26 oktober 2012 |

SKB anger tidsplan för kopparkorrosionsexperiment i syrgasfri miljö

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomför sedan våren 2011 en tillståndsprövning av kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. På SSM:s och SKB:s tredje avstämningsmöte den 19 juni 2012 diskuterades frågor som rör kopparkorrosion. På mötet beslutades det att SKB skulle återkomma under hösten med en redovisning av pågående och planerade kopparkorrosionsexperiment i en syrgasfri miljö och planerad avrapportering. Denna plan har SKB skickat in den 26 oktober tillsammans med egna resonemang och kommentarer.

SKB fick den 19 juni i uppgift att till hösten sammanställa en tidsplan över vilka kopparkorrosionsexperiment rörande korrosion i syrgasfritt vatten bolaget arbetar med och hur och när det beräknas att det går att redovisa resultat. Den 26 oktober skickades en sådan tidsplan in till SSM. Tidsplanen finns i dokumentet nedan.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, konstaterar att tidsplanen innehåller experiment som tidigare redovisats som pågående för bolagets referensgrupp för kopparkorrosion i syrgasfrittvatten. Dock har gruppen endast kunna följa ett av försöken i detalj, försöket vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. På några möten har dragningar med resultat från några andra försök presenterats. MKG har lämnat referensgruppen eftersom SKB inte är beredd att öppna upp hela sin kopparkorrosionsforskning för oberoende granskning. Det är inte acceptabelt att försöken endast i efterhand presenteras med resultat i SKB-rapporter. Försöken måste kvalitetssäkras medan de utförs. Att resultaten från några försök publiceras i vetenskapliga tidskrifter ändrar inte på detta. För att kunna bedöma om pågående försök har relevans för de fråga som undersöks, och att de utförs på ett sätt som kan ge svar på frågan måste självklart projekten presenteras som mer än några rader i ett dokument eller några rader på en Powerpoint-presentation. MKG anser att Strålsäkerhetsmyndigheten bör gå vidare och kräva ut full dokumentation om de pågående försöken, inklusive projektbeskrivningar, kontakt, delrapportering , möteprotokoll och e-postkorrespondens etc. Denna information finns tillgänglig i SKB:s projektinformationssystem.

MKG saknar i redogörelsen dessutom de försök som pågår vid kärnkemi på KTH för att studera hur strålning påverkar kopparkorrosionshastigheten. Dessutom pågår det flera försök i Äspö-laboratoriet där det kan finnas resultat som visar hur koppar i verkligheten beter sig i en syrgasfri miljö. Dessa försök tar inte SKB upp i tidsplanen. MKG anser att om försökspaketet LOT S2 tas upp under kontrollerade former med en verklig avsikt att lära så mycket som möjligt om kopparkorrosion så kan en tillräcklig kunskap fås för att kunna avgöra om koppar överhuvudtaget är ett lämpligt kapselmaterial.

SKB:s skrivelse innehåller förutom forskningsredogörelsen bolagets bedömning av upptag av väte under vätgasproducerande korrosion och dess inverkan i ett säkerhetsanalytiskt perspektiv och ett förtydligande om gränssättande beräkningsfall i SKBdoc 1339716 för inverkan av sulfatreducerande mikrober. SKBdoc 1339716 är det svar på kompletteringskrav rörande kopparkorrosion i en syrgasfri miljö som SKB skickade till SSM i april. Länk till nyhet om det finns nedan.

SSM skickade även den 13 september en omfattande kompletteringsbegäran till SKB på ett stort antal punkter om kopparkapseln, bl.a. om degradering av kapselmaterial (exempelvis korrosion och försprödning). Länk till nyhet om det finns nedan. 

Länkar

SKB:s tidsplan om kopparkorrosionsexperiment, m m, inskickad till SSM 121026 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om SSM:s tredje avstämningsmöte med SKB, 120723 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att MKG lämnar referensgruppen, 121012 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB svarat på SSM:s krav på kompletteringar om kopparkorrosion, 120416 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SSM begär kompletteringar om kopparkapseln, 120913 >>

Här finns MKG:s nyheter om kopparkorrosion samlade >>

Logga in