13 oktober 2017 |

SKB ändrar sig och ansöker om Natura 2000-tillstånd

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB anser att det sökta slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark inte kommer att påverka intilliggande Natura 2000-områden. Kärnavfallsbolaget har tidigare yrkat på ett reservationsvist Natura 2000-tillstånd i det fall mark- och domstolen skulle göra en annan bedömning. Under fjärde veckan av huvudförhandlingen i kärnbränsleförvarsmålet, den 13 oktober, ändrade sig bolaget och söker Natura 2000-tillstånd.

Huvudförhandlingen om kraftindustrins kärnavfallsbolags SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågår under Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Huvudförhandlingens fjärde av fem veckor hölls i Gimo, Östhammars kommun. Under veckan gjordes närmare redogörelser om bl.a. lokala miljökonsekvenser, buller, artskydd och Natura 2000-frågor. På sista dagen, den 13 oktober, ändrade kärnavfallsbolaget sin syn på om Natura 2000-tillstånd behövs. Tidigare under prövningen har kärnavfallsbolaget endast yrkat på reservationsvist tillstånd i det fall domstolen skulle göra en annan bedömning än bolaget syn att Natura 2000-områdena i norr och söder och ute till havs inte kommer att påverkas av slutförvaret.  Ändringen av inställning kom efter att domstolen ställt ett antal frågor till bolaget om risker för påverkan av Natura 2000- områdena, samtidigt som det verkar som om Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Uppsala län med olika villkor stödjer ett Natura 2000-tillstånd. 

I Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG:s, rapportering från huvudförhandlingen går det att läsa mer om vad som sagts i frågor rörande miljökonsekvenser från sökanden, motparter och domstolen. Se länk nedan.

 

Länkar

Samlade nyheter från huvudförhandlingsveckan i Gimo >>

Tidigare nyhet på MKG:s hemsida där SKB uppdaterar sitt reservationsvisa yrkande om Natura 2000-tillstånd, 161017 >>

 

 

Logga in