24 april 2019 |

Remiss om ny kärntekniklag

Regeringen har den 24 april sänt betänkandet från den 1 april om en ny kärntekniklag på remiss. Tydligare ansvar och högre säkerhet är målet för utredningens betänkande och remissvaren ska vara inne senast den 2 september.

Betänkandet, som är resultatet av en utredning om ny kärntekniklag som startade sommaren 2017, presenterades den 1 april i år. Den föreslår till regeringen en tydligare  ansvarsfördelning mellan tillståndshavare och verksamhetsutövare. En process för stegvis prövning enligt kärntekniklagen efter regeringstillstånd för exempelvis slutförvar, och att staten ska ha sistahandsansvaret efter förslutning av ett slutförvar finns även med bland förslagen.

Remissen finns på Miljödepartementets hemsida och kan även laddas ner nedan. Svar ska vara inne senast den 1 september.

Länkar:

Remissmissiv KTL-utredningen 190424 >>

Utredningen "Ny Kärntekniklag med förtydligat ansvar" SOU 2019:16, 190401 >>

Om remissen på miljödepartementets hemsida 190424 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om betänkandet 190401 >>

Logga in