1 oktober 2019 |

Riksgälden vill ha all analysverksamhet för finansieringssystemet för kärnavfall

Den 1 oktober 2019 gick tiden ut för berörda myndigheter att svara på den remiss om myndighetsansvaret för kärnavfallsfonden som miljödepartementet skickat ut tidigare under sommaren. Departementets promemoria, som varit ute på remiss, granskar tre olika alternativ för hur Kärnavfallsfondens verksamhet bör organiseras: att fortsätta med dagens upplägg eller att verksamheten integreras i antingen Kammarkollegiet eller Riksgälden.

Promemorian föreslår att Kammarkollegiet ska ha en större roll i sitt uppdrag att stödja Kärnavfallsfonden. Detta förslag avstyrks dock av Riksgälden. Idag har Riksgälden ett övergripande ansvar över kärnkraftsindustrins betalningar och för uppföljning av finansieringssystemet. I Riksgäldens remissvar till miljödepartementet framhäver myndigheten att all analysverksamhet inom finansieringssystemet för kärnavfall bör samlas till just Riksgälden. Myndigheten menar att detta innebär att statens risker som rör finansieringen av kärnavfallet på så vis kommer att hanteras på ett mer ändamålsenligt sätt.

Länkar:

Promemoria om myndighetsansvaret för Kärnavfallsfonden, 190701 >>

Remiss om myndighetsansvaret för Kärnavfallsfonden, 190705 >>

Riksgäldens remissvar om myndighetsansvaret för Kärnavfallsfonden, 191001 >>

 

Läs fler nyheter på MKG:s hemsida:

Nyhet om att ansvaret för kärnavfallsfinansiering har flyttats till Riksgälden, 180903 >>

Nyhet om att tillsynsresurserna mer än dubbleras hos Riksgälden, 181221 >>

Nyhet om regeringsbeslutet om kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2018-2020, 171221 >>

Logga in