21 april 2008 |

Nyhetsbrev 1/2008 april

21 april 2008

Nyhetsbrev 1/2008 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 1/2008 >>

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan med länkar till de nyheter där nyheten utvecklas och där det finns dokument.

Innehållsförteckning

Naturskyddsföreningen och MKG om industrins forskningsprogram Fud-07: Regeringen måste vidta åtgärder för att styra upp det svenska kärnavfallsarbetet >>

MKG deltog på samråd i Östhammar och Oskarshamn >>

Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten ska ligga i SSI:s lokaler på Solna Strand >>

Regeringen sänker kärnavfallsavgifterna för 2008 och 2009 >>

MKG bjuder in till två seminarier om läget inom kärnavfallsområdet >>

Korrosion av kopparkapseln - en risk som inte kan avblåsas än >>

Myndigheternas granskning av säkerhetsrapporten SR-Can färdig >>

Samarbetsavtal mellan Oskarshamn och Östhammar >>

SSI ger kärnavfallsbolaget SKB ett föreläggande om slutförvaret SFR >>

PRESSTOPP! Statskontorets utvärdering klar. Läs nyheten här >>

Naturskyddsföreningen och MKG om industrins forskningsprogram Fud-07:
Regeringen måste vidta åtgärder för att styra upp det svenska kärnavfallsarbetet

Naturskyddsföreningen har tillsammans med Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnat in ett yttrande till SKI över industrins forskningsprogram, Fud-07. I yttrandet gör föreningarna en analys av utvecklingen inom kärnavfallsområdet och lyfter fram brister på ett antal områden. För att åtgärda bristerna och styra upp det svenska kärnavfallsarbetet ger de förslag på åtgärder som regeringen kan vidta. Regeringen har möjlighet att ställa villkor på det fortsatta arbetet när beslut om forskningsplanen ska tas kring årsskiftet.

Naturskyddsföreningen och MKG har lagt ett omfattande arbete på att granska det forskningsprogram som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, enligt kärntekniklagen lämnat in till Statens kärnkraftinspektion, SKI. Forskningsprogrammet ska godkännas av regeringen efter det att även SKI och Kärnavfallsrådet lämnat in sina yttranden.

Föreningarna menar att det finns omfattande brister i processen att ta fram ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. För att styra upp utvecklingen inom kärnavfallsområdet anser föreningarna att det är viktigt att regeringen aktivt agerar i sitt kommande beslut över forskningsplanen. Därför är föreningarnas yttrande främst riktat till regeringen. I sitt yttrande anser föreningarna bland annat att:

 • Regeringen måste i sitt kommande beslut om industrins forsknings- och utvecklingsprogram 2007 ställa de villkor som behövs för att styra upp det svenska kärnavfallsarbetet
 • Regeringen måste se till kvalitetskontrollen av industrins arbete säkras
 • Regeringen måste se till att industrins användning av medel ur kärnavfallsfonden utvärderas och att Strålsäkerhetsmyndigheten styr upp användningen
 • Regeringen måste se till att Strålsäkerhetsmyndigheten åläggs att ta fram ett eget underlag för att bedöma industrins forsknings- och utvecklingsarbete, speciellt inom områden där industrins arbete har brister
 • Regeringen bör se till att det inleds ett arbete med att ta fram ett underlag för vilka de samhälleliga målen och funktionskraven för ett slutförvar ska vara
 • Regeringen bör instruera Strålsäkerhetsmyndigheten att ta fram ett eget underlag för att kunna bedöma den redovisning av alternativa metoder och alternativa platser som industrin kommer att ge i de kommande ansökningarna
 • Regeringen måste tydliggöra att både den långsiktiga miljösäkerheten och risker från avsiktliga och/eller spekulativa intrång i ett slutförvar är av betydelse för att värdera olika alternativ för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle
 • Regeringen bör se över organisationen av den samhällsvetenskapliga forskningen inom kärnavfallsområdet

Totalt har 40 yttranden lämnats in till SKI över industrins forskningsplan Fud-07.
Alla yttranden går att ladda ner från MKG:s hemsida.

MKG ger ut sitt yttrande i en rapport som finns tillgänglig till MKG:s seminarium, se sidan 3.

MKG:s yttrande över Fud-2007
MKG:s yttrande över Fud-2007.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG deltog på samråd i Östhammar och Oskarshamn

Den 12 mars hölls ett möte med MKB-forum Oskarshamn. På mötet rapporterade Oskarshamns kommun, länsstyrelsen i Kalmar län, myndigheterna SSI och SKI och kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om sitt pågående arbete. Dessutom redogjordes för en transportutredning som industrin har tagit fram. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor till mötet.

Den 27 februari höll Samråd- och MKB-grupp Forsmark möte i Östhammars kommunhus. På mötet gjorde aktörerna motsvarande rapporter som på mötet i Oskarshamn. Dessutom presenterades en utredning av IVL om utsläpp till luft. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor till mötet.

De båda mötena var de första sedan länsstyrelserna i Uppsala och Kalmar län i december signalerade att de tyckte det var olämpligt att de ledde och protokollförde möten som industrin kallar till och anser vara ett samrådsmöte enligt miljöbalken. Från och med nu är mötena helt ”ägda” av kärnavfallsbolaget, SKB, som kallar till mötena, sätter dagordning, håller i mötena samt skriver protokollet. På mötet framkom att SKB inte kommer att ha samråd för allmänheten i maj som tidigare annonserats, utan nästa samrådsmöte med allmänheten blir i oktober.

Nyhet från samrådsmötet i Forsmark >>

Nyhet från samrådsmötet i Oskarshamn >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten ska ligga i SSI:s lokaler på Solna Strand

I slutet av 2007 lämnade utredningen “Organisationskommitttén för strålsäkerhet” som förbereder för sammanslagningen av myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI, förslag på namn på den nya myndigheten och var den ska lokaliseras. Namnet blir Strålsäkerhetsmyndigheten, på engelska Swedish Radiation Safety Authority. Den nya myndigheten placeras i de lokaler som SSI för närvarande använder på Solna Strand. Generaldirektör för den nya Strålsäkerhetsmyndigheten blir Ann-Louise Eksborg, som även leder utredningen. Sedan slutet av januari är organisationsstrukturen klar och i mars utsågs avdelnings- och enhetschefer. Chef för enheten för slutförvaring av radioaktivt avfall blir Josefin Päivö Jonsson, tidigare från SKI. Enheten ligger under avdelningen för radioaktiv säkerhet där Taina Bäckström, tidigare från SSI, blir chef. Den nya myndigheten startar sin verksamhet den 1 juli 2008.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Regeringen sänker kärnavfallsavgifterna för 2008 och 2009

Regeringen beslutade i december 2007 om kärnavfallsavgifterna för 2008 och 2009. Kärnavfallsavgifterna är de pengar som betalas in i Kärnavfallsfonden per kilowattimme kärnkraftsel som produceras. I stället för att låta avgifterna ligga kvar på 2007 års nivå som Statens kärnkraftinspektion, SKI, föreslog eller höja dem som Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning förespråkde så sänkte regeringen avgifterna. Som skäl anges att en ny finansieringslag för kärnavfall ska börja gälla från och med 2008 och att bedömningar av hur stor kärnavfallsavgifterna ska vara är svåra att göra i övergångsperioden.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ansåg i ett gemensamt yttrande att det fanns flera skäl till att höja kärnavfallsavgifterna. Det finns stora osäkerheter om industrins slutförvarsprojekt kommer att klara en miljöprövning av den långsiktiga säkerheten. Dessutom underskattar industrin kostnaden för att bygga slutförvar och för att riva kärnkraftverk. Föreningarna menar även att kostnader för den långsiktiga övervakningen av ett slutförvar måste belasta kärnkraftens drift.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

MKG bjuder in till två seminarier om läget inom kärnavfallsområdet

Den 16 maj bjuder MKG in till två seminarier om läget inom kärnavfallsområdet.

10.00-11.30 Seminarium
Naturskyddsföreningen och MKG om industrins forskningsprogram Fud-07: Brister i hanteringen av kärnavfallsfrågan – regeringen måste agera! Naturskyddsföreningen och MKG presenterar det yttrande som föreningarna lämnat över kärnavfallsindustrin forskningsprogram, Fud-07.

11.45-13.00 Lunchseminarium (MKG bjuder på lunch)
Ska miljöorganisationerna även fortsättningsvis kunna söka finansiering ur kärnavfallsfonden för att kunna arbeta med kärnavfallsfrågan? Statskontorets utredare Erik Nyberg presenterar utvärderingen av försöksverksamheten med miljöorganisationernas finansiering ur kärnavfallsfonden som ska vara klar den 30 april. Ansi Gerhardsson från Miljödepartementet kommer i en kort kommentarer att berätta hur departementet kommer att arbeta vidare med frågan.

Seminarierna hålls på Naturskyddsföreningens kansli i Stockholm.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Korrosion av kopparkapseln - en risk som inte kan avblåsas än

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har löpande rapporterat om den pågående vetenskapliga diskussionen om frågan om koppar kan korrodera (“rosta”) i syrefritt vatten. Detta problem uppmärksammades hösten 2007 av forskarna Peter Szakálos och Gunnar Hultquist vid Kungliga tekniska högskolan då de publicerade en vetenskaplig artikel med nya experimentella resultat som de menar visar att en sådan korrosion kan ske. Korrosion i syrefri miljö kan riskera den långsiktiga säkerheten för slutförvaret och industrins 30-åriga utvecklingsarbete kan i så fall ifrågasättas. Därför är frågan både viktig och kontroversiell. Sedan publiceringen av förra nyhetsbrevet i december 2007 har följande utveckling av frågan skett: (alla artiklar och andra dokument finns på MKG:s hemsida)

 1. Professor Lars-Gunnar Johansson vid Chalmers har skrivit en kommentar i den tidskrift där KTH-forskarna ursprungligen publicerade den artikel som inledde den pågående diskussion. Han förslår andra förklaringar än korrosion av koppar som skulle kunna ge de resultat som påvisats. KTH-forskarna har i en egen kommentar i tidskriften avvisat professor Johanssons synpunkter.
 2. Redan i oktober 2007 skrev Kärnavfallsrådets experter Willis Forsling och Hannu Hänninen ett PM där de kommenterar riskerna för kopparkorrosion i syrefritt vatten. Texten offentliggjordes först i samband med en artikel i Svenska Dagbladet i januari 2008. Även Kärnavfallsrådets experter föreslår andra förklaringar till de experimentella resultaten. Peter Szakalos har i ett brev adresserat till miljöministern avvisat Forslings och Hänninens kritik.
 3. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett brev till Statens kärnkraftinspektion, SKI, för att uppmärksamma myndigheten på publiceringen av ytterligare en ny vetenskaplig artikel om kopparkorrosion. Artikeln handlar om snabb korrosion av koppar i salt vatten som innehåller sulfider, med viktiga kopplingar till stresskorrosion. MKG konstaterar i brevet att det verkar som om det återstår mycket forskning innan kunskaperna om kopparkorrosion närmar sig den nivå som behövs för att ge ett fullgott underlag för förståelsen av kopparkorrosion i en säkerhetsanalys för den långsiktiga miljösäkerheten av ett slutförvar.

Kopparkapsel med simulerade korrosionsangrepp
Kopparkapsel med simulerade korrosionsangrepp.
Originalbild från SKB. Bildbehandling: Mikael Kårelind, Ummagumma.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Myndigheternas granskning av säkerhetsrapporten SR-Can färdig

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, har tillsammans granskat kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s, säkerhetsrapport SR-Can. En sammanställning av granskningen finns nu i rapportform. Myndigheterna har haft stöd av tre internationella expertgrupper i sin granskning och dessutom har flera externa experter och konsulter anlitats. Myndigheterna har reproducerat vissa beräkningar som industrin har gjort och även gjort kompletterande beräkningar. Huvudslutsatserna från granskningen är:

 • SKB:s metodik för säkerhetsanalys är i huvudsak i överensstämmelse med myndigheternas föreskriftskrav, men delar av metodiken behöver vidareutvecklas inför en tillståndsansökan.
 • SKB:s kvalitetssäkring av säkerhetsanalysen är otillräcklig i SR-Can.
 • Inför tillståndsansökan behövs ett bättre kunskapsunderlag kring vissa kritiska processer med potentiellt stor påverkan på risken från slutförvaret, bl.a. erosion av buffert i deponeringshål.
 • SKB behöver styrka att det antagna initialtillståndet hos slutförvaret är realistiskt och uppnåeligt.
 • Redovisningen av risken för tidiga utsläpp bör förstärkas.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att resultatet av myndigheternas analys visar att industrins försök att visa att de konstgjorda barriärerna bentonit och koppar kommer att hålla i hundratusentals år brister i verklighetsförankring. En säkerhetsanalys som i huvudsak är en papperskonstruktion är inte tillgänglig för att försöka visa på KBS-systemets långsiktiga säkerhet. Fler och fler uppgifter kommer nu fram som visar att de förhållanden som industrins antar i sina modeller inte ser ut att stämma med den verklighet som experiment och storskaleförsök visar.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Samarbetsavtal mellan Oskarshamn och Östhammar

De två platsundersöknings-kommunerna för slutförvar av använt kärnbränsle, Oskarshamn och Östhammar, har tecknat ett avtal för att sätta press på industrin för att kommunerna ska gynnas oavsett var slutförvaret kommer att hamna. Kommunerna understryker att de kan dra sig ur slutförvarsprocessen om inte industrin bidrar till mervärden i båda kommunerna.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

SSI ger kärnavfallsbolaget SKB ett föreläggande om slutförvaret SFR

Statens strålskyddsinstitut, SSI, förelade under början av 2008 kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, att lämna redovisningar om det långsiktiga strålskyddet vid slutförvaret för låg- och medelaktivt kärnavfall, SFR, i Forsmark. SFR har varit stängt sedan juni 2007 eftersom det funnits en osäkerhet om för mycket långlivade isotoper som deponerats i förvaret. SSI har senare beslutat att deponeringen av vissa avfallstyper i SFR kan påbörjas igen, men myndigheten saknar fortfarande en fullständig redovisning av den långsiktiga säkerheten för slutförvaret.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Logga in