24 maj 2007 |

Nyhetsbrev 1/2007

24 maj 2007

Nyhetsbrev maj 2007 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är nu klart och utskickat till nyhetsbrevslistan.

Nyhetsbrev 1/2007 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil. Nytt från och med detta nyhetsbrev är att om du klickar på länkarna i pdf:en så tar de dig till den sida på MKG:s hemsida som berättar mer om nyheten.

 MKG:s nyhetsbrev 1/2007 >>

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan med länkar till de nyheter där nyheten utvecklas och där det finns dokument.

Innehållsförteckning

KASAM-seminarium om djupa borrhål >>

Förslag att slå samman SSI och SKI till en myndighet >>

MKG på besök hos statssekreteraren på miljödepartementet >>

Förstudien för KASAM:s genomlysningsprojekt klar >>

MKG har yttrat sig angående markförvar av lågaktivt avfall >>

Myndigheterna kritiska till industrins säkerhetsrapporter >>

Regeringen beslutade om kärnavfallsavgifter för 2007 >>

Rapport från myndigheterna om statens långsiktiga ansvar för Slutförvaring av kärnavfall >>

MILKAS anordnade internationell kärnavfallskonferens >>

MKG har hållit årsmöte >>

MKG har ny ordförande >>

MKG skriver till myndigheterna om storregional grundvattenströmning >>

Transporter av radioaktivt skrot från Sellafield till Nyköping >>

Om kärnavfall i Naturskyddsföreningens tidskrift >>

“Bergsäkert eller våghalsigt"– nyutgiven bok >>

 

KASAM-seminarium om djupa borrhål

Den 14-15 mars anordnade Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium om djupa borrhål. På seminariet framkom uppgifter som visar att borrindustrin har kommit långt och ser inga hinder i att borra till de djup som det handlar om. Inte heller bergspänningar som kan skada borrhålet ses som ett problem. De främsta osäkerheterna som fortfarande finns är att kunna deponera på ett säkert sätt och att faktiskt hitta ett tillräckligt stort område med det stabila salta grundvatten som metoden djupa borrhål bygger på.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog på seminariet. MKG tycker att seminariet var välbehövligt och den genomlysning som metoden djupa borrhål nu fick har varit önskad av miljörörelsen i flera år. Även myndigheter och regering har vid återkommande tillfällen betonat vikten av att den alternativa metoden djupa borrhål utreds ordentligt, senast i regeringsbeslutet om FUD 2004 taget i december 2005.

Karl-Inge Åhäll, som har skrivit en rapport om djupa borrhål åt MKG, presenterade rapporten på KASAM:s seminarium. Professor Åhäll har efter seminariet författat ett PM där han presenterar två grundförutsättningar för metoden djupa borrhål. Han förklarar att dessa två frågor är det första som måste undersökas för att sedan veta om det är värt att gå vidare med metoden djupa borrhål. De två grundförutsättningarna för konceptet djupa borrhål är:

- att det verkligen finns tillräckligt stora områden inom landet med ett stabilt densitetsskiktat grundvatten,

- att man kan få fram metoder för att deponera kärnavfallet i djupa borrhål på ett säkert sätt och så att man inte långsiktigt stör densitetsskiktningen kring deponiområdet.

Leif Bjelm från Lunds universitet och Gunnar Nord från borrföretaget Atlas Copco ställde båda sig mycket tveksamma till den skepsis som kärnkraftsindustrin visat för metoden djupa borrhål. Det finns enligt dem inga större tekniska hinder att borra till de djup som skulle krävas.

MKG har skickat ett brev till KASAM med tre synpunkter som de bör ta hänsyn till i den fortsatta processen kring djupa borrhål. MKG menar att det behövs en av industrin oberoende utredning, att ett industriellt och vetenskapligt projekt inleds och att KASAM lyfter frågan om behovet av ett samhälleligt mål för slutförvaring.


Karl-Inge Åhäll på KASAM:s seminarium om djupa borrhål. Foto: Lisa Hedin, MKG

Johan Swahn presenterar MKG:s syn på frågorna kring djupa borrhål. KASAM:s genomlysningspanel i bakgrunden. Foto: Miles Goldstick

Mer info om KASAM:s seminarium om djupa borrhål >>

<< Till innehållsförteckningen


Förslag att slå samman SSI och SKI till en myndighet

I en departementspromemoria från Miljödepartementet (Ds 2007:16) föreslås att Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftsinspektion, SKI, läggs samman till en ny myndighet från den 1 januari 2008. Regeringen anger att syftet är att ta tillvara samordningsvinster. Bland annat arbetar bägge myndigheterna med att granska kärnkraftsindustrins kärnavfallsprogram.

SSI:s generaldirektör Lars-Erik Holm säger sig se stora fördelar med förslaget i och med att det skapar förutsättningar för en ännu bättre tillsyn och utvecklar strålskyddet både nationellt och internationellt.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ser möjliga fördelar med den föreslagna sammanslagningen av myndigheterna. Om den hanteras rätt kan sammanslagningen öka oberoendet av granskningen av industrins kärnavfallsprojekt genom att förståelsen för att kärnkraftsindustrin är ett särintresse ökar i den nya organisationen.

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


MKG på besök hos statssekreteraren på miljödepartementet

En delegation från Miljö-organisationernas kärnavfalls-granskning (Catharina Lihnell Järnhester, Johan Swahn, Lena Jarlöv och Lisa Hedin) uppvaktade den 28 februari statssekreterare Åsa-Britt Karlsson på miljödepartementet. Ansi Gerhardsson från miljödepartementet var också med på mötet.


Foto: Lisa Hedin, MKG

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


Förstudien för KASAM:s genomlysningsprojekt klar

Kjell Anderson, Karita Research, har på uppdrag av Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, genomfört en förstudie till KASAM:s projekt “Genomlysning av beslutsprocess och beslutsunderlag på kärnavfallsområdet” .

Genomlysningsprojektet är planerat att genomföras i tre faser, varav den första fasen är en förstudie som genomförts som ett konsultuppdrag i samarbete med KASAM. Förstudien är nu klar.

MKG har gett synpunkter på förstudien.

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


MKG har yttrat sig angående markförvar av lågaktivt avfall

MKG har yttrat sig över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, förslag till föreskrifter och allmänna råd om uppförande och drift av markförvar för deponering av lågaktivt kärnavfall.

I sitt yttrande anför MKG bland annat att föreskrifterna bör innehålla förutsättningar som avfall måste uppfylla för att få deponeras . Bland annat tar MKG upp frågan om att avfallsmängderna måste minimeras, vilket är viktigt i ett hållbarhetsperspektiv.

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


Myndigheterna kritiska till industrins säkerhetsrapporter

Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut har granskat kärnkraftsindustrins, SKB:s, preliminära säkerhetsbedömningar för platsundersökningarna vid Forsmark i Östhammars kommun och Laxemar i Oskarshamns kommun. I sin granskningsrapport anser myndigheterna att resultaten från platsundersökningarna inte ger stöd för SKB:s säkra uttalanden i rapporterna från platsundersökningarna där det hävdas att bägge platserna uppfyller de krav som industrin satt upp.

Myndigheterna har inte i det dataunderlag som SKB har presenterat identifierat något som medför att platsundersökningarna bör avbrytas men ser den förhållandevis pressade tidsplanen som det viktigaste skälet till att SKB:s underlag inför ansökan skulle kunna bli otillräckligt.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det är oerhört viktigt att myndigheternas granskning av industrins arbete görs med noggrannhet och att alla faktorer som är av betydelse vägs in. Den nu framtagna granskningsrapporten visar att myndigheterna tar sin roll på allvar.

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


Regeringen beslutade om kärnavfallsavgifter för 2007

Regeringen beslutade i slutet av 2006 om kärnavfallsavgifterna för 2007. Kärnavfallsavgifterna är de pengar som kärnkraftsindustrin betalar in i Kärnavfallsfonden per kilowattimme kärnkraftsel som produceras. Pengarna i kärnavfallsfonden används sedan av kärnkraftsindustrin i deras arbete med att ta hand om kärnkraftsavfallet.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, hade föreslagit kraftigt höjda kärnavfallsavgifter vilket Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, i ett gemensamt yttrande ansåg vara en välkommen men otillräcklig höjning eftersom det finns stora osäkerheter i hur kärnkraftsavfallet ska tas om hand.

Regeringen gick tyvärr mot SKI:s mening och genomförde bara ungefär halva höjningen. Som skäl anges att en ny finansieringslag för kärnavfall ska börja gälla från och med 2008 och att innan den träder i kraft gör regeringen bedömningen att en något lägre höjning är befogad.

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


Rapport från myndigheterna om statens långsiktiga ansvar för slutförvaring av kärnavfall

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har skickat in en rapport till regeringen som avrapportering på ett uppdrag att utreda statens långsiktiga ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle. Rapporten är en detaljerad genomgång av det rättsliga läget för det långsiktiga ansvaret för kärnavfallet.

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


MILKAS anordnade internationell kärnavfallskonferens

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, MILKAS, anordnade i slutet på april en internationell konferens kring kärnkraft och kärnavfall.

Lisa Hedin från MKG höll ett föredrag under konferensen om slutförvaring av högaktivt kärnavfall i djupa borrhål.


Foto: Charlotte Thege

Länk till kalenderhändelse med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


MKG har hållit årsmöte

Den 6 maj 2007 höll MKG sitt andra årsmöte sedan föreningen startades. Årsmötet hölls i Stockholm.

En verksamhetsplan för 2007 finns att läsa på www.mkg.se. Där finns även verksamhetsberättelsen för 2006.

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


MKG har ny ordförande


Jenny Lundström

Guy Madison

Axel Landgren

Catharina Lihnell Järnhester

MKG:s nya styrelse:
Jenny Lundström (ordf.), Guy Madison (v.ordf.), Axel Landgren, Catharina Lihnell Järnhester. Ledamot för Naturskyddsföreningen kommer att väljas vid ett senare tillfälle.

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


MKG skriver till myndigheterna om storregional grundvattenströmning

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit till Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, med en kommentar till deras pågående arbete med frågan om storregional grundvattenströmning och långsiktig miljösäkerhet.

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


Transporter av radioaktivt skrot från Sellafield till Nyköping

En artikel i tidningen Daily Telegraph kritiserar avtalet mellan världens största upparbetningsanläggning Sellafield i England och Studsvik i Sverige. Det radioaktiva skrotet ska skeppas med båt till Sverige och på anläggningen i Nyköping ska de radioaktiva ämnena skiljas från metallen. Metallen ska sedan friklassas och säljas på den kommersiella marknaden. Miljöorganisationer och politiker i Storbritannien har kritiserat affären.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG anser, att försiktighetsprincipen ska råda när det gäller återvinning av radioaktivt kontaminerat skrot. Om det återanvända skrotet hamnar i exempelvis bilar, trädgårdsmöbler eller leksaksbilar så innebär det att saker som används i människors absoluta närhet blir strålande. Eftersom kunskapen om hur strålningen påverkar människor och miljö fortfarande är under utveckling ska radioaktivt material, även med radioaktivitet under s k “gränsvärden”, inte återanvändas.

SSI anordnar den 7 juni ett seminarium om friklassningsmätningar.

Länk till nyhet om transporter av radioaktivt skrot >>

Länk till nyhet om MKG:s yttrande om friklassning av radioaktivt skrot >>

<< Till innehållsförteckningen


Om kärnavfall i Naturskyddsföreningens tidskrift

Första numret för 2007 av Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur har ”el för framtiden” som tema. Bland annat behandlas kärnavfallsfrågan i en lång artikel.

MKG har givit ut artikeln som ett särtryck ur tidskriften Sveriges Natur.

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen


“Bergsäkert eller våghalsigt” – nyutgiven bok

Mot slutet av 2006 gavs boken ”Bergsäkert eller våghalsigt – frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950-2002”. Boken är författad av Jonas Anshelm vi Linköpings universitet. I boken ”skildrar Jonas Anshelm förskjutningarna i värderingsmönstren i en av 1900-talets mest konfliktfyllda miljöfrågor.”

Länk till nyhet med mer information >>

<< Till innehållsförteckningen

Logga in