26 oktober 2009 |

Nyhetsbrev 3/2009 oktober

26 oktober 2009

Nyhetsbrev 3/2009 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 3/2009 >>

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan med länkar till de nyheter där nyheten utvecklas och där det finns dokument.

Innehållsförteckning

 

Ny broschyr om kärnavfall

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tagit fram en ny broschyr om kärnavfallsfrågan. Broschyren tar upp många olika aspekter på hantering av högaktivt kärnavfall. MKG poängterar i broschyren att slutförvaringsmetoder vars långsiktiga säkerhet är beroende av konstgjorda barriärer inte är robusta. Därför bör inte Kärnavfallsbolaget SKB:s KBS-metod användas. KBS-metoden analyseras i broschyren och möjlig alternativ hantering beskrivs.

I broschyren beskrivs också hur farligt kärnavfall är och hur länge det är farligt. Att lösa kärnavfallsfrågan ställer krav över tidsrymder som är svåra att hantera. Inte ens 3 000 år gamla hällristningar från bronsåldern kan ge ett rättvist perspektiv på de tidsrymder kärnavfall måste hållas isolerat från människa och miljö. Med de tidsrymder som det handlar om är det enkelt att förstå att exempelvis informationsöverföring till kommande generationer om vad som finns nedgrävt blir oerhört svårt att genomföra. Broschyren avslutas med att MKG tar upp 10 punkter som är viktiga för att skapa en ny svensk modell för hantering av kärnavfall.

Broschyren kan laddas ner från MKG:s hemsida eller beställas från MKG:s kansli.

För att beställa broschyrer, skicka ett meddelande med din postadress i till: info [at] mkg.se eller skriv till:
MKG
Box 7005
402 31 Göteborg


Illustratör: Oscar Alarik

Till nyhet på MKG:s hemsida med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

MKB:n för slutförvaret försenad till december och ansökan till sent 2010

Kärnavfallsbolaget SKB har tidigare planerat att hålla samråden om miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, för slutförvaret för högaktivt kärnavfall under hösten. Men MKB:n är försenad och ska enligt uppgifter komma i mitten av december i stället. Detta innebär att samråden skjuts upp till nästa år. Samrådsmöten hålls den 6 februari 2010 i Östhammar och den 9 februari 2010 i Oskarshamn. Ansökan är nu planerad till sent 2010.

Till nyhet på MKG:s hemsida med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

MKG yttrar sig till Kärnavfallsrådet över rapport om djupa borrhål

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG, har lämnat ett yttrande på en remiss som Kärnavfallsrådet skickat ut om en rapport som professor Karl-Inge Åhäll vid Karlstads universitet lämnat in till rådet. Rapporten heter "Brister i redovisningen av djupa borrhål som alternativmetod inför MKB-prövningen av ett svenskt slutförvar".

Professor Karl-Inge Åhäll anser i rapporten att för att höja kunskapsnivån i alternativredovisningen av slutförvarskonceptet djupa borrhål behövs kompletterande FoU-insatser inom tre områden:
- påvisa att metodens fysiska förutsättningar föreligger inom landet,
- uppgradera kunskapen om grundvattnets densitetsskiktning så att det åtminstone finns en relevant hydrogeologisk modell av normal svensk berggrund ned till 5 km djup,
- uppgradera kunskapen om borr- och deponeringsteknik samt för förvarets funktion över tid så att man kan göra de allsidiga och säkerhetsrelaterade jämförelser som är alternativredovisningens mål och mening.

I sitt yttrande över rapporten till rådet lyfter Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, flera frågeställningar. Bland annat att det behövs ett fördjupat underlag om alternativa metoden djupa borrhål för att Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen ska kunna bedöma metoden som ett alternativ till KBS-metoden som kärnavfallsbolaget SKB vill använda. MKG menar att det för närvarande saknas central kunskap för att kunna jämföra metoderna. Detta innebär att det inte finns ett erforderligt underlag för den kommande miljöprövningen.

Till nyhet på MKG:s hemsida med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

MKG medverkade på EU-möte för "atomattachéer" i Oskarshamn

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef Johan Swahn medverkade på ett seminarium som Miljödepartementet arrangerade under ett EU-möte där EU:s så kallade "atomattachéer" samlades i Oskarshamn den 12-15 juli.

Atomattachéerna är de personer som arbetar för varje EU-land arbetar med kärntekniska frågor vid respektive lands delegation i Bryssel. Mötet arrangerades som en del av arrangemangen under Sveriges ordförandeskap i EU och tanke var att deltagarna skulle lära sig mer om Sveriges arbete med kärnavfallsfrågor. På seminariet redovisade MKG sin syn på den långsiktiga miljösäkerheten av ett KBS-slutförvar för använt kärnbränsle med fokus på frågeställningar som föreningen menar ännu inte är tillräckligt utredda.

Till nyhet på MKG:s hemsida med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Kommande seminarium

MKG anordnar seminarium under socialdemokraternas kongress i Stockholm den 31 oktober kl 15.00-16.00. Seminariet har titeln: "Kärnavfall - den olösta miljöfrågan".

Till kalenderhändelse på MKG:s hemsida med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

SSM anser att den alternativa metoden djupa borrhål måste redovisas bättre

Strålsäkerhetsmyndigheten kommer i slutet av oktober att yttra sig över den komplettering som regeringen i december 2009 beslutade att kärnavfallsbolaget SKB var tvungen att göra när beslutet togs om bolagets forskningsprogram Fud-07. Bland annat ville regeringen se en redovisning av "kunskapsläget vad gäller alternativa metoder, bland annat djupa borrhål". I en radiointervju i mitten av oktober förvarnar myndighetsexperten vid strålsäkerhetsmyndigheten Björn Dverstorp att myndigheten kommer att säga till SKB att alternativet djupa borrhål måste redovisas bättre.

Till nyhet på MKG:s hemsida med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

MKG och Naturskyddsföreningen genomförde seminarium i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby i början av juli genomförde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tillsammans med Naturskyddsföreningen ett seminarium om kärnkraft och kärnavfall. Seminariet ägde rum i Visby hamn på kärnavfallsbolaget SKB:s kärnavfallstransportfartyg Sigyn.

Inbjuden att tala var KTH-forskaren Peter Szakálos som har lyft nya problem med kopparkorrosion. Talade gjorde även Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande. Seminariet avslutades med en diskussion mellan Mikael Karlsson och SKB:s VD Claes Thegerström.


MKG och Naturskyddsföreningen höll ett gemensamt seminarium under Almedalsveckan 2009. Seminariet handlade om kärnkraft och kärnavfall och hölls ombord på SKB:s båt Sigyn. Nere till vänster: Peter Szakalos var inbjuden gästtalare. Nere till höger: Claes Thegerström, VD för SKB och Mikael Karlsson, ordförande för Naturskyddsföreningen hade en paneldiskussion om kärnavfallsfrågan.

Till nyhet på MKG:s hemsida med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Nya diskussioner om kopparkorrosion i syrefri miljö

Den metod som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, föreslår för slutförvaring är bland annat beroende av att de kopparkapslar som ska isolera avfallet från den omgivande miljön är intakta i hundratusentals år. På senare år har forskare på KTH aktualiserat möjligheten att koppar kan korrodera i syrefri miljö. Forskningsrön som skulle kunna hota den långsiktiga säkerheten av kärnavfallsbolaget SKB:s KBS-metod som är beroende av konstgjorda barriärer av koppar och lera för den långsiktiga säkerheten. Diskussionen om frågan har intensifierats inför det seminarium om kopparkorrosion som Kärnavfallsrådet anordnar den 16 november.

Ny artikel om kopparkorrosion
I en ny artikel från september 2009 i den vetenskapliga tidskriften "Catalysis Letters" publicerar KTH-forskarna Gunnar Hultquist och Peter Szakalos tillsammans med 11 andra forskare en bred analys av kopparkorrosion i syrefri miljö. I artikeln som heter "Water corrodes copper" visar forskarna med mätningar och termodynamiska beräkningar att koppar reagerar med vattenmolekyler under bildning av kopparhydroxid och vätgas. Enligt KTH-forskarnas artiklar så korroderar kopparen alltså även när syrgas inte är närvarande. Med detta arbete följer KTH-forskarna och deras kollegor i Kanada, Ryssland och Singapore upp tidigare publicerade artiklar med en artikel som tar ett helhetsgrepp över problematiken. Författarna anser att de nya resultaten ökar tvivlet om lämpligheten av att använda koppar i kapslar för slutförvaring av kärnavfall, som i den planerade svenska KBS-metoden.

Diskussion i media inför Kärnavfallsrådets seminarium
Inför Kärnavfallsrådets vetenskapliga möte om kopparkorrosion den 16 november har frågan blivit uppmärksammad i media. Bland annat har tre inslag sänts i Sveriges Radios vetenskapsprogram "Klotet". En del av diskussionen har handlat om sakfrågor med det har också handlat om försök att störa KTH-forskarnas möjligheter att förbereda sig för mötet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG anser att det är viktigt att kopparkorrosionsfrågan hanteras på ett vetenskapligt sätt och att klarhet fås i om korrosionen i syrefri miljö utgör ett hot för slutförvaret. Kärnavfallsrådets seminarium är ett viktigt led i denna förståelse.

Rapporter från Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i oktober publicerat två rapporter om inför Kärnavfallsrådets seminarium. En av rapporterna är en uppdaterad version av den rapport myndighetens BRITE-grupp med experter publicerade för ett år sedan. Rapporten fortfarande endast begränsad till en granskning av KTH-forskarnas första vetenskapliga artikel publicerad hösten 2007. I rapporten kritiserar expertgruppen KTH-forskarnas arbete med den första vetenskapliga artikeln men anger i sin sammanfattande bedömning att de inte kan utesluta att koppar (åtminstone i liten utsträckning) kan reagera på det sätt som KTH-forskarna föreslår.

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om ny artikel om kopparkorrosion 090930 >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om diskussion i media inför kopparkorrosionsseminariet >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om nya rapporter från SSM om kopparkorrosion >>

Till innehållsförteckningen >>

Miljöorganisationer på kärnavfallsträff

Den 28-30 augusti träffades de miljöorganisationer som har intresse i att bevaka kärnavfallsfrågan i Gimo i Östhammars kommun. Representanter fanns exempelvis från MKG och MKG:s alla medlemsorganisationer, Milkas och dess medlemsorganisationer, SERO, Greenpeace och Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland. Ungefär 25 personer deltog i träffen.

Till nyhet på MKG:s hemsida med mer information >>

Till innehållsförteckningen >>

Logga in