30 oktober 2008 |

Nyhetsbrev 3/2008 oktober

30 oktober 2008

Nyhetsbrev 3/2008 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 2008/3 >>

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan med länkar till de nyheter där nyheten utvecklas och där det finns dokument.

Innehållsförteckning:

MKG lämnar synpunkter inför regeringens beslut över kärnkraftsindustrins forskningsprogram för kärnavfall, Fud-07 >>

Kärnavfallsrådet, industrin och Strålsäkerhetsmyndigheten har yttrat sig över Fud-07 >>

Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten är bildad >>

Två motioner i riksdagen om hanteringen av kärnavfall >>

Nya forskarrön: Långtidsexperiment visar på kopparkorrosion i syrefritt vatten >>

Regeringen bekräftar sitt stöd för miljöorganisationernas roll i samrådsprocessen >>

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår höjda avgifter för kärnkraftsindustrin >>

MKG har flyttat sitt kansli >>

MKG deltog på samrådsmöte på Arlanda >>

MKG deltog på skolseminariet Under ytan >>

 

MKG lämnar synpunkter inför regeringens beslut över kärnkraftsindustrins forskningsprogram för kärnavfall, Fud-07

Vart tredje år ska kärnkraftsindustrin enligt kärntekniklagen redovisa ett forskningsprogram för kärnavfall som sedan ska godkännas av regeringen. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har under våren 2008 yttrat sig över forskningsprogrammet, som benämns Fud-07.

Inför att regeringen snart förväntas ta sitt beslut över forskningsprogrammet har MKG författat ytterligare ett yttrande som vänder sig till regeringen och Miljödepartementet. I sitt yttrande kommenterar MKG de yttranden som industrin, Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet gjort under sommaren och hösten (se nyhet på sidan 2) samt lyfter viktiga och aktuella frågeställningar som regeringen bör beakta i sitt beslut.

MKG menar att främsta problemet för slutförvarsprogrammet i dagsläget är att det finns svagheter och problem med de konstgjorda barriärer av koppar och lera som ska garantera säkerhet i hundratusentals år, se faktaruta nedan. I sitt yttrande anser MKG att det är viktigt att regeringen tar ett beslut om Fud-07 som medför att oklarheter och osäkerheter kan klaras upp så att långsiktig säkerhet och hållbar utveckling kan uppnås.

Nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

FAKTARUTA - Industrins KBS-metod bygger på konstgjorda barriärer

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag avser att mot slutet av 2010 lämna in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Industrin planerar att välja plats nästa sommar, antingen vid Forsmarks eller Oskarshamns kärnkraftverk.

Industrins KBS-metod bygger på att det använda kärnkraftsbränslet stoppas i kopparkapslar som placeras 500 m ner i urberget. Kopparkapslarna omges av bentonitlera (se bild). Det använda kärnkraftsbränslet är det mest farliga och långlivade kärnavfallet och det måste isoleras från människa och miljö i hundratusentals år.

Kärnkraftsindustrins slutförvarsmetod är beroende av att de konstgjorda barriärerna av koppar och lera fungerar som tänkt under väldigt lång tid, även under och efter upprepade istider. Under det senaste året har det framkommit att det finns allvarliga problem med att visa att de konstgjorda barriärerna kommer att bete sig som säkerhetsmodellerna kräver. Det är både fråga om nya kopparkorrosionsprocesser som kan hota kopparkapseln, se nyhet på sidan 3 i nyhetsbrevet, och om modelleringar och data från experiment som gör att bentonitlerans långsiktiga beteende i slutförvaret är oklart.

Källa: SKB Illustratör: Mats Jerndahl

Till innehållsförteckningen >>

 

Kärnavfallsrådet, industrin och Strålsäkerhetsmyndigheten har yttrat sig över Fud-07

Vart tredje år ska industrin enligt kärntekniklagen redovisa sitt aktuella forskningsprogram för kärnavfall och få det godkänt av regeringen. Det senaste, som benämns Fud-07, presenterades hösten 2007. Statens kärnkraftinspektion, SKI, numera Strålsäkerhets-myndigheten, lämnade in sitt yttrande över programmet till regeringen tidigt i juni 2008 (se MKG:s förra nyhetsbrev). I somras lämnade även Statens råd för kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, sitt yttrande över Fud-07 till regeringen. Kärnavfallsrådet bedömer att kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har fullgjort sina skyldigheter enligt kärntekniklagen. Rådet identifierade dock i sin granskning ett antal frågeställningar och brister och gör bedömningen att det återstår en hel del forskning och utveckling för att SKB ska kunna lämna in kompletta ansökningar enligt kärntekniklagen och miljöbalken redan 2010. Två av de frågeställningar som rådet ser har särskild betydelse är:
- oklarheter avseende buffert, återfyllnad och förslutning
- vikten av att SKB tydligt redogör för de bedömningar som ligger till grund för platsvalet

I september skickade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB sina synpunkter på myndighetens och rådets yttranden till Miljödepartementet. Det genomgående i industrins synpunkter är att de anser att de inte ska behöva göra den komplettering av Fud-07 som Strålsäkerhetsmyndigheten vill ha. Industrin vill i stället att frågorna som Strålsäkerhets-myndigheten anser är otillräckligt redovisade ska tas upp i de samråd som hålls mellan myndigheten och industrin.

Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet har i september 2008 i sin tur lämnat yttranden över industrins yttrande. Strålsäkerhetsmyndigheten håller inte med industrin i en rad frågor och vill fortfarande se en komplettering av Fud-07. Kärnavfallsrådet föreslår att de ska få delta på de samråd som industrin vill ha med myndigheten i olika frågor. De ställer sig även frågande till industrins vilja att göra ansökan så bred att de kan byta mellan vertikal och horisontell deponering utan ny ansökan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är nu upp till regeringen i sitt kommande beslut över Fud-07 att visa att kritiken i Strålsäkerhetsmyndighetens och Kärnavfallsrådets yttranden leder till konkreta villkor för industrins och myndighetens fortsatta arbete. MKG har i ett nytt yttrande till regeringen och Miljödepartementet framfört synpunkter inför regeringens kommande beslut. Läs mer om det nya yttrandet på första sidan av nyhetsbrevet.

MKG:s nya yttrande över Fud-07 081030 >> []

MKG:s yttrande över Fud-07 från 080425 >>

Om Fud-processen på MKG:s hemsida (här finns alla yttranden och dokument för Fud-07) >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Strålsäkerhetsmyndighetens och Kärnavfallsrådets yttranden över industrins synpunkter 080919 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om industrins synpunkter över myndighetens och Kärnavfallsrådets yttranden 080908 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Kärnavfallsrådets yttrande över Fud-07 080630 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, yttrande över Fud-07 080625 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Den nya Strålsäkerhetsmyndigheten är bildad

Den 1 juli 2008 bildades Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten har ansvaret som förvaltningsmyndighet inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet efter att Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftinspektion, SKI lades ner den 30 juni 2008.

Till nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Två motioner i riksdagen om hanteringen av kärnavfall

I slutet av september författades två motioner i riksdagen om hanteringen av kärnavfall. Den ena handlade om kopparkorrosion i syrefritt vatten och var författad av Barbro Westerholm (fp). Den andra handlade om vikten av oberoende forskning om kärnavfall och var författad av Eva Selin Lindgren och Sven Bergström (c).

Till nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Nya forskarrön: Långtidsexperiment visar på kopparkorrosion i syrefritt vatten

En forskargrupp på KTH uppmärksammade förra hösten att koppar skulle kunna korrodera även i syrefritt vatten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har löpande rapporterat om den pågående vetenskapliga diskussionen om frågan. Nyligen har KTH-forskarna släppt en ny vetenskaplig artikel om kopparkorrosion i syrefritt vatten. En av KTH-forskarna, Peter Szakálos, har presenterat artikeln på International Corrosion Congress, ICC, i Las Vegas i USA. I uppsatsen som presenteras på konferensen redovisas långtidsförsök som hans kollega Gunnar Hultquist påbörjade i början av 90-talet och som tydligt visar korrosion av koppar i syrefri miljö (se bilden). I höst har även Strålsäkerhetsmyndigheten publicerat en expertrapport om frågan och KTH-forskarna har kommenterat den.

MKG anser att Strålsäkerhetsmyndigheten nu måste se till att konsekvenserna av de nya rönen för den långsiktiga miljösäkerheten av industrins KBS-metod utreds i detalj. I sitt nya FUD-yttrande, se sid 1, uppmanar MKG regeringen att inför sitt kommande beslut rådgöra med Strålsäkerhets-myndigheten och Kärnavfallsrådet och sedan överväga om kärnkraftsindustrins forskningsprogram för kärnavfall, Fud-07, kan godkännas innan konsekvenserna av rönen att koppar kan korrodera i syrefritt vatten har utretts ytterligare.

Kopparkorrosion
Bild ur: ur “Detection of Hydrogen In Corrosion Of Copper In Pure Water”, G. Hultquist m fl, artikel presenterad vid 17th International Corrosion Congress, Las Vegas, 6-10 October 2008

KTH-forskarnas långtidsförsök om kopparkorrosion i syrefritt vatten. Bilden visar två likadana behållare med från början lika mycket vatten och likadana kopparfolier har tillslutits med två olika typer av lock. Locket på den högra behållaren består av platina och släpper inte igenom några gaser. Locket på den vänstra behållaren består av palladium och släpper endast igenom vätgas. Eftersom vätgasen kan komma ut ur denna behållare kan korrosionsprocessen hela tiden fortsätta. Efter 15 år är det lätt att med blotta ögat se att det skett korrosion i den vänstra behållaren trots att miljön varit syrefri.

Till nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Regeringen bekräftar sitt stöd för miljöorganisationernas roll i samrådsprocessen

Sedan 2005 har miljöorganisationer kunnat söka medel ur Kärnavfallsfonden för att delta i samrådet om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle och för att för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. Statskontoret gav i våras den fyraåriga försöksverksamheten som pågått sedan början av 2005 en positiv utvärdering. Miljödepartementets remisshantering visade att alla större aktörer inom kärnavfallsområdet stödde ett förlängt stöd. Regeringen beslutade den 2 oktober att förlänga stödet tills dess att miljödomstolen kungör en ansökan om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Genom beslutet bekräftar den nuvarande regeringen förra regeringens bedömning att miljöorganisationerna har en viktig roll att spela inför ett eventuellt kommande beslut om att bygga ett svenskt slutförvar för använt kärnkraftsbränsle.

Till nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår höjda avgifter för kärnkraftsindustrin

I ett yttrande till regeringen föreslår Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att avgiften för att bekosta rivning och återställande av den svenska historiska forsknings- och utvecklingsverksamheten höjs med 0,6 öre per kWh till 0,9 öre/kWh. Avgiften ska användas för att finansiera kostnaderna för att ta hand om de kärntekniska anläggningarna i Studsvik, kraftvärmereaktorn i Ågesta, industriområdet i Ranstad samt hantering och slutförvaring av de restprodukter som uppstått vid verksamheterna.

Till nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG har flyttat sitt kansli

MKG har flyttat sitt kansli till nya lokaler. Kansliet ligger fortfarande på Norra Allégatan 5 i Göteborg men nu på tredje våningen istället för andra. MKG delar lokalen med Internationella kemikaliesekretariatet, ChemSec, och Luftförorenings- och klimatsekretariatet, AirClim.

Invigning av nya lokaler
Foto: Christer Ågren

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG deltog på samrådsmöte på Arlanda

Den 6 oktober höll MKB-forum Oskarshamn och Samråd- och MKB-grupp Forsmark ett gemensamt möte på Arlanda Flygplats. Mötet var öppet för allmänheten och miljöorganisationer som observatörer. Observatörerna fick möjligheten att ställa frågor vid två tillfällen under mötet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ställde bland annat frågor kring kopparkorrosion och redovisning av alternativ i kärnkraftsindustrins kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle.

Till nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG deltog på skolseminariet Under ytan

Oscarsgymnasiet i samarbete med Lokal kompetensuppbyggnad Oskarshamn, LKO, anordnar en gång per år ett seminarium för dem som går i 3:an på gymnasiet. Seminariet heter ”Under ytan”. I år deltog representanter från kärnkraftsindustrins avfallsbolag SKB, miljörörelsen och Strålsäkerhets-myndigheten för att ge perspektiv på kärnavfallsfrågan för eleverna.


Foto: Catharina Lihnell Järnhester, MKG

Till nyhet med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Logga in