17 november 2010 |

Nyhetsbrev 3/2010

17 november 2010

Nyhetsbrev 3/2010 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG:s nyhetsbrev 3/2010 >>  

Nyhetsbrevet kan även läsas nedan. Vid varje nyhet har du möjlighet att ta dig vidare för mer information på MKG:s hemsida.

Innehållsförteckning

 

 

SKB har dolt problem med kopparkorrosion

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har låtit två brittiska konsulter granskat kärnavfallsbolaget SKB:s koppar-korrosionsforskning. Konsulterna har upptäckt att bolaget dolt forskningsresultat som kan visa sig viktiga för att förstå kopparkapselns säkerhet i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kräver i ett brev till SKB att bolaget börjar agera vetenskapligt och öppnar upp sin forskning så att den kan granskas fullt ut.

Konsulter från det brittiska bolaget Galson Sciences har på SSM:s uppdrag granskat hur SKB kvalitetssäkrat bolagets kopparkorrosionsforskning vid berglab-oratoriet på Äspö i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk. Konsulterna är starkt kritiska till hur SKB genomför och framför allt redovisar sin forskning. Bland annat har mätvärden som kan tyda på hög kopparkorrosion utelämnats i en rapport med publicerade resultat från det så kallade MiniCan-projektet. I uppföljande samtal med myndigheten har det framkommit att SKB:s policy är att ”enbart rapportera data som man kan förstå och lita på”. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det som hänt är att betrakta som vetenskapligt fusk.

Hemlighetsmakeri
En anledning till att myndigheten valt att utföra granskningen av SKB:s forskning är den kritik som MKG framfört om brister i resultatrapportering och om mycket begränsad öppenhet i kärnavfallsbolagets kopparkorrosionsforskning i Äspö-laboratoriet. MKG har på senare år begärt att få ta del av forskningsresultat från bland annat LOT-projektet. Föreningen har nekats att få ta del av det som SKB betraktat som interna rapporter med resultat och i stället blivit hänvisad till att vänta på att SKB publicerar resultaten som externa SKB-rapporter.

Syrgasfri kopparkorrosion
De granskande brittiska konsulterna fick däremot möjligheten att studera två interna konsultrapporter som rörde forskningsresultat från MiniCan-projektet. De kunde då jämföra dessa rapporter med de resultat SKB publicerade utåt i en rapport från projektet sommaren 2009 (TR-09-20). Detta fick de göra på plats hos SKB, utan tillåtelse att ta rapporterna därifrån. Efter ett agerande från MKG har SKB till slut offentliggjort konsultrapporterna.

De undanhållna resultaten som konsulterna fann i de interna konsultrapporterna visar på höga kopparkorrosionshastigheter även om miljön blivit syrgasfri, så som är fallet i den tänkta slutförvarsmiljön. Bara om korrosionen avstannar när slutförvaret blivit syrgasfritt gäller den säkerhetsanalys som SKB bygger sin långsiktiga säkerhet. MiniCan-mätningarna måste bekräftas genom att ta upp ett av försökspaketen, något som SKB planerar under 2011.

Problem även i LOT-projektet
Det finns frågtecken rörande kopparkorrosion i flera försök i Äspölaboratoriet. De forskare vid KTH som uppmärksammat problemen med kopparkorrosion i syrefri miljö har också varit kritiska till kärnavfallsbolaget SKB:s tolkning av forskningsresultat från Äspö. Bland annat har Peter Szakálos i somras kritiserat bolagets tolkning av resultaten från LOT-projektet som också genomförs på Äspö-laboratoriet. Han menar att det finns korrosionsprocesser i slutförvarsmiljön som inte kan förklaras med SKB:s begränsade  teoretiska modeller.

Krav på öppenhet
Det är ett helt ovetenskapligt agerande om SKB har som policy att endast redovisa de forskningsresultat som passar deras bild av hur verkligheten borde vara. ”Hur ska vi nu kunna lita på att det som sägs i någon SKB-rapport som bolaget vill använda som stöd för sin kommande ansökan?”, undrar Johan Swahn, kanslichef för MKG. Föreningen har i ett brev krävt att SKB öppnar upp sin forskning fullt ut för extern granskning. Alla konsultrapporter med forskningsresultat måste offentliggöras.

Figur 25 ur SKB TR-09-20 där de datapunkter som bolaget valt att ta med i rapporten är utmärkta med röda cirklar. Full analys finns i det brev som MKG skickat till SKB.

 

Till nyhet om att MKG skriver till SKB om ökad vetenskaplig öppenhet 2010-11-12 >>

Till nyhet om SSM diarenummer 2009/4300 om forskningsgranskning 2010-11-12 >>

Till nyhet om att SKB har fuskat i redovisning av resultat av kopparkorrosionsforskning 2010-10-29 >>

Till pressmeddelande om att Kärnkraftsindustrin blundar för risker med radioaktivt avfall 2010-09-30 >>

Till nyhet om det tredje mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning 2010-08-27 >>

Till nyhet om att SSM-rapport avslöjar att SKB dolt problem med kopparkorrosion 2010-09-25 >>

Till nyhet om KTH-forskare och SKB-konsulter i strid om kopparkorrosionsresultat 2010-07-05 >>

Till nyhet Korrespondens mellan SKB och MKG om kopparkorrosionsforskning 2010-07-01 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Den 16 mars 2011 tänker SKB skicka in sin ansökan

Kärnavfallsbolaget har bestämt sig för att skicka in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark den 16 mars 2011. Om Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen anser att ansökan är komplett börjar en flerårig granskning. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG har gett ut en broschyr som sammanfattar hur kommande tillståndsprocess för slutförvaret av det använda kärnbränslet kommer att gå till, samt vilka aktörer som är inblandade.

Prövningen om ett slutförvar av det använda kärnbränslet kommer att bli en av de största miljöprövningarna i svensk miljörättshistoria. Slutförvaret ska utformas på ett sådant sätt att det använda kärnbränslet ska ligga säkert i minst 100 000 år. På grund av den omfattande granskningen kommer tillståndsprövningen att ta flera år.

Broschyr om tillståndsprocessen
I MKG:s broschyr om tillståndsprocessen får du en sammanfattande bild av hur ansökan kommer behandlas. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att granska ansökan enligt kärntekniklagen. Miljödomstolen kommer under tiden, med myndighetens stöd, att granska ansökan enligt miljöbalken. Den totala granskningstiden uppskattas ta minst 2-3 år. På grundval av yttranden från myndighet och domstol kommer regeringen, förmodligen någon gång i nästa mandatperiod, som besluta om tillstånd ska ges eller ej.

Till nyhet om att SKB svarar MKG på frågor om kommande ansöken 2010-10-04 >>

Till nyhet om att SKB lämnar in sin ansökan om ett slutförvar den 16 mars 2011 2010-09-15 >>

Till nyhet om att MKG ställer frågor till SKB om kommande ansökan 2010-09-07 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Obama-kommission studerar svenskt slutförvarsarbete

Fyra av de femton kommissionärer som i uppdrag av den amerikanske energiministern Steven Chu utreder frågan om ett slutförvar av använt kärnbränsle i USA var på besök i Sverige den 23-26 oktober. Här träffade de representanter från kärnavfallssverige, bl.a. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, under ett rundabordsmöte på Rosenbad.

Förra året beslutade USA för att överge sina planer på slutförvaring av högaktivt kärnavfall i Yucca Mountain i Nevada. I januari 2010 skapade USA:s energiminister Steven Chu en så kallad Blue Ribbon Commission med uppdraget att utreda nya långsiktiga lösningar på hur USA ska hantera sitt använda kärnbränsle. Kommissionen består av 15 personer med erfarenhet i kärnkraftsfrågor, såsom forskare, industrirepresentanter och myndighetspersoner. De ska tillsammans studera hur USA i framtiden ska ta hand om sitt kärnavfall och skapa en delrapport till hösten 2011 samt en slutrapport till i början av 2012. Den 23-26 oktober var fyra kommissionärer med kanslipersonal på besök i Sverige för att studera det svenska slutförvarsarbetet. Med anledning av besöket anordnade Miljödepartementet på eftermiddagen den 26 oktober ett rundabordsmöte på Rosenbad med representanter från kärnavfallssverige. 

Kommissionärer
De kommissionärer som deltog på mötet var Susan Eisenhower, ordföramde, Eisenhower Group, Jonathan Lash, World Resources Institute och Per Peterson, University of California Berkeley. Med på resan till Sverige men inte på mötet var även Allison Macfarlane, George Mason University.

MKG på möte
På mötet poängterade Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, att den så kallade svenska modellen, med ett stort ansvar för slutförvarsfrågan lagd på kärnkraftsindustrin, för närvarande har stora problem. Även om de näraliggande problemen på ytan är av teknisk och vetenskaplig karaktär finns det mer grundläggande problem kopplade till historiskt bristande myndighetskontroll och ett grupptänkande som verkar ha förhindrat en miljömässigt bra utveckling av det svenska slutförvarssystemet.

Obama-kommossion studerar det svenska slutförvarsarbetet 2010-10-26 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

EU-kommissionen föreslår ett kärnavfallsdirektiv

Den 3 november presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om hanteringen av kärnavfall. Direktivet finns nu ute på remiss från Miljödepartementet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är positiva till att EU engagerar sig i kärnavfallsfrågor men anser samtidigt att kommissionen inte har grund för att så starkt framföra att slutförvarsfrågan rörande använt kärnbränsle är nära en lösning.

Efter det att EU i juni 2009 antagit ett EU-direktiv om kärnkraftsäkerhet har EU-kommissionen arbetat med ett direktiv för kärnavfallshantering. Ett förslag till direktivet har nu presenterats och Miljödepartementet har skickat det vidare ut på remiss. Yttranden ska vara inkomna till departementet senast den 13 december.

MKG om direktivet
Miljöorganisationernas kärnavfallsgran-skning, MKG, anser att det är bra att EU tar fram ett EU-direktiv om kärnavfall. Men om syftet med kärnavfallsdirektivets tillkommande i första hand är att främja kärnkraft finns det en risk för att direktivet hamnar fel. Kommissionen är relativt öppen med att framföra att om kärnavfallsfrågorna kan lösas underlättas expansion av kärnkraften i Europa. Kommissionen pekar på Sverige, Finland och Frankrike som länder som anses vara nära att förverkliga slutförvarssystem för högaktivt kärnavfall. I själva verket är det osäkert om den svenska KBS-metoden kommer att kunna användas överhuvudtaget. Detta med tanke på de problem som har upptäckts med de konstgjorda barriärerna av koppar och lera.

Greenpeace
Inför kommissionens direktivförslag har Greenpeace kritiserat kommissionen för att vara alldeles för kärnkraftsfrämjande i sitt arbete. Greenpeace har även släppt en rapport med titeln ”Rock Solid?” som kraftigt kritiserar den vetenskapliga grunden för de svensk-finska och franska slutförvarsprogrammen.

Till nyhet om att EU-kommissionen föreslår ett kärnavfallsdirektiv 2010-11-03 >>

Till nyhet om Remissen om EU:s förslag till direktiv om hantering av använt kärnbränsle, 2010-11-01 >>

Till nyhet om att Greenpeace protesterar mot kommande EU-direktiv 2010-10-07 >>

Till nyhet om Greenpeace EU-kommissionen vilseledd i slutförvarsfrågan 2010-09-19 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

SKB:s forskningsprogram ute på remiss

Kärnavfallsbolaget SKB har i höst skickat in 2010 års program för forskning, utveckling och demonstration, Fud-programmet, av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall. Fud-programmet och har sedan 1986 uppdaterats och lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten vart tredje år.  Fud-10 är nu ute på remiss och regeringen kommer att ta ett beslut om programmet under 2011.

Den som har tillstånd att producera kärnkraft måste, enligt kärntekniklagen, redovisa ett forskningsprogram vart tredje år om hur det använda kärnbränslet ska hanteras och slutligen förvaras. De svenska kärnkraftsproducenterna har gett detta uppdrag till sitt gemensamma dotterbolag, Svensk kärnbränslehantering AB, SKB. Kärnavfallsbolaget skickade in årets forskningsprogram, Fud-10, till Strålsäkerhetsmyndigheten den 30 september och myndigheten har hållit ett informationsmöte för alla remissinstanser som ska granska programmet. Yttranden ska vara inkomna hos myndigheten senast den 31 december 2010.

MKG on Fud:en
SKB försöker i Fud-10 visa på att det inte behövs mer forskning innan ansökan för att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten och miljödomstolen i mitten av mars nästa år. Detta håller Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG inte med om. Det finns fortfarande stora osäkerheter i de frågor som ligger till grund för slutförvarets framtida säkerhet, främst vad gäller forskningen inom barriärfrågor som innefattar risker med kopparkorrosion och lererosion. De kopparkapslar som bolaget planerar att lägga det använda kärnbränslet i, 500 meter ner i berget, ska skydda människa och miljö från strålning i hundratusentals år. Oberoende forskning visar dock att dessa kapslar skulle kunna förstöras mycket snabbare – kanske redan inom 1 000. Det vore oansvarigt att utsätta kommande generationer för den risken, menar MKG. Oklara kopparkorrosionsfrågor måste utredas ytterligare samtidigt som alternativa metoder måste studeras bättre, främst metoden djupa borrhål.

Till nyhet om Informationsmötet om Fud-10 för remissinstanserna 2010-10-22 >>

Till nyhet om att SKB lämnat in forskningsprogrammet Fud-2010 till SSM, 2010-09-30 >>

Till nyhet om att SSM informerar om granskningen av SKB:s Fud-program 2010 2010-06-30 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Fler nyheter

- ”Oseriöst att bygga slutförvar… redan nu” 
- Yttranden över Studsvikslagen och finansieringsrisk
- MKG på kärnavfallskonferens i London
- MKG på NEA-möte om kärnavfall
- Yttrande över avgifter enligt Studsvikslagen
- SSM får granskningsmedel från Kärnavfallsfonden
- Utredning om ny strålsäkerhetslag förlängs igen

 

”Oseriöst att bygga slutförvar… redan nu”

Torbjörn Åkermark, doktor i korrosionslära, kritiserade på DN Debatt den 31 juli Kärnavfallsbolaget SKB för att skicka in en ansökan om ett slutförvar för tidigt. Åkermark bedömer att det krävs ytterligare tio års forskning innan bolagets KBS-metod är redo för juridisk granskning. Den avgörande frågan enligt Åkerman är om de kopparkapslar som ska omsluta avfallet står emot korrosion.

Till nyhet om DN Debatt: ”Oseröst att bygga slutförvar för kärnavfallet redan nu”  2010-07-31 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Yttranden över Studsvikslagen och finansieringsrisk

MKG lämnade i augusti in två remissyttranden till Miljödepartementet. Det ena rör ett förslag från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om att inte avskaffa den så kallade Studsvikslagen som reglerar fondering av medel för hanteringen av det historiska kärnavfallet. Detta stödjer MKG. Det andra yttrandet rör ett förslag från Riksgälden som vill ha ändringar av finansieringsförordningen vad gäller ansvarsfördelning och syn på risker för att medlen i Kärnavfallsfonden inte ska räcka. MKG stödjer Riksgäldens föreslag att det är regeringen som ska besluta om godtagbara nivåer för säkerheter.

Till nyhet om att MKG lämnar yttranden om Studsvikslagen och om finansieringsrisker 2010-08-26 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG på kärnavfallskonferens i London

Den 27-28 september i London arrangerades konferensen ”The Challenge of Interim Storage and Long Term Disposal”. På konferensens presenterades det aktuella kärnavfallsläget i Sverige med fördrag av Jakob Spangenberg från Östhammars kommun, Saida Laârouchi Engström från kärnavfallsbolaget SKB, Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, MKG:s kanslichef Johan Swahn och korrosionsforskaren Peter Szakálos från KTH.

Till nyhet om MKG på kärnavfallskonferens i London 2010-09-28 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

MKG på NEA-möte om kärnavfall

Inom organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD finns kärnenergibyrån Nuclear Energy Agency, NEA. Byrån arbetar för att atomenergin ska bli en säkrare energikälla. Den 14-16 september anordnade NEA ett möte med gruppen ”Forum on Stakeholder Confidence, FSC” i Paris. Till mötet hade Kärnavfallsrådet bjudit in MKG att ingå i den svenska delegationen på mötet. Eftersom FSC har funnits i tio år var en av dagarna ett speciellt arrangemang benämnt ”10-Year Anniversary Colloquium”.

Till nyhet om MKG på OECD NEA-möte om kärnavfall 2010-09-16 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Yttrande över avgifter enligt Studsvikslagen

Den 14 oktober skickade MKG in ett remissyttrande till Miljödepartementet där föreningen anser att avgifterna till Kärnavfallsfonden enligt Studsvikslagen bör höjas kraftigt under 2011 om Studsvikslagen avskaffas.

Till nyhet om Remissen om höjd avgift innan Studsvikslagen eventuellt upphör 2010-09-01 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

SSM får granskningsmedel från Kärnavfallsfonden

Regeringen tydliggjorde i budgetpropositionen för 2011 att det är kärnkraftsindustrin som ska finansiera myndighetens granskningsarbete inför en kommande ansökan om att få bygga ett slutförvar av använt kärnbränsle. Regeringen sänker därför budgetanslaget för SSM:s granskning samtidigt som de aviserar att SSM i stället kommer att få ökande medel ur Kärnavfallsfonden

Till nyhet om att SSM får granskningsmedel från Kärnavfallsfonden 2010-10-26 >>

Till innehållsförteckningen >>

 

Utredning om ny strålsäkerhetslag förlängs igen

Utredningen om samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet har återigen fått förlängd tid. Utredningen ska presenteras senast den 28 februari 2011 istället för i 22 december 2010.

Till nyhet om att Utredning om ny strålsäkerhetslagstiftning förlängs 2010-11-11 >>

Till innehållsförteckningen >>

Logga in