskarna tillsammans med en växande och allt mer internationell grupp forskare svarat på kritiken och utvecklat sina teorier. I vår har det kommit en ny SKB-artikel som besvarats.

Kärnavfallsrådet vill ha klarhet

I februari presenterade Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, sin årliga kunskapslägesrapport. I år fokus­erade rapporten på bland annat på kopparkorrosionsfrågan. Rådet hade tagit del av expertut­låtandena från det internationella koppar­korrosionsseminariet som anordnades i november 2009 och menade att det krävs mer forskning om koppar­korrosion i en syrefri miljö.

SKB startar egen forskning

Efter rådets yttrande har kärnavfalls­bolaget SKB känt sig tvunget att påbörja ett nytt projekt om koppar­korrosion i en syrefri miljö. Till projektet har knutit­s en referensgrupp där forskare från KTH, miljöorganisa­tioner och kommun­erna deltar. Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet har avstått. Miljö­organisationernas kärn­avfallsgranskning­, MKG, deltog på gruppens första möte men vill att hela SKB:s kopparkorrosionsarbete ska öppnas för insyn på samma sätt som i detta projekt.

Fler långtidsstudier behövs

MKG har länge påpekat att det är ett stort problem att det inte finns resurser ur Kärnavfallsfonden för att göra från SKB oberoende forskning. Detta är en fråga som Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet bör arbeta för att lösa. Alla kopparkorrosionsstudier som kärnavfallsbolaget har under 30 års tid  gjort i laboratoriemiljö har varat i maximalt några månader, oftast bara i några dagar. MKG menar att det måste göras fleråriga långtids­studier i en simulerad slutförvarsmiljö. Föreningen vill också att de långtidsstudier på koppar och lera som genomförs i berglaboratoriet i Äspö hanteras mycket mer seriöst och öppet.

Till nyhet om första referensgruppsmötet om syrefri kopparkorrosion >>

Till nyhet om att SSM och Kärnavfallsrådet inte vill delta i referensgruppen om syrefri kopparkorrosion >>

Till nyhet om att MKG deltar i SKB:s referensgrupp om syrefri kopparkorrosion >>

Till nyhet om att SKB startar ny forskning om syrefri kopparkorrosion >>

Till nyhet om forskarmeningsutbyte om kopparkorrosionsuppsats >>

Till nyhet om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport >>

Till nyhet om ny expertutlåtanden från kärnavfallsrådets kopparkorrosionsseminarium >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Ny medarbetare på MKG

Från 1 maj arbetar Christine Anvegård som projektassistent och informatör på MKG. Christine har under våren vikarierat för Lisa Hedin som nu avslutar sin tjänst och flyttar till Australien. Christine har tidigare haft anställningar på miljö- och samhällsinriktade organisationer efter att ha läst det Samhällsvetenskapliga Miljövetarprogrammet på Göteborgs universitet.

 

Christine Anvegård

 

Till nyhet om ny medarbetare på MKG >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Seminarium: Kärnavfall – hot och möjligheter

 Den 28 maj arrangerar MKG ett kärnavfallsseminarium i Uppsala. Seminariet kommer att ta upp kopparkorrosionsproblem med kärnavfallsbolaget SKB:s förslag på slutförvar, den alternativa metoden djupa borrhål samt juridiska aspekter på miljöprövningen av ett slutförvar.

Tid: 28 maj 2010 kl.13-16

Plats: Studiefrämjandet, Portalgatan 2, Uppsala

Program:

"Kan kopparkapslarna i ett slutförvar rosta sönder"? Peter Szakálos, KTH, Kungliga tekniska högskolan

"Alternativa metoden djupa borrhål - En bättre möjlighet?", Karl-Inge Åhäll, Karlstads universitet

"Kärnavfallsjuridik och prövningen av en slutförvarsansökan" Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen

Till kalendernyhet om seminariet >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Fler nyheter

 

Ny kärnkraft och atomansvar

Under våren har lagförslagen om att tillåta nya kärnkraftverk och att öka atomansvaret behandlats av regering och riksdag. Både Naturskyddsföreningen och MKG lämnade i början av året yttranden över utredningen som ligger till grunden för lagförslagen. Efter en lagrådsremiss lämnade regeringen i mars över två propositioner till riksdagen. Beslut tas den 17 juni.

Till nyhet om klara propositioner för nya kärnreaktorer och atomansvar >>

Till nyhet om lagrådsremiss om nya kärnreaktorer och atomansvar >>

Till nyhet om Naturskyddsföreningens yttrande över ny kärnkraft och atomansvar >>

Till nyhet om MKG:s yttrande över ny kärnkraft och atomansvar >>

Till Fler nyheter >>

 

Ny amerikansk kommission för slutförvar

Efter att USA:s slutförvarsprojekt i Yucca Mountain lagts ner har amerikas energiminister Steven Chu i februari bildat en kommission som ska utreda framtida hanteringar av USA:s kärnavfall.

Till nyhet om ny amerikansk kommission amerikas slutförvarsfråga >>

Till Fler nyheter >>

 

MKG på Centerns kommundagar

MKG deltog med en utställning på Centerns kommun och landstingsdagar i februari.

Till nyhet om MKG på Centerns kommun och landstingsdagar >>

Till Fler nyheter >>

 

Kärnavfallsrådets lägesrapport 2010

I februari presenterade Kärnavfallsrådet  en lägesrapport från kärnavfallsområdet för miljöministern. Rapporten fokuserar på barriärproblem (koppar och lera) och på begreppet återtagbarhet.

Till nyhet om MKG på Centerns kommun och landstingsdagar >>

Till Fler nyheter >>

 

Interpellation om ny kärnkraft och kärnavfall

Riksdagsledamoten Peter Jeppsson (s) lämnade i februari en riksdagsinterpellation riktad till miljöministern. Interpellationsdebatten i mars handlade om ansvarsfördelningen för kärnavfallet, om nya reaktorer, samt om hur nära vi är en lösning av frågan.

Till nyhet om interpellation om ny kärnkraft och kärnavfall >>

Till nyhet om svar på interpellation om ny kärnkraft och kärnavfall >>

Till Fler nyheter >>

 

Proposition om Säker strålmiljö

MKG yttrade sig i februari till regeringen angående  den kommande miljömålspropositionen. Regeringen överlämnade i mars propositionen ”Svenska miljömål – för ett effektivare miljö­arbete” med bl.a. förslag på förändring av miljömålet Säke­r strålmiljö till riksdagen.

Till nyhet om MKG:s yttrande om Säker strålmiljö>>

Till nyhet om proposition om Säker strålmiljö>>

Till Fler nyheter >>

 

SSM vill behålla Studsvikslagen

Lagen om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m, den så kallade Studsvikslagen, skulle upphöra den 1:a januari 2012. På grund av den ökade ekonomiska risken föreslog Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i mars att lagen ska fortsätta att gälla.

Till nyhet om att Strålsäkerhetsmyndigheten inte vill att Studsvikslagen upphör>>

Till Fler nyheter >>

 

Utredning om ny strålsäkerhetslag förlängs

Utredningen om samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet har fått förlängd tid. Utredningen ska presenteras senast den 22 december 2010 istället för i april 2010.

Till nyhet om att utredningen om ny strålsäkerhetslag förlängs>>

Till Fler nyheter >>

 

Århuskonvention diskuterad på EU-konferens

Kenneth Gunnarsson representerade i april MKG vid en internationell EU-konferens i Luxemburg där Århuskonventionen och slutförvarsfrågan diskuterades.

Till nyhet om EU-konferensen om Århuskonventionen och slutförvarsfrågan>>

Till Fler nyheter >>

 

Ålands landskapsregering höll öppet möte

Ålands landskapsregering höll i april ett öppet möte om slutförvaret i Forsmark. Åland ställer sig kritisk till ett slutförvar i Forsmark med tanke på den miljöpåverkan som kan komma att bli på Östersjön.

Till nyhet om Ålands landskapsregerings öppna möte>>

Till Fler Nyheter >>

 

Kärnavfallsrådsmöte om geologiska utmaningar

Kärnavfallsrådet höll i april ett öppet rådsmöte kring slutförvarets geologiska utmaningar. Medverkade gjorde bland annat företrädare från järnmalmsbolaget LKAB.

Till nyhet om Kärnavfallsrådsmöte om geologiska utmaningar>>

Till Fler Nyheter >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG:s broschyr om kärnavfall

Beställ eller ladda ner MKG:s broschyr om kärnavfallsfrågan!

Till nyhet om ny broschyr om kärnavfall där den kan laddas ner och med adress för beställning >>

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till innehållsförteckningen >>

Logga in