20 december 2013 |

SKB lämnar in decemberleveransen av KBS-kompletteringar till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, har sedan inlämnandet av ansökan våren 2011 begärt flera kompletteringar och förtydliganden av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB. Den 20 december 2013 har bolaget lämnat in ett flertal kompletteringar angående KBS-systemet, som är den metod som bolaget vill använda i slutförvaret.

I ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle redovisas slutförvarsmetoden som benämns KBS. Metoden går ut på att förvara det använda kärnbränslet i skydd av tre barriärer, kopparkapslar, bentonitlera och 500 meter berg. Strålsäkerhetsmyndigheten som granskar ansökan enligt kärntekniklagen har sedan inlämnandet av ansökan 2011 begärt ett flertal kompletteringar och förtydligande. Bolaget ska kunna visa att metoden klarar att förvara det använda kärnbränslet säkert i hundratusentals år, så länge som det anses farligt.

Kompletteringarna och förtydligandena som lämnats in till myndigheten den 20 december 2013 handlar bl.a om kopparkapseln och de risker som finns för läckage. Några av de inlämnade begärandena handlar om:

- Korrosion av koppar i syrgasfritt vatten (se även särskild nyhet om denna på MKG:s hemsida, se länk nedan)
- Långsiktig utveckling av grundvattenkemi på förvarsdjup
- Radionuklidtransport och dosberäkningar
- Kriticitet

Se hela listan av de decemberkompletteringar som lämnats in i länkarna nedan. Där finns också en länk till MKG:s portal om granskningen av slutförvarsansökan där du kan ladda ner samtliga inlämnade kompletteringar och SSM:s begäranden.

Strålsäkerhetsmyndigheten fortsätter att skicka begäranden om kompletteringar under hela granskningsprocessen. En ny levarans har skett i februari 2014 som bland annat innehöll kompletteringar om degraderingsprocesser för kapseln, inklusive kopparkorrosion. I juni 2014 väntas bolaget lämna in ett större antal kompletteringar rörande bl.a. miljökonsekvensbeskrivningen och kopprkorrosion i syrgasfritt vatten.

Länkar:

SKB:s lista på decemberleverans av svar på kompletteringar och förtydligande för KBS-3-systemet, 131220 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB kompletterar slutförvarsansökan rörande kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, 131220 >> 

Nyhet om SKB:s lista på februarileverans av svar på kompletteringar och förtydliganden rörande ansökningarna för KBS-3-systemet, 140228 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att SKB kompletterar slutförvarsansökan rörande degraderingsprocesser för kapseln, d.v.s. kopparkorrosion m.m 140228 >>

På MKG:s hemsida kan du hitta alla inlämnade kompletteringar och förtydliganden >> 

Logga in