4 december 2007 |

Oväntade problem med koppar och lera i slutförvaret

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kommer på samrådsmötet på Arlanda den 5/12 om slutförvar av kärnkraftsbränsle att ställa viktiga frågor kring säkerheten av kärnkraftsindustrins slutförvarsmetod för använt kärnbränsle. MKG vill veta mer om nya uppgifter om problem med kopparkorrosion och om oväntade problem med lerbufferten.

Onsdagen den 5/12 mellan 9-16 hålls ett gemensamt samrådsmöte med MKB-forum Oskarshamn och Samråds- och MKB-grupp Forsmark i Arlanda Sky City. Mötet är öppet för allmänheten och på mötet kommer företrädare för kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, kärnavfallskommunerna Oskarshamn och Östhammar samt länsstyrelserna i Kalmar och Uppsala län att diskutera industrins planerade slutförvar för använt kärnkraftsbränsle.

På mötet kommer Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning att under den öppna frågestunden ställa viktiga frågor till industrin och myndigheterna. De frågeställningar som MKG har identifierat som mest kritiska i dagsläget är:

– nya forskarrön om möjligheten att kopparkapseln även kan korrodera i syrefrimiljö

– nya försöksresultat indikerar oväntade problem med bufferten av bentonitlera

Kopparkapseln och lerbufferten är konstgjorda barriärer vars långsiktiga funktion är kritiska för den långsiktiga säkerheten av den av industrin valsa KBS-metoden för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle.

"Industrins KBS-metod är visar sig allt mer vara en papperskonstruktion – det behövs mycket mer kunskap från riktiga forskningsförsök", säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Dessutom vill MKG på mötet veta hur myndigheterna ska hantera frågan om att en inlandslokalisering av ett slutförvar kan ge en bättre långsiktig miljösäkerhet och hur mycket medel ur Kärnavfallsfonden industrin använder för information för egna syften.

Frågorna finns bifogade i ett eget dokument.

För mer information kontakta:

Jenny Lundström, ordförande MKG, 0730-44 62 36

Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31


MKG:s pressmeddelande som pdf >>

MKG:s frågedokument som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kopparkorrosion >>

Nyhet på MKG:s hemsida om myndigheternas granskning av in- och utströmning >>

Logga in