10 september 2007 |

Nyhetsbrev 3/2007 september

10 september 2007

Nyhetsbrev 3/2007 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 2007/3 >>

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan med länkar till de nyheter där nyheten utvecklas och där det finns dokument.

Innehållsförteckning

Industrins säkerhetsanalys lämnar många obesvarade frågor >>

Snart är det dags för FUD:en! >>

Dialog om KASAM:s rapport om läget inom kärnavfallsområdet >>

MKG vill ha större öppenhet och tillgänglighet vid regionala möten >>

Miljömålet Säker strålmiljö uppdateras >>

Ny rapport om djupa borrhål >>

Lågt intresse för industrins ansökan om inkapslingsanläggningen >>

Vi är MKG! >>

Industrins säkerhetsanalys lämnar många obesvarade frågor

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat synpunkter på kärnkraftsindustrins, SKB AB:s, senaste säkerhetsanalys, SR-Can, till myndigheterna Statens kärnkraftsinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI. SR-Can är en rapport som behandlar den långsiktiga miljösäkerheten för ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. MKG menar att säkerhetsanalysen har hastats fram för att passa in i industrins tidsplan för att lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar. Därför är onödigt många frågor fortfarande obesvarade i rapporten. MKG anser dessutom att det är viktigt att kärnkraftsindustrin slutför alla för säkerheten viktiga delar av metodutvecklingsarbetet innan ansökan lämnas in. MKG menar även att industrin inte använder försiktighetsprincipen vid val av vilka faktorer av betydelse eller scenarier för framtida mänskliga handlingar som tas med i säkerhetsanalysen. Bland de över trettio övriga synpunkterna menar även MKG att kärnkraftsindustrin i analysen ger en missvisande bild av den långsiktiga säkerheten av sin slutförvarsmetod genom att bara använda data från Forsmarksberget i ett flertal av de presenterade resultaten.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Snart är det dags för FUD:en!

I slutet av september kommer kärnkraftsindustrin, SKB AB, att presentera den senaste så kallade FUD:en. FUD-rapporten FUD-2007 beskriver industrins ”program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall” och den lämnas in till Statens kärnkraftsinspektion, SKI. SKI skickar ut rapporten på en bred remiss. Inlämnandet av rapporten är ett krav enligt kärntekniklagen och ska ske vart tredje år. Efter synpunkter har kommit in från remissinstanserna sammanfattar SKI dessa och skickar ett yttrande till regeringen. Regeringen tar sedan ett beslut och kan i beslutet ställa villkor på det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet. På MKG:s hemsida finns de synpunkter föreningen och andra aktörer hade på industrins förra rapport, FUD-2004. I år har kärnkraftsinspektionen fått tillstånd av regeringen att lämna in sitt yttrande 3 månader senare än vanligt, dvs den 30 juni 2007.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Dialog om KASAM:s rapport om läget inom kärnavfallsområdet

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM. Med brevet lämnar MKG formellt över det PM med kommentarer till KASAM:s rapport “Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet 2007” (SOU 2007:38) som föreningen tog fram på försommaren (se nyhetsbrev 2007-2). MKG, skriver i sitt brev att föreningen uppskattar den nya kunskapslägesrapportens ambition att summera och ge en uppdatering av de ståndpunkter som KASAM kommit fram till i de tidigare lägesrapporterna och andra KASAM-rapporter. MKG ställer frågan om det finns någon möjlighet att samla in olika aktörers synpunkter på kunskapslägesrapporten, tex i en remiss. KASAM svarar i ett brev till MKG att rapporten endast ska ses som ett sätt att höja kunskapsnivån hos politiker och kommer inte gå ut för kommentarer hos aktörerna. KASAM ser fram emot att träffa MKG för att diskutera olika frågeställningar. MKG välkomnar KASAM:s inbjudan till fortsatt dialog. Föreningen uppmanar andra aktörer inom kärnavfallsområdet och den akademiska världen att bidra till en bred genomlysning av centrala värderingsfyllda frågeställningar inom kärnavfallsområdet, varav flera diskuteras i KASAM:s rapport.

Nyhet med mer information 2007-09-04 >>

Nyhet med mer information 2007-08-28 >>

Till innehållsförteckningen >>

MKG vill ha större öppenhet och tillgänglighet vid regionala möten

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till kärnkraftsindustrin, myndigheterna, kommunerna och länsstyrelserna som deltar i de regionala mötesserierna MKB-Forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark. I brevet markerar MKG tydligt att det blivit en stor skillnad mellan åren 2006 och 2007 i fråga om öppenhet och tillgänglighet vid de regionala mötena. Dels har miljöorganisationer och allmänhet fått minskad insyn i det pågående arbetet inom kärnavfallsområdet genom att antalet möten minskat. Dels ger ingen av höstens mötesplatser en god möjlighet för allmänheten att delta. MKG avslutar brevet med att fråga kärnavfallsaktörerna om de kan ta större hänsyn till öppenhet och tillgänglighet i framtiden.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Miljömålet Säker strålmiljö uppdateras

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat ett yttrande över Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, remissutgåva av utvärderingen av miljömålet Säker strålmiljö. MKG har deltagit i den referensgrupp som SSI har kallat till för att följa framtagandet av nya delmål för miljömålet. MKG framför en rad synpunkter i sitt remissyttrande bland annat att miljömålet måste vara öppet för en förändrad syn på miljö och nya kunskaper om hur strålning påverkar människa och miljö.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Hur stort är statens långsiktiga ansvar för kärnavfallet?

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande över rapporten ”Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle”. Rapporten är skriven av myndigheterna, Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, på uppdrag av regeringen. Rapporten är en ambitiös och grundlig genomgång av det nuvarande juridiska läget för ansvaret för att ta fram ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Rapporten är rekommenderad läsning för den som vill få en överblick av ansvarsförhållandena inom kärnavfallsområdet. I sitt yttrande menar MKG att det fortfarande saknas svar på ett antal frågor som gäller statens sistahandsansvar och det långsiktiga ansvaret för kärnkraftsavfall. MKG föreslår därför att en ny utredning tillsätts för att klargöra det långsiktiga ägandet av och landanvändningen för ytan ovanför slutförvaret, industrins ekonomiska ansvar efter tillslutning, samt möjligheten till medborgarövervakning (societal verification) som en del av övervakningsbehovet för att långsiktigt förhindra kärnvapenspridning från ett slutförvar enligt kärnkraftsindustrins KBS-metod. Dessutom anser MKG att flexibiliteten för långsiktig användning av ytan ovan jord efter tillslutning av ett slutförvar inte får begränsas av kortsiktiga intressen som idag kan förstöra miljö- och kulturvärden.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Ny rapport om djupa borrhål

Den 14-15 mars 2007 ordnade Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, ett seminarium för att genomlysa metoden djupa borrhål som ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle. Resultatet från seminariet har nu sammanställts i en rapport med titeln ”Djupa borrhål – ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle?” (KASAM rapport 2007:6). Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det nu behövs en bred diskussion om hur en från kärnkraftsindustrin oberoende mer omfattande utredning av förutsättningarna för att använda metoden djupa borrhål kan tillsättas och finansieras.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Lågt intresse för industrins ansökan om inkapslingsanläggningen

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har skickat över de synpunkter som kommit från remissinstanserna på kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning som kom hösten 2006. Bara Statens strålskyddsinstitut, SSI, har haft synpunkter på ansökan. Granskningen av ansökan ligger i stort sett nere. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det låga intresset för ansökan och myndigheternas agerande speglar en förståelse för att inlämnandet av ansökan i grunden är en felaktig juridiskt handling. Genom att splittra ansökan om att få bygga ett slutförvar i två delar – en om en inkapslingsanläggning och en om ett slutförvar – har industrin försökt att kortsluta beslutsprocessen.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är en föreningen med syfte att verka för den på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa hanteringen för omhändertagande av avfall från kärnteknisk verksamhet i Sverige. MKG är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Naturskyddsförbundet i Kalmar län, Fältbiologerna och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar.

MKG arbetar med att bevaka och granska kärnkraftsindustrins projekt att finna en metod och plats för att slutförvara det mest radioaktiva avfallet från kärnkraftverken, det använda bränslet. Det gör föreningen genom att medverka i det inledda MKB-samrådet, bistå medlemsföreningarna med underlag för deras verksamhet och på andra sätt verka för att den på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagandet av avfallet kommer till stånd.

MKG förordar ingen slutförvarsmetod, men vill att miljödomstolar och regering har det bästa beslutsunderlaget när beslut ska tas om hur och var det svenska kärnkraftsavfallet ska slutförvaras. Det är viktigt att alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre utreds ytterligare. Som miljöorganisation har vi i vårt arbete fokus på långsiktig hållbarhet för både människa och miljö.

MKG är en ideell förening och finansierar sitt arbete med medel ur Kärnavfallsfonden. Möjligheten för miljöorganisationer att söka medel ur fonden är en försöksverksamhet under åren 2005-2008. Statskontoret genomför nu en utvärdering av försöket.

MKG:s styrelse

I MKG:s styrelse sitter en person per medlemsförening. Just nu är Jenny Lundström från Naturskyddsföreningen i Uppsala län ordförande. Som vice ordförande sitter Guy Madison från Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss. Övriga ledamöter är Axel Landgren från Fältbiologerna, Catharina Lihnell Järnhester från Naturskyddsförbundet i Kalmar län och Annkristin Holmberg från Naturskyddsföreningen.

MKG:s kansli

MKG har sitt kansli i Göteborg. På kansliet arbetar Johan Swahn och Lisa Hedin. Johan har tidigare forskat och undervisat på Chalmers i Göteborg med fokus på energi, miljö och globala säkerhetsfrågor. Lisa har en examen i miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Hon gjorde sitt examensarbete om elenergi i Zambia.

Till innehållsförteckningen >>

Logga in