30 augusti 2007 |

Regeringen ger myndigheterna uppskov för yttrande över FUD-2007

Regeringen har beslutat att ge Statens kärnkraftsinspektion, SKI, uppskov till den 30 juni 2007 med att lämna in sitt yttrande över kärnkraftsindustrins, SKB:s, rapport FUD-2007 (Fud-program 2007: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall). Rapporten ska komma i slutet av september och ska ut på bred remiss innan SKI lämnar sitt yttrande till regeringen. Normalt sett ska yttrandet vara hos regeringen den sista mars.

Kärnkraftsindustrin, SKB, ska lämna in en FUD-rapport som beskriver ”program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall", till Statens kärnkraftsinspektion, SKI, som skickar ut den på en bred remiss. Inlämnandet av rapporten är ett krav enligt kärntekniklagen och ska ske vart tredje år. Efter yttranden har kommit in från remissinstanserna sammanfattar SKI dessa och skickar ett yttrande till regeringen. Regeringen tar sedan ett beslut och kan i beslutet ställa villkor på det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet kring kärnavfall.

I somras skickade industrin in en preliminär innehållsförteckning till FUD-2007 till myndigheterna. Denna kan laddas ner nedan. Den fullständiga FUD-rapporten väntas i slutet av september.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade in ett yttrande över den förra FUD-rapporten (FUD-2004). MKG:s yttrande över FUD-2004, kärnkraftsindustrins rapport FUD-2004, SKI:s sammanfattning av remissvar, Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, och Statens råd för kärnavfallsfrågors, KASAM:s remissvar, SKI:s yttrande till regeringen samt regeringsbeslutet över FUD 2004 finns även de att ladda ner nedan.

SKI:s ansökan om att få uppskov med yttrande över FUD-2007 >>

Regeringens beslut att ge SKI anstånd med att lämna in FUD-yttrande >>

Preliminär innehållsförteckning till FUD-2007 (070628) >>

MKG:s yttrande över FUD-2004 >>

Kärnkraftsindustrins, SKB:s, FUD-program 2004 >>

SKI:s sammanställning av remissvar FUD-2004 >>

SSI:s yttrande över FUD-2004 >>

KASAM:s yttrande över FUD-2004 >>

SKI:s yttrande till regeringen över FUD-2004 >>

Regeringens beslut angående FUD-2005 >>

Logga in