29 juni 2010 |

Nyhetsbrev 2/2010

29 juni 2010

Nyhetsbrev 2/2010 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 2/2010 >> 

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Vid varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

 Innehållsförteckning


Kärnavfallsrådets workshoprapport om kopparkorrosion klar – krav på mer forskning 

Korroderar koppar i vatten i en syrefri slutförvarsmiljö? Frågetecknen kvarstår om den långsiktiga säkerheten för kopparkapslarna i KBS-metoden. Kärnavfallsrådet är nu klar med rapporten från den internationella vetenskapliga workshopen i november. Samtidigt med rapporten publicerar rådet på sin hemsida några intressanta yttranden inkommit efter seminariet. Kärnavfallsbolaget SKB:s fortsätter sitt nya forskningsprojekt om kopparkorrosion i rent syrefritt vatten och MKG har skrivit ett brev till SKB med synpunkter på forskningen. SKB har även hållit ett frukostmöte där budskapet var att det inte finns några kopparkorrosionsproblem överhuvudtaget.

Frågan om koppar korroderar i vatten i en syrefri slutförvarsmiljö är fortsatt obesvarad. Liksom frågan om detta påverkar KBS-metodens långsiktiga säkerhet. Efter 30 års forskning har kärnsvfallsbolaget SKB misslyckats med att få fram svaren. Det behövs mer, och även från bolaget fristående studier.

Kärnavfallsrådets rapport
Den 16 november förra året höll Kärnavfallsrådet en internationell vetenskaplig workshop om kopparkorrosion. Intresset var stort och huvudfrågan som ställdes var om koppar korroderar i en syrgasfri miljö? Frågan är viktig eftersom grundtanken med att slutförvara använt kärnkraftsbränsle i kopparkapslar på 500 meters djup i berget är att koppar ska vara inert i frånvaron av syre. Om kärnavfallsbolaget SKB har missat en viktigq kopparkorrosionsprocesser är det avgörande för bedömningen om slutförvarsmetoden är säker eller inte.

Frågan om koppar kan korrodera med andra processer än de SKB räknar med har uppmärksammats främst av forskare på KTH, bl a Peter Szakálos och Gunnar Hultquist. På workshopen gjorde de presentationer, liksom kärnavfallsbolaget SKB:s experter. Dessa redovisas i rapporten.

Redan i januari i år kom de fyra inbjudna internationella korrosionsexperterna med sina utlåtanden efter mötet. De utlåtandena, som även finns i rapporten, gav inget entydigt svar på frågan. När Kärnavfallsrådet i februari skrev om kopparkorrosion i sin årliga lägesrapport från kärnavfallsområdet framkom tydligt att det behövdes mer forskning för att klargöra olika frågor. Detta ledde till att kärnavfallsbolaget SKB satte igång ett särskilt kopparkorrosionsprojekt med en tillhörande referensgrupp (se nedan).

När Kärnavfallsrådet sammanfattar slutsatserna från workshopen listar de ett antal frågeställningar som måste besvaras. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, delar rådets uppfattning. Det saknas exempelvis fortfarande långtidsförsök i en simulerad slutförvarsmiljö och det krävs bättre utvärderingar av SKB:s försök i berglaboratoriet under Äspö.

Kommentar från KTH-professorer
Samtidigt som Kärnavfallsrådet släpper rapporten lägger de ut några kommentarer som inkommit till rådet efter workshopen. En intressant kommentar kommer från professorerna Christofer Leygraf och Seshadri Setharaman vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Deras slutsats är att kopparkorrosion i vatten utan löst syre inte bryter mot termodynamiska principer, vilket några av de internationella experterna på seminariet hävdat. Dessutom påpekar professorerna att det är mycket svårt att finna tillstånd då koppar korroderar med en hastighet på mindre än en mikrometer per år. Samtidigt kräver säkerhetsanalyserna för ett slutförvar att korrosionshastigheten är mycket lägre.

SKB:s forskningsprojekt
Kärnavfallsbolaget SKB:s referensgrupp har nu haft sitt andra möte. Under mötena informerar SKB om ett av sina forskningsprojekt i kopparkorrosionsfrågan. Detta projekt består dels av att analysera ett gammalt provrör som blivit över vid ett experiment om kopparkorrosion i syrefri miljö under 80-talet. Mötet konstaterade att slutsatser från experimentet blir begränsade på grund av de okontrollerade omständigheterna. Den andra delen i SKB:s forskningsprojekt består av att upprepa det försök som Gunnar Hultquist på Kungliga tekniska högskolan, KTH, genomfört och publicerat 2007 där han visat att kopparkorrosion kan ske i rent syrefritt vatten.

MKG har nyligen skrivit ett brev till SKB med synpunkter på bolagets kopparkorrosionsforskning. MKG vill föra in SKB:s övriga kopparkorrosionsforskning i gruppens arbetsområde och vill att fler kopparkorrosionsexperter bjuds in i gruppen. Dessutom vill MKG att SKB bjuder in Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet att bli observatörer i gruppen.

SKB:s frukostseminarium
I mitten av juni anordnade kärnavfallsbolaget SKB ett frukostmöte om kopparkorrosion med media som huvudsaklig målgrupp. Bolagets budskap är att det inte finns några som helst problem.

Det håller inte Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med om. MKG anser att det är av yttersta vikt att få klarhet i hur koppar korroderar i en verklig slutförvarsmiljö. SKB:s modeller och säkerhetsanalys i all ära, det är ändå verkligheten som måste gälla. Och det räcker inte med att låta bolaget fortsätta som tidigare. Det behövs ökad insyn och oberoende kontroll men även mer och fristående forskning.

Till nyhet om Kärnavfallsrådets rapport från kopparkorrosionsseminariet 2010-06-29 >>

Till nyhet om yttrande om kopparkorrosion från KTH-professorer 2010-0628 >>

Till nyhet om att MKG har skickat ett brev med synpunkter på SKB:s kopparkorrosionsforskning 2010-06-22 >>

Till nyhet om att SKB ordnade frukostseminarium om kopparkorrosion 2010-06-15 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Workshoprapport och nya artiklar om djupa borrhål

USA:s statliga forskningslaboratorium Sandia National Laboratory och en av de främsta tekniska högskolorna i USA, Massachusetts Institute of Technology, MIT, anordnade ett seminariumi mars om slutförvaring av använt kärnbränsle i djupa borrhål. En rapport från seminariet har nu kommit och finns att ladda ner på MKG:s hemsida. Där finns även tre artiklar om metoden djupa borrhål publicerade i branschtidningen Nuclear Engineering International.

Den 15 mars arrangerades en workshop i Washington, DC, i USA om djupa borrhål som slutförvarsmetod för kärnavfall. Seminariet anordnades av Sandia National Laboratory och Massachusetts Institute of Technology, MIT med finansiering från det amerikanska energidepartementet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef Johan Swahn deltog på seminariet och fann diskussionen på mötet öppen, på hög nivå och givande. Seminariet resulterade i en lång lista med förslag till fortsatt arbete. Dessa och presentationerna från seminariet finns nu dokumenterade i en rapport från workshopen.

Den internationella branschtidningen inom kärnkraftsindustrin, Nuclear Engineering International, har publicerat tre artiklar om slutförvaring av kärnavfall i djupa borrhål. Två av artiklarna är skrivna av professor Fergus Gibb vid University of Sheffield i Storbritannien som arbetat länge med studier av djupa borrhål för slutförvaring av kärnavfall. Den tredje artikeln är skriven av den forskargrupp på Sandialaboratoriet i USA som börjat arbeta med ett borrhålsprojekt.

Till nyhet om att rapporten är klar från seminarium om djupa borrhål i USA 2010-05-30 >>

Till nyhet om artiklar om djupa borrhål i Nuclear Engineering Interational 2010-03-25 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Tystnad från SKB i samrådet

Kärnavfallsbolaget, SKB, säger sig ha avslutat samrådet om ett slutförvar av använt kärnbränsle inför den planerade ansökan vid det kommande årsskiftet. Detta trots att samrådet endast haft en gammal och kritiserad säkerhetsanalys från 2006, SR-Can, som underlag för frågor som rör långsiktig miljösäkerhet. I slutet av maj krävde Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning att SKB skulle samråda även om en preliminär version av den säkerhetsanalys som ska finna med i ansökan, SR-Site. Det mesta tyder dock på att SKB struntar i detta.

Under årets första månader avslutade Kärnavfallsbolaget, SKB sitt samråd om ett slutförvar av använt kärnbränsle två gånger. En första gång i februari då samrådsmötet gällde en preliminär version av den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som bolaget tagit fram. På grund av att bolaget prioriterat bort frågor rörande säkerhetsanalysen i MKB:n tvingades de hålla ytterligare ett samrådsmöte för att ge sin syn på frågan, dvs att det inte behövs ett bättre samrådsunderlag än den gamla och kritiserade säkerhetsanalysen, SR-Can, från 2006 för frågor som rör den långsiktiga miljösäkerheten. Detta trots att det dykt upp många frågetecken om kopparkorrosion, lererosion och risker under istider sedan dess. Än en gång konstaterade kärnavfallsbolaget att samrådet var slut.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, krävde i en samrådsinlaga den 17 maj att kärnavfallsbolaget ska ta fram en preliminär version av säkerhetsanalysen, SR-Site, och genomföra ett samråd om denna. Dessutom vill föreningarna samråda om preliminära versioner av de särskilda dokument om metodvalet och platsvalet som ska bifogas ansökan. Föreningarna anser att samrådsunderlagets kvalitet har betydelse för om miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten ska betrakta samrådet som fullgott. Kärnavfallsbolaget SKB har än så länge valt att inte kommentera denna begäran. Det mesta tyder på att kärnavfallsbolaget SKB struntar i MKG:s framställan.

Till nyhet om pressmeddelande från MKG om att endast en gammal säkerhetsanalys inte räcker som samrådsunderlag för den långsiktiga säkerheten 10-05-26 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Aktuella kärnavfallsfrågor på MKG:s seminarium

Den 28 maj samlades ett femtiotal personer i Studiefrämjandets lokaler i Uppsala för att delta på seminariet ”Kärnavfall – hot och möjligheter” arrangerat av Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Seminariet tog upp säkerhetsproblem med kärnavfallsbolaget SKB:s förslag på slutförvar, den alternativa metoden djupa borrhål samt juridiska aspekter på miljöprövningen av ett slutförvar.

Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG, anordnade på ett kärnavfallsseminarium i Uppsala och intresset blev stort med drygt 50 deltagare. Inbjudna föreläsare till seminariet var korrosionsforskaren Peter Szakálos från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, professorn i naturgeografi Karl-Inge Åhäll från Karlstads universitet och miljöjuristen Oscar Alarik från Naturskyddsföreningen.

Kopparkorrosion i ett slutförvar?
Peter Szakálos beskrev hur kopparkorrosion kan ge säkerhetsproblem med den svenska kärnkraftsindustrins KBS-metod för slutförvaring av använt kärnbränsle. KBS-metoden utgår från att en kopparkapsel som omsluter avfallet inte kommer att angripas och korrodera i en syrefri slutförvarsmiljö. Detta ifrågasatte Szakálos och menade att ingen ännu visat att koppar skulle klara sig utan att korrodera i en syrefri vattenmiljö. Problemen är särskilt stora vid höga temperaturer och i en strålningsmiljö vilket kommer att vara fallet i slutförvaret under de första tusen åren. 

Djupa borrhål
Karl-Inge Åhäll har undersökt möjligheten att slutförvara kärnavfall i 3-5 km djupa borrhål. Än finns ingen färdigutvecklad metod eller något beslut om att utveckla en sådan, men intresset för metoden har ökat, nu senast i USA. Slutförvaring i djupa borrhål kan ge en större långsiktig miljösäkerhet än industrins KBS-metod. Metoden utgår från att det finns en naturlig barriär (saltskiktning) som förhindrar ett utbyte mellan grundvatten på djupet och mer ytnära (upp till 1,5 km djup) vatten. Djupa borrhål skyddar dessutom mot intrång i förvaret och ger en större säkerhet mot kärnvapenspridning.

Kärnavfallsjuridik
Vid årsskiftet 2010/2011 planerar kärnavfallsbolaget SKB att skicka in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle vid Forsmark. Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningens rikskansli, redogjorde hur en juridisk process vid inlämnandet av en ansökan går till. De lagar som kommer beröras för denna ansökan är kärntekniklagen, strålskyddslagen, miljöbalken och plan- och bygglagen. 

Till nyhet om att MKG arrangerade seminarium om kopparkorrosion, djupa borrhål och kärnavfallsjuridik 2010-05-28 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG:s årsmöte 2010

Den 28 maj hade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning sitt sjätte årsmöte sedan föreningen bildades. Mötet ägde rum i Uppsala och en ny ordförande för årets styrelsearbete valdes.

 Till styrelsen för MKG fram till nästa årsmöte valdes:

Anna Sundahl, ordinarie ledamot för Fältbiologerna, med Arvid Waldén Myhlback som personlig ersättare.

 

 

Linda Birkedal, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen. Personlig ersättare för Linda väljs efter Naturskyddsföreningens rikstämma i juni 2010.

 

 
Catharina Lihnell Järnhester, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Kalmar län, med Allan Karlsson som personlig ersättare.

 


Jenny Lundström, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen Uppsala län, med Ylva Lundh som personlig ersättare.

 

 
Kenneth Gunnarsson, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Östhammar, med Guy Madison som personlig ersättare.

 

Till ordförande valdes Kenneth Gunnarsson och till vice ordförande valdes Catharina Lihnell Järnhester.

Till nyhet om årsmötet 2010-05-28 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Ny ordförande för MKG

Kenneth Gunnarsson från Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, leder styrelsens arbete det närmsta året. Oss är en lokal miljöorganisation i Östhammars kommun som tillsammans med fyra andra miljöorganisationer bildar MKG. Kenneth är 57 år och har arbetat med slutförvarsfrågan på kommunal nivå sedan 1998.


 

Till nyhet om MKG:s nye ordförande Kenneth Gunnarsson 2010-05-28 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Fler nyheter

- MKG yttrar sig över finskt slutförvar
- SSM beskriver granskningsrutiner i en rapport och i första numret av Strålsäkerhetsnytt
- Remiss om Studsvikslagen och finansieringsrisker
- MKG har fått ny lättnavigerad hemsida
- MKG deltar på seminarium i EU-parlamentet och lämnar yttrande till EU-kommissionen
- Etiska perspektiv på kärnavfall
- Riksdagen säger ja till nya kärnkraftsreaktorer

 

MKG yttrar sig över finskt slutförvar

Miljöutskottet i den finska Riksdagen har bett Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, om ett utlåtande över den finska regeringens principbeslut om att bygga ut det planerade finska slutförvar för använt kärnbränsle. Finland tänker använda den svenska KBS-metoden. Den finska Riksdagen röstar om ärendet den 1 juli.

Till nyhet om att MKG yttrar sig till finska riksdagens miljöutskott 2010-05-27 >>

Till fler nyheter >>

 

SSM beskriver granskningsrutiner i en rapport och i första numret av Strålsäkerhetsnytt

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har publicerat en rapport om de rutiner som ska användas vid granskningen av en kommande ansökan om ett slutförvar för kärnavfall. Dessutom beskrivs SSM:s planering inför granskningen i senaste numret av myndighetens tidskrift Strålsäkert.

Till nyhet om att SSM beskriver beredningsrutinerna inför tillståndsansökan 2010-05-28 >>

Till nyhet om att SSM beskriver kommande ansökningsprocess i sin tidskrift Strålsäkert 2010-06-23 >>

Till fler nyheter>>

 

Remiss om Studsvikslagen och finansieringsrisker

Miljödepartementet har skickat ut två remisser som ska besvaras i augusti. Den ena rör det eventuella avskaffandet av Studsvikslagen som reglerar pengar för hanteringen av det historiska kärnavfallet. Den andra rör förslag på ändringar av finansieringsförordningen vad gäller ansvarsfördelning och syn på risker.

Till nyhet om remisser om Studsvikslagen och om finansieringsrisker 2010-06-03 >>

Till fler nyheter >>

 

MKG har fått ny lättnavigerad hemsida

På Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s nya hemsida hittar du nu ännu lättare nyheter och information inom kärnavfallsområdet. Där kan du också ladda ner MKG:s broschyr om kärnavfall. Välkommen!

Till nyhet om att MKG har ny hemsida 2010-06-07 >>

Till fler nyheter >>

 

MKG deltar på seminarium i EU-parlamentet och lämnar yttrande till EU-kommissionen

MKG har gjort en presentation om läget inom kärnavfallsområdet i Sverige på ett seminarium om kärnavfall i EU-parlamentet. EU-kommissionen förbereder för att lägga fram ett förslag om ett EU-direktiv om kärnavfall till hösten. MKG har dessutom till EU-kommissionen lämnat ett yttrande i samrådet rörande direktivet.

Till nyhet om att MKG deltar på seminarium i EU-parlamentet 2010-06-08 >>

Till nyhet om att MKG yttrar sig om ett kommande EU-direktiv om kärnavfall 2010-06-31 >>

Till fler nyheter>>

 

Etiska perspektiv på kärnavfall

Kärnavfallsbolaget, SKB, har publicerat rapporten ”Etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan”, skriven av Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungliga tekniska högskolan.

Till nyhet om SKB-rapport om etiska och filosofiska perspektiv på kärnavfallsfrågan 2010-06-09 >>

Till fler nyheter >>

 

Riksdagen säger ja till nya kärnkraftsreaktorer

Den 17 juni röstade riksdagen ja till möjligheten att bygga nya kärnkraftsreaktorer. Samt att skadeståndsansvaret vid en eventuell olycka ska ökas.

Till nyhet om att riksdagen röstade ja till nya kärnreaktorer 2010-06-17 >>

Till fler nyheter >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Glad sommar!

Önskar Christine och Johan på MKG:s kansli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till innehållsförteckningen >>

Logga in