18 december 2007 |

Nyhetsbrev 5/2007 december

18 december 2007

Nyhetsbrev 5/2007 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 5/2007 >>

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan med länkar till de nyheter där nyheten utvecklas och där det finns dokument.

Innehållsförteckning:

PM från MKG om viktiga frågeställningar att granska i industrins forskningsprogram, FUD >>

Nytryck av MKG-rapport och uppdaterat PM om djupa borrhål >>

Ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsvik! >>

Kärnavfallsrådets seminarium om rivning av kärnkraftverk >>

Samrådsmöte om myndigheternas granskning av säkerhetsanalysen SR-Can >>

MKG deltog på samrådsmöte på Arlanda >>

De regionala samrådsmötenas status förtydligas >>

Kärnavfallsbolaget, SKB, väljer kommun redan i slutet av 2008 >>

Höj kärnavfallsavgifterna för kärnkraftsindustrin! >>

Hemsida för sammanslagning av SKI och SSI >>

 

PM från MKG om viktiga frågeställningar att granska i industrins forskningsprogram, FUD

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett PM om de frågeställningar som föreningen hittills har identifierat som viktiga i industrins forskningsredovisning, FUD-2007. MKG kommer som andra remissinstanser att lämna in sitt slutliga yttrande till Statens kärnkraftinspektion, SKI, senast den 15 mars 2008. SKI kommer sedan i sin tur att lämna ett yttrande till regeringen. Regeringen har sedan möjlighet att påverka industrin i deras arbete med att ta fram en säker hantering av kärnavfallet. Frågor som MKG tar upp i sitt PM är bland annat redovisningen av alternativa metoder, oberoende samhällsvetenskaplig forskning, tidsplanen för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet samt avsaknad av resultat från långtidsförsöken i Äspö-laboratoriet.

MKG har sammanfattat sina FUD-frågor i ett PM. Remissyttrande över industrins FUD-program ska vara inlämnade till Statens kärnkraftinspektion, SKI senast den 15 mars 2008. Alla, inte bara remissinstanserna kan svara på remissen. Rapporten FUD-2007 kan beställas från industrin, SKB eller laddas ner från deras hemsida.

De frågor som MKG tar upp i sitt PM om industrins forskningsprogram FUD-2007 är:

  1. Tidsplanen för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet i relation till den planerade tidpunkten för inlämnandet av ansökan i slutet av 2009
  2. Avsaknad av resultat från långtidsförsöken i Äspö-laboratoriet
  3. Frågeställningar som rör den långsiktiga säkerheten för slutförvaret som fortfarande inte verkar tillräckligt utredda
  4. Behov av precisering av kärnavfallssystemets uppfyllelse av samhälleliga mål och funktionskrav
  5. Redovisningen av alternativa metoder
  6. Lokaliseringsprocessen och miljökrav
  7. Safeguards och den långsiktiga frågan om kärnvapen från kärnavfall
  8. Behovet av från industrin oberoende samhällsvetenskaplig forskning

På MKG:s hemsida finns PM:et som pdf samt länkar till de dokument som MKG refererar till i sitt PM.

Kärnavfallsbolagets, SKB:s, FUD-rapport 2007
Kärnavfallsbolagets, SKB:s, FUD-rapport 2007.

Johan Swahn och Lisa Hedin
MKG:s kansli i full färd med att ta till sig innehållet i industrins alla rapporter. Foto: Mikael Kårelind, Ummagumma

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Nytryck av MKG-rapport och uppdaterat PM om djupa borrhål

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har gjort ett nytryck av MKG-rapporten om djupa borrhål som författats av professor Karl-Inge Åhäll vid Karlstad universitet och som ursprungligen publicerades i juni 2006. Professor Åhäll har också uppdaterat det PM han skrivit åt föreningen med kommentarer efter Kärnavfallsrådets borrhålsseminarium i mars 2007. PM:et finns numera också inlagd som en bilaga i MKG:s rapport. MKG vill också rikta uppmärksamheten på den rapport om djupa borrhål som professor Leif Bjelm vid Lunds tekniska högskola skrivit efter Kärnavfallsrådsseminariet.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Slutförvaring av högaktivt kärnavfall i djupa borrhål

Ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsvik!

Naturskyddsföreningen i Södermanlands län har skrivit till Miljödepartementet, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, och bett dem ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsvik utanför Nyköping. Föreningen har med oro noterat de tveksamheter kring hantering och lagring som uppmärksammats under senare tid. Naturskyddsföreningen vill undvika en situation där radioaktivt avfall blir liggande under längre tid och utgör en risk för läckage av radioaktivitet till omgivningen.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Kärnavfallsrådets seminarium om rivning av kärnkraftverk

Kärnavfallsrådet (fd KASAM) höll den 11 december ett genomlysningsseminarium om rivning av kärnkraftverk. På seminariet framkom att det är möjligt att påbörja rivningen av Barsebäcks kärnkraftverk omgående, men att det kräver en vilja från industrins sida. Kävlinge kommun vill att Barsebäck rivs på en gång så att marken kan användas till annat. På mötet framkom även att genom lagstiftningens uppläggning har regeringen och myndigheterna små möjligheter att få en trilskande industri att göra det den inte vill.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Samrådsmöte om myndigheternas granskning av säkerhetsanalysen SR-Can

Den 14 december hölls ett samrådsmöte med myndigheterna och kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, Östhammars och Oskarshamns kommuner var observatörer. Mötet handlade främst om myndigheternas, Statens kärnkraftsinspektions, SKI:s, och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, granskning av industrins säkerhetsrapport SR-Can. På mötet gjorde myndigheterna en längre presentation av preliminära synpunkter från deras granskning. En skriftlig rapport ska vara färdig i början av nästa år och det blir då även ett informationsmöte.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

MKG deltog på samrådsmöte på Arlanda

Den 5 december höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda i Stockholm. Mötet var öppet för allmänheten och miljöorganisationer som observatörer. Observatörerna fick möjligheten att ställa frågor vid två tillfällen under mötet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställde bland annat frågor kring kopparkorrosion och grundvattenströmning. I övrigt var de mest intressanta händelserna på samrådsmötet länsstyrelsernas utspel om att mötesformerna måste ändras, myndigheternas redovisning av sin syn på rollen av storregional grundvattenströmning för långsiktig säkerhet, myndigheternas redovisning av sina förberedelser för att arbeta med frågan om risken för kopparkorrosion i syrefritt vatten samt industrins annonsering att de anser sig redo att bestämma bästa plats för ett slutförvar redan i slutet av 2008.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

De regionala samrådsmötenas status förtydligas

På samrådsmötet på Arlanda den 5 december gjorde Länsstyrelsen i Uppsala län genom Mats Lindman ett förberett inlägg. Han sa att de båda länsstyrelserna (Kalmar och Uppsala) var överens om att status och framtida verksamhet för MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark måste ändras. Detta för att undvika att oklarheter kan uppstå om rolltydligheter. Förändringen som föreslogs är främst formell men innebär bland annat att samrådsprotokollen som industrin författar inte längre skrivs på länsstyrelsernas brevhuvud eftersom industrin helt ska ta ansvar för samråden. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG tycker att det är bra att förändringen sker och har senast vid mötet med MKB-Forum Oskarshamn 070912 lyft frågan om samrådsmötenas status.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Kärnavfallsbolaget, SKB, väljer kommun redan i slutet av 2008

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, berättade under samrådsmötet på Arlanda den 5 december att de kommer att vara redo att välja kommun redan i slutet av 2008. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det finns många brister med kärnkraftsindustrins så kallade KBS-metod och att mycket kunskap fortfarande saknas. Efter platsvalsbeslutet förväntar sig industrin lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar mot slutet av 2009.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Johan Swahn vid borrhål i Laxemar
Johan Swahn vid borrhål i Laxemar, norr om Oskarshamn, en av platserna som industrin överväger för ett slutförvar av använt kärnbränsle. Foto: Lisa Hedin, MKG

Höj kärnavfallsavgifterna för kärnkraftsindustrin!

Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings har lämnat in ett gemensamt yttrande över SKI:s förslag till kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2008 och 2009. Föreningarna anser att beloppen som SKI föreslår är för låga och att det finns starka skäl för regeringen att höja avgifterna.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Hemsida för sammanslagning av SKI och SSI

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, ska slås samman till en ny strålsäkerhetsmyndighet. Frågan utreds av Ann-Louise Eksborg som även ska bli generaldirektören för den nya myndigheten. Nu har utredningen fått en egen hemsida där information om sammanslagningen presenteras.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

God Jul och Gott Nytt År!

God jul önskar MKG
Foto och fotomontage: Mikael Kårelind, Ummagumma
Bild kopparkapsel: SKB


Önskar MKG

Logga in