2 oktober 2008 |

Regeringen bekräftar sitt stöd för miljöorganisationernas roll i samrådsprocessen

Regeringen beslutade den 2 oktober att miljöorganisationer även i fortsättningen ska ha möjlighet att söka pengar ur kärnavfallsfonden för sitt deltagande i samrådet om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Den fyråriga försöksverksamheten som pågått sedan 2005 förlängs till ett år efter det att miljödomstolen kungör en ansökan från industrin. Minsta antalet medlemmar för organisationer som kan söka medel sänks från 2000 till 1000.

Sedan 2005 har miljöorganisationer kunnat söka medel ur Kärnavfallsfonden för att delta i samrådet om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle och för att för att kunna följa och bedöma frågor som rör slutförvaring av använt kärnbränsle och slutförvaringens påverkan på människors hälsa eller miljön. Statskontoret gav i våras den fyraåriga försöksverksamheten som pågått sedan början av 2005 en positiv utvärdering. Miljödepartementet remisshantering visade att alla större aktörer inom kärnavfallsområdet stödde ett förlängt stöd. Regering beslutade den 2 oktober att förlänga stödet tills dess att miljödomstolen kungör en ansökan om ett slutförvar. Genom beslutet bekräftar den nuvarande regeringen förra regeringens bedömning att miljöorganisationerna har en viktig roll att spela inför ett eventuellt kommande beslut om att bygga ett svenskt slutförvar för använt kärnkraftsbränsle.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnar regeringens beslut att förlänga stödet och har en förhoppning att kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB nu ska avbryta sin diskriminerande behandling av miljöorganisationerna. Industrin har vid upprepade tillfällen motverkat miljöorganisationernas insyn vid möten där tillträde skulle kunna underlätta organisationernas möjlighet att bedöma industrins arbete med att utveckla ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle.

Finansieringslagen (SFS 2006:647) ändrades 2004 så att miljöorganisationer kunde söka medel ur Kärnavfallsfonden. Finansförordningen (SFS 2008:715) är den författning som anger hur lagen ska tolkas och tillämpas och hur myndighetens roll ser ut. Det är i denna förordning som det har ändrats så att miljöorganisationerna även i fortsättningen ska kunna söka medel ur fonden. Förordningsförändringen (SFS 2008:794) publicerades den 14 oktober och finns att ladda ner nedan och anger främst följande förändringar:

– Stöd ska kunna utbetalas till dess att tolv månader har förflutit från det att en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för en slutförvarsanläggning har kungjorts enligt 6 kap. 8 § miljöbalken
– Förutom tidigare beskrivningar av vad stödet får användas till, som behålls, får stödet också avse föreningars kostnader för att yttra sig över en sådan tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning.
– Det minsta antalet medlemmar som krävs för att en förening ska kunna ansöka om stöd sänks till 1 000 personer
– Förordningsändringen träder i kraft den 1 november 2008 och ansökningar för 2009 kan göras t.o.m. den 15 november 2008.

Ansökan om medel ska lämnas till Strålsäkerhetsmyndigheten och kommer att behandlas av Enheten för finansiell kontroll.

Förordningen (2008:794) om förändring av finansieringsförordningen >>

Nyhet på MKG:s hemsida om statskontorets utvärdering av miljöorganisationernas medel 080421 >>

MKG:s yttrande över förslaget till förordningsändring 080624 >>

Andra aktörers remissyttranden över Statskontorets förslag 080815 >>

Logga in