7 november 2012 |

SKB föreläggs av domstolen att lämna synpunkter på kompletteringskrav

Mark- och miljödomstolen har förelagt sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, att senast den 2 april 2013 svara på de inkommande remissvaren med krav på kompletteringar av slutförvarsansökan. Detta efter att Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet, som sista remissinstanser, lämnat in sina synpunkter i slutet av oktober.

Strålsäkerhetsmyndigheten och Kärnavfallsrådet lämnade i slutet av oktober in sina remissvar med kompletteringskrav på ansökan om att bygga ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och övriga remissinstanser lämnade in sina krav redan i juni.  Mark– och miljödomstolen har skickat alla svar vidare till sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, med ett föreläggande. SKB ska senast den 2 april 2013 inkomma med ett yttrande över de synpunkter som framförts i remissvaren.

 

Länkar:

Domstolens föreläggande,  121107 >>

På MKG:s hemsida kan du ladda ner alla aktbilagor i domstolens ärende >>

Nyhet om att SSM lämnat in sitt yttrande om komplettering >>

Nyhet om att Kärnavfallsrådet lämnat in sitt yttrande om komplettering >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen och MKG har lämnat in sitt yttrande om komplettering >>

 

 

Logga in